Förändring eget kapital

Ladda ner
  • Helår
Helår 31 dec 2021 31 dec 2020 31 dec
2019
31 dec
2018
31 dec
2017
31 dec
2016
31 dec
2015
31 dec
2014
31 dec
2013
31 dec
2012
31 dec
2011
31 dec
2010
Ingående eget kapital 19 294 19 462 14 355 13 811 13 022 12 418 10 704 9 917 9 435 4 823 4 637 3 995
Effekt av förändrad redovisningsprincip på grund av IFRS 16 0 -5
Periodens totalresultat 1 629 715 5 995 1 465 1 712 1 637 2 430 1 248 848 627 593 689
Förvärv av delägda dotterbolag, ej bestämmande inflytande sedan tidigare 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0
Apportemission 0 0 0 0 0 0 0 0 2 367 0 0
Nyemission 0 0 0 0 0 0 0 42 1 935 0 0
Aktierelaterade ersättningar 7 6 6 10 10 11 11 4 5 1 2 5
Återköp av egna aktier 0 -41 -41 0 0 0 0 0 0 0
Säkringsresultat överförda till anskaffningskostnad för materiella anläggningstillgångar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till moderbolagets aktieägare -890 -889 -889 -890 -891 -880 -651 -465 -413 -361 -361 -52
Utdelning till innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0 -1 -164 -76 0 0 0 0 0
Utgående eget kapital 20 041 19 294 19 462 14 355 13 811 13 022 12 418 10 704 9 917 9 435 4 871 4 637
Eget kapital hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 20 041 19 294 19 462 14 355 13 811 13 021 12 253 10 615 9 856 9 391 4 871 4 637
Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0 0 0 1 165 89 61 44 1 0
Utgående eget kapital 20 041 19 294 19 462 14 355 13 811 13 022 12 418 10 704 9 917 9 435 4 872 4 637
Delår 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
MSEK jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar
Ingående eget kapital 20 041 20 041 20 041 19 294 19 294 19 294 19 294 19 462 19 462 19 462 19 462 14 355 14 355 14 355 14 355 13 811 13 811 13 811 13 811 13 022 13 022 13 022 13 022 12 418 12 418 12 418 12 418 10 704 10 704 10 704 10 704 9 917 9 917 9 917 9 917 9 435 9 435 9 435 9 435 4 823 4 823 4 823 4 823 4 637 4 637 4 637 4 637 3 995 3 995 3 995 3 995
Effekt av förändrad redovisningsprincip på grund av IFRS16 - - - - - - 0 -5 -5 -5
Periodens totalresultat 7 245 4 440 1 407 1 629 1 306 716 326 715 399 303 -313 5 995 5 832 196 -5 1 465 1 003 502 500 1 712 1 385 815 394 1 637 1 354 854 497 2 430 1 751 921 509 1 248 894 638 368 848 707 416 203 627 267 197 112 593 520 365 232 689 458 202 113
Förvärv av delägda dotterbolag, ej bestämmande inflytande sedan tidigare - - - - - - - - - 0 0 0 0 227 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
Apportemission - - - - - - - - - 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyemission 3 435 3 419 - - - - - - - - 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 42 42 42 1 935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktierelaterade ersättningar 18 10 5 7 4 2 - 6 6 3 2 6 5 3 -1 10 7 4 2 10 10 7 4 11 8 4 2 11 5 4 2 4 3 2 0 5 4 3 2 1 0 0 0 2 2 1 0 5 4 4 0
Återköp av egna aktier - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 -41 - 0 0 -41 -41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tillkommande innehav utan bestämmande inflytande genom förvärv - - - - - - - - 0 0 0 0 9
Säkringsresultat överförda till anskaffningskostnad för materiella anläggningstillgångar -6 -6 -4 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
Utdelning till moderbolagets aktieägare -890 -890 - -890 -890 -890 - -889 -889 -889 0 -889 -889 -889 - -890 -890 -890 0 -891 -891 -891 0 -880 -880 -880 0 -651 -651 -651 0 -465 -465 -465 0 -413 -413 -413 0 -361 -361 -361 0 -361 -361 -361 0 -52 -52 -52 0
Utdelning till innehav utan bestämmande inflytande - - - - - - - - - 0 0 - 9 - - - 0 0 -1 -1 0 0 -164 -164 -164 -103 -76 -76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utgående eget kapital 29 843 27 014 21 449 20 041 19 714 19 122 19 620 19 294 18 978 18 879 19 151 19 462 19 298 13 669 14 585 14 355 13 931 13 427 14 313 13 811 13 484 12 953 13 420 13 022 12 736 12 232 12 814 12 418 11 733 10 978 11 215 10 704 10 349 10 092 10 285 9 917 9 775 9 483 9 682 9 435 4 729 4 659 4 935 4 871 4 798 4 642 4 869 4 637 4 405 4 149 4 108
Eget kapital hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 29 843 27 014 21 449 20 041 19 714 19 122 19 620 19 294 18 978 18 879 19 151 19 462 19 298 13 660 14 576 14 355 13 931 13 427 14 313 13 811 13 484 12 952 13 419 13 021 12 736 12 232 12 752 12 253 11 567 10 873 11 116 10 615 10 269 10 017 10 216 9 856 9 719 9 430 9 634 9 391 4 728 4 658 4 934 4 871 4 798 4 642 4 869 4 637 4 405 4 149 4 108
Innehav utan bestämmande inflytande - - - - - - - - - - - - - 9 9 - - 0 0 0 0 1 1 1 0 0 62 165 166 105 99 89 80 75 69 61 56 53 48 44 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Utgående eget kapital 29 843 27 014 21 449 20 041 19 714 19 122 19 620 19 294 18 978 18 879 19 151 19 462 19 298 13 669 14 585 14 355 13 931 13 427 14 313 13 811 13 484 12 953 13 420 13 022 12 736 12 232 12 814 12 418 11 733 10 978 11 215 10 704 10 349 10 092 10 285 9 917 9 775 9 483 9 682 9 435 4 729 4 659 4 935 4 872 4 798 4 642 4 869 4 637 4 405 4 149 4 108