Kassaflödesanalyser

Ladda ner
  • Helår
Helår 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Resultat före skatt 5 873 1 876 679 1 265 1 341 2103 1937 2411 1653 828
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet* 2 488 1 961 1 622 1 626 1 829 1444 1754 1043 1348 1561
Betald skatt -453 -141 83 -109 -401 -472 -285 84 -124 -160
Rörelsekapitalförändring m m -1 079 196 -53 -463 -267 241 336 120 238 -384
Kassaflöde från den löpande verksamheten 6 829 3 892 2 331 2 319 2 502 3 316 3 742 3 658 3 115 1 845
Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar -3 330 -1 526 -1 250 -2 868 -5 120 -4 196 -1 607 -1 672 -1 382 -1 274
Förvärv av finansiella tillgångar / tillskott intressebolag -15 -43 -2 -58 -22 -65 -38 -38 -2 -3
Försäljning/återbetalning av finansiella tillgångar/övriga innehav 10 30 24 955 5 0 0 0 0 0
Försäljning av dotterbolag 0 29 0 7 708 -1 15 0 941 - -
Rörelseförvärv -6 128 0 0 -3 774 -36 0 -6 0 0 9
Utdelning från intressebolag 12 10 4 - - - - - - -
Försäljning av anläggningstillgångar 32 1 3 8 2 2 4 9 8 87
Kassaflöde från investeringsverksamheten -9 419 -1 499 -1 221 1 971 -5 172 -4 244 -1 647 -760 -1 376 1 181
Förändring av räntebärande fordringar 3 8 -6 0 -3 0 2 0 -3 6
Förändring av räntebärande skulder -1 637 -1 014 -602 -421 3 863 1 308 -564 -2 687 -1 082 -581
Återköp av egna aktier 0 0 0 0 -41 -41 0 0 0 0
Utdelning till moderbolagets aktieägare -890 -890 -889 -889 -890 -891 -880 -651 -465 -413
Utdelning till innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0 0 0 -1 -165 -76 - -
Nyemission 3 419 0 0 0 0 0 0 0 0 42
Försäljning av egna aktier, incitamentsprogram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 895 -1 896 -1 497 -1 310 2 929 375 -1 607 -3 414 -1 550 -946
Kassaflöde totalt (= förändring i likvida medel) -1 695 497 -387 2 980 259 -553 488 -516 189 -282
Likvida medel vid periodens början 3 558 3 036 3 450 456 168 708 188 737 497 745
Omräkningsdifferens i likvida medel 183 25 -27 14 29 13 32 -33 51 21
Likvida medel vid periodens slut 2 046 3 558 3 036 3 450 456 168 708 188 737 484
*Avstämning av poster som inte ingår i
kassaflödet
MSEK
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar 2 480 1 912 1 938 1 744 1 513 1 519 1 561 1 417 1 378 1 402
Finansiella poster 114 18 -16 37 37 22 18 17 12 44
Avyttring av anläggningstillgångar 22 - -2 8 35 - - -
Pensioner och andra avsättningar -100 -30 -84 -211 94 -131 138 52 -92 -10
Ej realiserat resultat elcertifikat & utsläppsrätter -69 20 -5 10 2 -1 25 -26 43 79
Resultatandel i intressebolag/nedskrivning av innehav 19 -89 -89 17 -42 22 1 6 - -13
Incitamentsprogram 22 7 6 6 10 10 11 11 4 5
Kapitalförlust, försäljning av dotterbolag - 123 - - 5 3 - -434 3 4
Omvärdering av biologiska tillgångar - - -132 - -2 - - - -
Övrigt - - 6 15 177 - - - - 50
Summa av poster som inte ingår i kassaflödet 2 488 1 961 1 622 1 626 1 829 1 444 1 754 1 043 1 348 1 561
Kvartal 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
MSEK Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
Resultat före skatt -558 726 1 181 1 743 1 804 1145
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet* 595 548 1 499 306 312 372
Betald skatt -169 -281 -344 -37 -43 -29
Rörelseöverskott m m 1 185 1 049 769 929 646 506 529 725 669 576 445 984 770 840 559 1 050 896 1 022 837 895 931 1 014 840 996 692 1 012 897 1 021 857 777 761 853 526 650 638 842
Finansnetto, skatter m m -80 -46 -28 -83 89 55 -75 -91 154 -43 -77 74 -154 -52 -83 -161 -266 -83 -78 -149 -117 -17 -54 -183 -10 -140 -104 170 75 -129 -153 -162 45 -193 -93 -184
Rörelsekapitalförändring m m 463 -1 332 -644 -113 411 -734 49 69 560 -481 517 126 94 -790 237 -365 -1 -334 -349 305 -140 -83 68 201 458 -485 548 20 168 -404 222 84 28 -214 -33 167 128 -26 -64 -239 15 -164
Kassaflöde från den löpande verksamheten 331 -339 1 692 1 899 2 484 754 1 154 1 072 1 301 365 1 252 687 548 -156 1 060 168 367 724 267 1 093 336 806 698 1 140 1 217 261 1 362 1 017 954 409 904 956 821 977 899 815 736 665 507 218 560 494
Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar -798 -768 -990 -969 -815 -556 -472 -403 -451 -200 -309 -267 -392 -282 -577 -629 -844 -818 -1 027 -1 444 -1 527 -1 122 -1 457 -1 314 -892 -533 -708 -322 -323 -254 -514 -416 -496 -246 -480 -321 -301 -280 -360 -294 -454 -226
Förvärv av finansiella tillgångar/tillskott intressebolag 1 -17 0 0 -7 -8 -24 0 0 -19 0 0 0 -2 -51 -5 0 -2 -6 - -6 -10 -2 -29 -12 -22 -38 - 0 0 -36 0 -2 0 0 0 -2 0 0 0 -3 0
Försäljning/återbetalning av finansiella tillgångar/övriga innehav - - 0 0 10 0 0 0 0 30 0 0 24 0 0 7 935 13 0 - 5 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Försäljning av dotterbolag 1 - 0 0 0 0 29 0 - 0 0 0 - 0 50 7 658 0 0 -1 - 0 0 0 0 0 15 0 - 0 0 -2 943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseförvärv - - 0 0 -102 -6 026 0 0 - 0 0 0 0 0 0 5 -3 734 -45 0 - -36 0 0 0 0 0 0 - -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0
Utdelning från intressebolag 17 - 0 0 12 0 0 0 10 0 0 0 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Försäljning av anläggningstillgångar - - 2 19 11 0 0 1 0 0 0 3 - 0 0 1 0 7 0 1 1 0 0 1 1 0 3 1 0 0 6 1 0 2 8 0 0 0 1 76 1 9
Förändring av räntebärande fordringar** -1 10
Kassaflöde från investeringsverksamheten -780 -775 -988 -950 -891 -6 590 -467 -402 -441 -189 -309 -264 -364 -284 -578 7 037 -3 643 -845 -1 034 -1 443 -1 563 -1 132 -1 459 -1 342 -903 -540 -743 -321 -329 -254 -546 528 -498 -244 -472 -321 -303 -280 -359 -209 -456 -217
Förändring av räntebärande fordringar** - - 0 3 0 0 2 3 2 1 -2 -4 -1 1 0 0 0 0 0 -3 - 0 1 -1 0 0 -4 1 5 0 12 -6 -5 -1 -3 0 0 0 1 0 0 0
Förändring av räntebärande skulder 1 229 1 383 -2 265 -45 -3 550 4 223 -30 -80 -330 -574 -28 -72 -424 -78 -1 098 -3 411 3 748 340 893 387 1 389 1 194 8 419 -310 1 191 -411 -759 594 12 -527 -1 266 23 -917 -55 -350 -83 -594 -199 29 -139 -157
Återköp av egna aktier - - - - - - - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 -41 - - 0 0 -41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till moderbolagets aktieägare -1 864 - 0 0 -890 0 0 0 -890 0 0 0 -889 0 -444 0 -445 0 0 - -890 0 0 0 -891 0 0 - -880 0 0 0 -651 0 0 0 -465 0 0 0 -413 0
Utdelning till innehav utan bestämmande inflytande - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 -1 0 0 0 - -62 -103 0 -76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyemission - - 0 0 3 419 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
Försäljning av egna aktier, incitamentsprogram - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -635 1 383 -2 265 -42 -1 021 4 223 -28 -77 -1 218 -573 -30 -76 -1 314 -77 -1 542 -3 411 3 303 340 852 384 499 1 194 9 376 -1 201 1 191 -415 -758 -343 -91 -515 -1 348 -633 -918 -58 -350 -548 -594 -198 29 -552 -115
Kassaflöde totalt (= förändring i likvida medel) -1 084 269 -1 561 907 572 -1 613 659 593 -358 -397 913 347 -1 130 -517 -1 060 3 794 27 219 85 34 -728 868 -752 174 -887 912 204 -62 282 64 -157 136 -310 -185 369 144 -115 -209 -50 38 -448 162
Likvida medel vid periodens början 2 318 2 046 3 922 2 776 1 971 3 558 2 887 2 289 2 651 3 036 2 144 1 799 2 963 3 450 4 523 718 687 456 371 349 1 068 168 899 732 1 617 708 503 551 257 188 377 214 545 737 341 193 288 497 531 499 922 774
Omräkningsdifferens i likvida medel 52 3 -315 239 233 26 12 5 -4 12 -21 -2 -34 30 -13 11 4 12 0 -12 9 32 21 -7 2 -3 1 14 12 5 -32 27 -21 -7 27 4 20 0 16 -6 25 -14
Likvida medel vid periodens slut 1 286 2 318 2 046 3 922 2 776 1 971 3 558 2 887 2 289 2 651 3 036 2 144 1 799 2 963 3 450 4 523 718 687 456 371 349 1 068 168 899 732 1 617 708 503 551 257 188 377 214 545 737 341 193 288 497 531 499 922
*Avstämning av poster som inte ingår i
kassaflödet
MSEK
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar 683 679 688 660 658 475
Finansiella poster 81 19 582 -227 -240 -1
Avyttring av anläggningstillgångar 1 3 22 -17 17 0
Pensioner och andra avsättningar -11 -13 -86 -17 -9 12
Ej realiserat resultat elcertifikat & utsläppsrätter -157 -146 253 -95 -113 -114
Resultatandel i intressebolag/nedskrivning av innehav -11 -3 36 -6 -6 -5
Incitamentsprogram 9 9 4 8 5 5
Övrigt - - - - - -
Summa av poster som inte ingår i kassaflödet 595 548 1 499 306 312 372
Delår 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
MSEK jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar
Resultat före skatt 168 726 5 873 4 692 2 949 1145
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet* 1 143 548 2 488 989 660 372
Betald skatt -450 -281 -453 -109 -72 -29
Rörelseöverskott m m 3 932 2 747 1 698 929 2 406 1 760 1 254 725 2 674 2 005 1 429 984 3 219 2 449 1 609 1 050 3 650 2 754 1 732 895 3 781 2 850 1 836 996 3 622 2 930 1 918 1 021 3 248 2 391 1 614 853 2 656 2 130 1 480 842
Finansnetto, skatter m m -237 -157 -111 -83 -22 -111 -166 -91 108 -46 -3 74 -450 -296 -244 -161 -576 -310 -227 -149 -371 -254 -237 -183 -84 -74 66 170 -369 -444 -315 -162 -425 -470 -277 -184
Rörelsekapitalförändring m m -869 -1 332 -1 079 -435 -299 -734 197 148 79 -481 -53 -570 -696 -790 -463 -700 -335 -334 -267 82 -223 -83 242 174 -27 -485 332 -216 -236 -404 120 -102 -186 -214 236 269 102 -26 -452 -388 -149 -164
Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 -339 6 829 5 137 3 238 754 3 892 2 738 1 666 365 2 331 1 079 392 -156 2 319 1 259 1 091 724 2 502 2 235 1 142 806 3 316 2 618 1 478 261 3 742 2 380 1 363 409 3 658 2 754 1 798 977 3 115 2 216 1 401 665 1 779 1 272 1 054 494
Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar -1 566 -768 -3 330 -2 340 -1 371 -556 -1 526 -1 054 -651 -200 -1 250 -941 -674 -282 -2 868 -2 291 -1 662 -818 -5 120 -4 093 -2 649 -1 122 -4 196 -2 739 -1 425 -533 -1 607 -899 -577 -254 -1 672 -1 158 -742 -246 -1 382 -902 -581 -280 -1 334 -974 -680 -226
Förvärv av finansiella tillgångar/tillskott intressebolag 1 -17 -15 -15 -15 -8 -43 -19 -19 -19 -2 -2 -2 -2 -58 -7 -2 -2 -22 -16 -16 -10 -65 -63 -34 -22 -38 0 0 0 -38 -2 -2 0 -2 -2 -2 0 -3 -3 -3 0
Försäljning/återbetalning av finansiella tillgångar/övriga innehav -16 - 10 10 10 0 30 30 30 30 24 24 24 0 955 955 948 13 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Försäljning av dotterbolag - - 0 0 0 0 29 - - - - - - 0 7 708 7 658 0 0 -1 - - 0 15 15 15 15 0 0 0 0 941 943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseförvärv - - -6 128 -6 128 -6 128 -6 026 - - - - - - 0 -3 774 -3 774 -3 779 -45 -36 -36 -36 0 0 0 0 0 -6 -6 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0
Utdelning från intressebolag 17 10 12 12 12 0 10 10 10 - 4 4 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Försäljning av anläggningstillgångar - - 32 30 11 0 1 1 - - 3 3 - 0 8 8 7 7 2 2 1 0 2 2 1 0 4 1 0 0 9 3 2 2 8 0 0 0 87 86 10 9
Förändring av räntebärande fordringar** 9 - - - - - - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 555 -775 -9 419 -8 431 -7 481 -6 590 -1 499 -1 032 -630 -189 -1 221 -912 -648 -284 1 971 2 549 -4 488 -845 -5 172 -4 138 -2 695 -1 132 -4 244 -2 785 -1 443 -540 -1 647 -904 -583 -254 -760 -214 -742 -244 -1 376 -904 -583 -280 -1 241 -882 -673 -217
Förändring av räntebärande fordringar** - - 3 3 - - 8 6 3 1 -6 -4 0 1 0 0 0 0 -3 -3 - 0 0 -1 0 0 2 6 5 0 0 -12 -6 -1 -3 0 0 0 1 0 0 0
Förändring av räntebärande skulder 2 612 1 383 -1 637 628 673 4 223 -1 014 -984 -904 -574 -602 -574 -502 -78 -421 677 4 088 340 3 863 2 970 2 583 1 194 1 308 1 300 881 1 191 -564 -153 606 12 -2 687 -2 160 -894 -917 -1 082 -1 027 -677 -594 -466 -267 -296 -157
Återköp av egna aktier - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 -41 - - 0 -41 -41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till moderbolagets aktieägare -1 864 -890 -890 -890 - -890 -890 -890 - -889 -889 -889 0 -889 -445 -445 0 -890 -890 -890 0 -891 -891 -891 0 -880 -880 -880 0 -651 -651 -651 0 -465 -465 -465 0 -413 -413 -413 0
Utdelning till innehav utan bestämmande inflytande - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 -- - 0 -1 -1 0 0 -165 -165 -165 -103 -76 -76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyemission - 3 419 3 419 3 419 - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 -- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 42 42 42
Försäljning av egna aktier, incitamentsprogram - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 -- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 748 1 383 895 3 160 3 202 4 223 -1 896 -1 868 -1 791 -573 -1 497 -1 467 -1 391 -77 -1 310 232 3 643 340 2 929 2 077 1 693 1 194 375 366 -10 1 191 -1 607 -1 192 -434 -91 -3 414 -2 899 -1 551 -918 -1 550 -1 492 -1 142 -594 -836 -638 -667 -115
Kassaflöde totalt (= förändring i likvida medel) -815 269 -1 695 -134 -1 041 -1 613 497 -162 -755 -397 -387 -1 300 -1 647 -517 2 980 4 040 246 219 259 174 140 868 -553 199 25 912 488 284 346 64 -516 -359 -495 -185 189 -180 -324 -209 -298 -248 -286 162
Likvida medel vid periodens början 2 046 2 046 3 558 3 558 3 558 3 558 3 036 3 036 3 036 3 036 3 450 3 450 3 450 3 450 456 456 456 456 168 168 168 168 708 708 708 708 188 188 188 188 737 737 737 737 497 497 497 497 774 774 774 774
Omräkningsdifferens i likvida medel 55 3 183 498 259 26 25 13 8 12 -27 -6 -4 30 14 27 16 12 29 29 41 32 13 -8 -1 -3 32 31 17 5 -33 -1 -28 -7 51 24 20 0 21 5 11 -14
Likvida medel vid periodens slut 1 286 2 318 2 046 3 922 2 776 1 971 3 558 2 887 2 289 2 651 3 036 2 144 1 799 2 963 3 450 4 523 718 687 456 371 349 1 068 168 899 732 1 617 708 503 551 257 188 377 214 545 737 341 193 288 497 531 499 922
*Avstämning av poster som inte ingår i
kassaflödet
MSEK
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar 679 2 480 475
Finansiella poster 19 114 -1
Avyttring av anläggningstillgångar 3 22 0
Pensioner och andra avsättningar -13 -100 12
Ej realiserat resultat elcertifikat & utsläppsrätter -146 -69 -114
Resultatandel i intressebolag/nedskrivning av innehav -3 19 -5
Incitamentsprogram 9 22 5
Övrigt - - -
Summa av poster som inte ingår i kassaflödet 548 2 488 372