Förändring eget kapital

Ladda ner
  • Helår
Helår 31 dec 2022 31 dec 2021 31 dec 2020 31 dec
2019
31 dec
2018
31 dec
2017
31 dec
2016
31 dec
2015
31 dec
2014
31 dec
2013
Ingående eget kapital 20 041 19 294 19 462 14 355 13 811 13 022 12 418 10 704 9 917 9 435
Effekt av förändrad redovisningsprincip på grund av IFRS 16 0 0 -5
Periodens totalresultat 6 661 1 629 715 5 995 1 465 1 712 1 637 2 430 1 248 848
Förvärv av delägda dotterbolag, ej bestämmande inflytande sedan tidigare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apportemission 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyemission 3 435 0 0 0 0 0 0 0 42
Aktierelaterade ersättningar 22 7 6 6 10 10 11 11 4 5
Återköp av egna aktier 0 0 -41 -41 0 0 0 0
Säkringsresultat överförda till anskaffningskostnad för materiella anläggningstillgångar -15 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till moderbolagets aktieägare -890 -890 -889 -889 -890 -891 -880 -651 -465 -413
Utdelning till innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0 0 -1 -164 -76 0 0
Utgående eget kapital 29 254 20 041 19 294 19 462 14 355 13 811 13 022 12 418 10 704 9 917
Eget kapital hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 29 254 20 041 19 294 19 462 14 355 13 811 13 021 12 253 10 615 9 856
Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0 0 0 0 1 165 89 61
Utgående eget kapital 29 254 20 041 19 294 19 462 14 355 13 811 13 022 12 418 10 704 9 917
Delår 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
MSEK jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar
Ingående eget kapital 29 254 29 254 29 254 20 041 20 041 20 041 20 041 19 294 19 294 19 294 19 294 19 462 19 462 19 462 19 462 14 355 14 355 14 355 14 355 13 811 13 811 13 811 13 811 13 022 13 022 13 022 13 022 12 418 12 418 12 418 12 418 10 704 10 704 10 704 10 704 9 917 9 917 9 917 9 917
Effekt av förändrad redovisningsprincip på grund av IFRS16 - - - - - - - - - - 0 -5 -5 -5
Periodens totalresultat 361 -199 -135 6 661 7 245 4 440 1 407 1 629 1 306 716 326 715 399 303 -313 5 995 5 832 196 -5 1 465 1 003 502 500 1 712 1 385 815 394 1 637 1 354 854 497 2 430 1 751 921 509 1 248 894 638 368
Förvärv av delägda dotterbolag, ej bestämmande inflytande sedan tidigare - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 227 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apportemission - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyemission - - - 3 435 3 435 3 419 - - - - - - - - 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktierelaterade ersättningar 17 18 9 22 18 10 5 7 4 2 - 6 6 3 2 6 5 3 -1 10 7 4 2 10 10 7 4 11 8 4 2 11 5 4 2 4 3 2 0
Återköp av egna aktier - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 -41 - 0 0 -41 -41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tillkommande innehav utan bestämmande inflytande genom förvärv - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 9
Säkringsresultat överförda till anskaffningskostnad för materiella anläggningstillgångar -18 -19 - -15 -6 -6 -4 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
Utdelning till moderbolagets aktieägare -1 864 -1 864 - -890 -890 -890 - -890 -890 -890 - -889 -889 -889 0 -889 -889 -889 - -890 -890 -890 0 -891 -891 -891 0 -880 -880 -880 0 -651 -651 -651 0 -465 -465 -465 0
Utdelning till innehav utan bestämmande inflytande - - - - - - - - - - - - - 0 0 - 9 - - - 0 0 -1 -1 0 0 -164 -164 -164 -103 -76 -76 0 0 0 0 0 0
Utgående eget kapital 27 750 27 190 29 128 29 254 29 843 27 014 21 449 20 041 19 714 19 122 19 620 19 294 18 978 18 879 19 151 19 462 19 298 13 669 14 585 14 355 13 931 13 427 14 313 13 811 13 484 12 953 13 420 13 022 12 736 12 232 12 814 12 418 11 733 10 978 11 215 10 704 10 349 10 092 10 285
Eget kapital hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 27 750 27 190 29 128 29 254 29 843 27 014 21 449 20 041 19 714 19 122 19 620 19 294 18 978 18 879 19 151 19 462 19 298 13 660 14 576 14 355 13 931 13 427 14 313 13 811 13 484 12 952 13 419 13 021 12 736 12 232 12 752 12 253 11 567 10 873 11 116 10 615 10 269 10 017 10 216
Innehav utan bestämmande inflytande - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 9 - - 0 0 0 0 1 1 1 0 0 62 165 166 105 99 89 80 75 69
Utgående eget kapital 27 750 27 190 29 128 29 254 29 843 27 014 21 449 20 041 19 714 19 122 19 620 19 294 18 978 18 879 19 151 19 462 19 298 13 669 14 585 14 355 13 931 13 427 14 313 13 811 13 484 12 953 13 420 13 022 12 736 12 232 12 814 12 418 11 733 10 978 11 215 10 704 10 349 10 092 10 285