Ansvarsfull leverantörskedja

Våra produktionsenheter köper in råvaror, transporter, produkter, kemikalier, energi och tjänster. Att arbeta för en hållbar leverantörskedja innebär att alla inköpsbeslut ska ske i enlighet med affärsetiska principer och uppfylla uppsatta hållbarhetskriterier.

Billerud ställer höga krav på leverantörer, planerare och virkesköpare. Till grund för våra inköp ligger Billerud uppförandekod för leverantörer tillsammans med internationella standarder, gällande lagar och förordningar. I uppförandekoden förtydligas våra förväntningar och minimikrav, och omfattar områden såsom lagefterlevnad, affärsetik, mänskliga rättigheter och arbetsrätt, hälsa och säkerhet samt miljö. Mål och aktiviteter för att uppnå en hållbar leverantörskedja är integrerade i affärsplanen för inköpsfunktionen, med ambitionen att förbättra hållbarhetsprestandan för både Billerud och våra leverantörer.

Läs vår uppförandekod för leverantörer här.

Leverantörsutvärderingar

Billerud har processer för leverantörsgranskning och uppföljning som anpassas utefter typ av inköp och leverantör. Vi har rutiner för att identifiera leverantörer som är kritiska för verksamheten, exempelvis leverantörer av direkt material eller som bedöms ha försörjningsrisk. Mer information om våra inköpsprocesser finns i vår hållbarhetsredovisning.

Hållbarhet och regelefterlevnad är viktiga delar i leverantörsutvärderingarna. Inte minst för att kunna uppnå vårt klimatmål. Läs mer om hur vi målsätter våra leverantörsutvärderingar och koldioxidutsläpp inom leverantörskedjan på sidan Hållbarhetsmål.

Se även

Vår hållbarhetsredovisning

Billerud hållbarhetsredovisining innehåller detaljer om vårt hållbarhetsarbete och resultat från året.

Hållbarhetsmål

Vårt hållbarhetsarbete drivs av ett antal konkreta och ambitiösa mål som ger riktning i vår strategi och dagliga verksamhet.

Om vår uppförandekod

I uppförandekoden görs en sammanställning av ansvar, värderingar, förhållningssätt och riktlinjer för medarbetarna.