Väsentlighetsanalys

Som en del av vårt hållbarhetsarbete gör vi väsentlighetsanalyser. Genom att involvera intressenter och väga påverkan av våra ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter får vi värdefulla insikter. Denna bedömning tar hänsyn till både extern miljö- och samhällspåverkan och dess påverkan på vårt företagsvärde.

En väsentlighetsbedömning genomfördes under 2019. Identifieringen av ämnen baserades på våra pågående processer för intressentengagemang med såväl interna som externa intressenter. Interna workshoppar genomfördes för att bedöma effekterna på varje ämne. Betydelsen av Billeruds ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan viktades och hänsyn togs till intressenternas påverkan. Vår väsentlighetsanalys har därför två perspektiv att ta hänsyn till: extern påverkan på miljö och samhälle samt påverkan på företagsvärde. Valideringen av väsentlighetsanalysen genomfördes genom Billeruds dåvarande hållbarhetsråd, som bestod av medlemmar i koncernledningen under ledning av hållbarhetsdirektören. Väsentlighetsanalysen är en del av den översiktliga granskningen av Billeruds hållbarhetsredovisning. Varje år gör vi en översikt och vid behov uppdateras de väsentliga aspekterna.

Vi har en kontinuerlig formell och informell dialog med våra intressenter, både interna och externa. Syftet med vårt intressentengagemang är att lyssna på, samarbeta med eller informera våra intressenter om relevanta hållbarhetsfrågor. Dialogen hjälper oss att förstå vad som förväntas av oss och hur vi kan möta våra intressenters krav och behov. Informationen i intressentdialogen analyseras och input från intressenterna är en viktig del av väsentlighetsanalysen. Vi grupperar intressenterna i relevanta intressentgrupper och tilldelar grupperna en viktning baserat på vår egen bedömning av gruppens betydelse och deras krav. Input från varje intressentgrupp konsolideras till en poängsättning från 1-4. Resultatet beaktas tillsammans med betydelsen av Billeruds ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan. En lista över våra viktigaste intressenter och information om dialoger och frågor som lyfts presenteras i vår hållbarhetsrapport.

Väsentlighetsanalysen har resulterat i en prioritering, som visas nedan.

 • Klimat – Egen produktion
 • Hållbarhetsprestanda för produkter och
  lösningar

 

 • Konkurrensbegränsande beteende
 • Klimat – Värdekedja
 • Efterlevnad
  – Miljö
 • Efterlevnad
  – Produktansvar
 • Skogsbruk
 • Arbetsmiljö
 • Vedförsörjning
 • Utsläpp till luft
 • Anti-korruption
 • Kemikalier
 • Mångfald och lika möjligheter
 • Mänskliga rättigheter
 • Leverantörsbedömning
 • Vatten och utsläpp till vatten
 • Avfall
 • Efterlevnad – Marknadsföring och märkning
 • Ekonomisk påverkan och skattetransparens
 • Lokalsamhällen och socialt engagemang 
 • Utbildning och kompetensutveckling
Hög väsentlighet     Låg väsentlighet

 

Som en förberedelse för det kommande EU-direktivet gällande hållbar¬hetsrapportering, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), genomförde Billerud en dubbel väsentlighetsanalys under 2023. Ana¬lysen genomfördes i fem steg för att kartlägga och bedöma påverkan, risker och möjligheter, vilket ligger som grund för beslut om väsentliga hållbarhetsfrågor, i enlighet med European Sustainability Reporting Standard (ESRS) 2. Denna process bygger på en kombination av granskning av interna och externa dokument och intervjuer med interna intressenter som representerar berörda intressenter och användare av hållbarhetsredovisningen. Resultatet validerades i en workshop. Slutre-sultaten från den dubbla väsentlighetsanalysen kommer att presenteras i års- och hållbarhetsredovisningen för 2024.

 

Se även

Hållbarhetsmål

Vårt hållbarhetsarbete drivs av ett antal konkreta och ambitiösa mål som ger riktning i vår strategi och dagliga verksamhet.

Hållbarhetsrapportering

Vår hållbarhetsrapport är ett bra verktyg för att kartlägga, utvärdera och driva på vårt hållbarhetsarbete. Ta del av våra framsteg.

Livscykelanalys och miljövarudeklarationer

Är papper bättre än plast? Här finner du livscykelanalyser och miljövarudeklarationer på våra produkter.