Livscykelanalyser och EPDs

Vi på Billerud tror på en hållbar framtid och att våra förpackningsmaterial och -lösningar kan göra skillnad. Men vi tror också att miljöanspråk ska stödjas av oberoende, transparent och datadriven analys. Därför utför vi livscykelanalyser och tar fram miljövarudeklarationer som låter våra kunder jämföra miljöpåverkan av våra produkter jämfört med konventionella alternativ.

Kundernas kunskap och intresse för detaljerade miljöutvärderingar ökar ständigt. Billerud använder livscykelanalyser (LCA) och miljövarudeklarationer (EPD) i arbetet med att utvärdera produkters miljöprestanda. Vi arbetar också med att vidareutveckla ett digitalt verktyg för att beräkna förpackningars miljöprestanda. Verktyget används idag inom några få affärsområden, men under 2023 ska verktyget kunna omfatta en större andel av produkterna.

Utfört av miljöexperter

Vi ger i uppdrag åt oberoende forskningsinstitut att utföra våra livscykelstudier, bland annat IVL Svenska Miljöinstitutet och RISE (Research Institutes of Sweden). Studierna jämför förpackningslösningar gjort av Billeruds pappersmaterial med motsvarande lösningar av andra material. Studierna tar fasta på hela produktlivscykeln, från materialproduktion till dess att färdig förpackning slängs eller återvinns. Enligt ISO 14040 är studierna föremål för oberoende granskning av tredjepart.

Genomförda livscykelanalyser

E-handelsförpackningar

Påsar gjorda av Billeruds papper Xpression E-com kan minska fossila utsläpp med 50 procent jämfört med plast och dessutom leda till ett nettoupptag av koldioxid från atmosfären. Det är resultatet från en livscykelstudie som jämför miljöpåverkan av olika typer av e-handelsförpackningar.

Comparing the environmental profile of mailer bags made from innovative Xpression E-Com® kraft paper against existing e-commerce mailing solutions, RISE, 2020 

Grunda förpackningar

Billerud tillverkar ett pappersmaterial, FibreForm®, som kan användas som laminat för tråg till bland annat livsmedel. Denna livscykelstudie jämför miljöprofilen av ett tråg av FibreForm med liknande lösningar av enbart plast. Studien drar slutsatsen att tråget av FibreForm har lägst klimatpåverkan.

Comparing the environmental profile of innovative FibreForm ® food trays against existing plastic packaging solutions, RISE, 2019.

Bärkassar

En annan livscykelanalys jämför bärkassar av nyfiber, återvunnet papper, återvunnen plast och bioplast. Som bilden visar är en bärkasse av nyfiber det bästa alternativet ur klimatsynpunkt. Klicka på länkarna nedan för att läsa livscykelanalyserna.

Comparative LCA study of various concepts for shopping bags and cement sacks, IVL, 2016

Comparative LCA study of virgin fibre based packaging products with competing plastic materials, IVL, 2015

Miljövarudeklarationer

Miljövarudeklarationer (Environmental Product Declarations) enligt standarderna ISO 14025, 14040 och 14044 gör det möjligt att jämföra olika produkters prestanda utifrån miljöpåverkan under hela livscykeln och räkna fram de färdiga förpackningarnas miljöbelastning. Här redovisas bland annat utsläpp som påverkar klimat, försurning, ozonskiktet och övergödning. Även resursförbrukningen uppges. Billeruds data verifieras av en oberoende tredje part. Se även www.environdec.com/.