Revisionsutskott

Styrelsen är ytterst ansvarig för att en tillfredställande kontroll finns för riskhantering, redovisning, finansiell rapportering och liknande frågor samt att bolagets finansiella rapportering är upprättad i överensstämmelse med lag och tillämpliga redovisningsstandarder.

 För att bistå i fullgörandet av styrelsens övervakande roll över revisionsfrågorna har styrelsen inrättat ett särskilt revisionsutskott. Utskottet är underställt styrelsen och har endast en begränsad beslutanderätt i specifika frågor.

Revisionsutskottet ska bidra till en god finansiell rapportering och säkerställa en kvalificerad, effektiv och oberoende extern revision av bolaget.

Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, övervaka bolagets finansiella rapportering. Med avseende på den finansiella rapporteringen ska särskilt övervakas effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering. Det åligger revisionsutskottet att hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, och att granska och övervaka revisorernas opartiskhet och självständighet. Därvid ska särskilt uppmärksammas om revisorerna tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster. Revisionsutskottet ska även biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval och revisorsarvodering.

Revisionsutskottet består av tre ledamöter: Jan Åström (ordförande), Regi Aalstad och Florian Heiserer.

Se även

Styrelse

Ta reda på vilka som ingår i Billeruds styrelse.

Ersättningar

Läs om våra riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättningsutskott

Läs om vårt Ersättningsutskott och deras huvudsakliga uppgifter.

Revisorer

Bolagets revisorer är utsedda av bolagsstämman. Läs mer om vilka dem är och deras uppdrag.