Hållbar skogsråvara

Skogens virkesråvara är en förutsättning för att vi ska kunna ersätta ändliga resurser med förnybara material och ställa om till ett cirkulärt, hållbart samhälle. Men för att skogen ska räcka till och må bra måste vi sköta och bruka den på ett ansvarsfullt sätt.

Skogens förnybara råvara är vår viktigaste resurs. Vi strävar efter att hämta vårt fiber-råmaterial så nära våra produktionsenheter som möjligt. Vår svenska och nordiska verksamheten anskaffar nästan all vedråvaran från de nordiska och baltiska länderna, medan vår amerikanska verksamhet anskaffar huvudsakligen från närliggande delstater.

Fibern måste härstamma från skogar som förvaltas genom erkända hållbara skogsbruksmetoder, innefattande noggrann planering ur ett långsiktigt perspektiv. Ansvarsfullt skötta skogar innebär aktivt skogsbruk med hög tillväxt och där hänsyn tas till biologisk mångfald och sociala värden, samt en förstärkt klimatnytta.

Please accept Marketing cookies to view this content.

 

Certifiering garanterar hållbart skogsbruk

Omkring tre fjärdedelar av råvaran in till svenska industrier kommer från svenska skogar och råvara till våra amerikanska bruk härstammar från USA och Kanada. Billerud har rutiner och riktlinjer för att undvika att virkesinköp kommer från avverkningar som är illegala, från skogar med höga bevarandevärden, där det finns allvarliga sociala konflikter eller där avverkningarna kan bidra till avskogning.

Nationella lagar och regleringar för skogsbruk utgör en lägsta nivå för Billerud. Vi är tredjepartscertifierade enligt spårbarhets­standarder fastslagna av Forest Stewardship Council® (FSC®), Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) och i Nordamerika Sustainable Forestry Initiative® (SFI®).

Billeruds system för due diligence-granskning säkerställer att alla inköp följer rutinerna i FSC Controlled Wood, Controlled Sources i PEFC:s spårbarhetsstandard, EU:s timmerlagstiftning EUTR och USA:s timmerlagstiftning Lacey Act.

Se våra certifikat och direktiv för skogsbruk

Flödesschema som beskriver kontrollsystemet vid vedinköp. Om vedråvaran kommer från certifierad skog är produkten certifierad och kan markeras med FSC® eller PEFCs logga. Om vedråvaran inte kommer ifrån certifierad skog genomförs en riskanalys och kontroll så att veden inte kommer från skog är illegalt avverkad, där avverkningen skadat höga naturvärden, konfliktområden, genetiskt modifierade träd eller från skog som omvandlats till annan typ av markanvändning. Om kontrollen är okej är produkten hanterad enligt chain of custody-certifieringen och kan markeras med FSC®eller PEFCs logga.

 

Skogen och klimatet

Aktivt skogsbruk är bra för klimatet

Man går med röjsåg i skogen.
Please accept Marketing cookies to view this content.

Yngre träd växer mer och snabbare än äldre träd, därför binder de yngre träden mer koldioxid. Cirka 25 miljoner ton koldioxid binds i den svenska skogen varje år. Skogen bidrar med klimatsmart vedråvara som kan ersätta fossila och ändliga material. Därför är aktivt skogsbruk klimateffektivt och bra för en hållbar framtid.

Koldioxidinlagring och -utsläpp under skogens cykel

The principle of how forestry ecosystem takes up and releases carbon. The grey curve shows the annual growth in forest cubic metres and the green line the felling. The area shaded in green shows the carbon uptake and indicates that the forest is taking up more carbon than it releases. The area shaded in orange shows carbo release and indicates where the opposite is the case.
Principerna för hur skogsbrukets ekosystem lagrar och släpper ut kol. Den grå kurvan visas årlig tillväxt i skogen i kubikmeter och den gröna linjen är avverkningstillfället. De gröna områdena visar skogens kolupptag och att skogen tar upp med kol än den släpper ut. De orangea områdena visar skogens utsläpp av kol när det omvända gäller.

 

Biologisk mångfald i skogsbruket idag

Billerud vidtar åtgärder för att skydda värdefulla livsmiljöer så att naturligt förekommande växter och djur kan fortsätta att leva i skogsmiljön. För vårt nordiska och europeiska skogsbruk erbjuder vi tjänster inom skogsskötsel för svenska skogsägare. Med hjälp av tydliga målsättningar och handlingsplaner följer Billerud noggrant upp sitt arbete för att värna och bevara den biologiska mångfalden i skogen.

Några viktiga indirekta åtgärder som vi arbetar med för att gynna den biologiska mångfalden i skogen är:

  • Skogen växer långsamt och avverkas när den är omkring 100 år gammal. Efter avverkning etableras alltid ny skog.
  • Vid avverkning lämnas samtliga döda träd och högstubbar skapas för att värna och nyskapa död ved i skogen, något som insekter, svampar och smådjur behöver för sin överlevnad.
  • Röjning och gallring görs planerat så att de träd som är kvar ska få mer plats att växa.
  • Så kallade kantzoner skapas och bevaras vid behov vid alla åtgärder, vilket skyddar ekologin intill vattendrag eller andra känsliga biotoper.
  • Lövträd gynnas, vilket främjar djur- och växtlivet och kan även göra att skogen klarar till exempel stormar bättre.
  • Enskilda hotade arter värnas. Några exempel som vi arbetar med är Guckusko, rovfågelbon för duvhök och knärot.
  • I det FSC®-certifierade skogsbruket sätts minst 10 % av den produktiva skogsmarksmarksarealen av för naturvårdsändamål eller av sociala skäl.
  • Naturvårdsbränningar genomförs för att gynna den brandberoende biologiska mångfalden.

I tabellen nedan redovisas en del av resultatet av uppföljning av indirekta åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden inom den egna skogsförvaltningen för 2023.

Indikatorer på biologisk mångfald Resultat 2023 (2022)
Andel trakter med godkända kantzoner 93 % (90 %)
Andel godkänd kantzonsyta 100 % (90 %)
Andel godkänd hantering av hänsynskrävande biotoper 97 % (94 %)
Andel godkänd areal hänsynskrävande biotoper 98.5 % (98.8 %)
Andel rätt hantering högstubbar 91 % (92 %)
Andel rätt hantering gröna träd/levande träd/evighetsträd 96 % (93 %)
Andel rätt hantering öppna ytor 97 % (98 %)
Andel rätt hantering kulturlämningar 95 % (100 %)
Andel trakter utan körskador med stor och måttlig påverkan 93 % (90 %)


Vad vi gör med ett träd?

När Billerud avverkat ett träd, använder vi det så effektivt och klokt som möjligt. De delarna av stammen med störst diameter och högst kvalitet levereras till sågverken och de klenare delarna använder vi i vår pappers- och kartongproduktion. Bark och andra biprodukter används som bränsle i bolagets anläggningar.

Please accept Marketing cookies to view this content.

 

Se även

Vår hållbarhetsredovisning

Billerud hållbarhetsredovisining innehåller detaljer om vårt hållbarhetsarbete och resultat från året.

Vår Skog-webbplats

Läs mer om hur vi hjälper våra skogsägare att sköta, certifiera och öka värdet på sin skog på vår Skog-webbplats.

Ansvarsfull leverantörskedja

Läs mer om våra hållbarhetskriterier när vi köper råvaror, transporter, produkter, kemikalier, energi och tjänster.