Säkerheten först

En säker arbetsplats handlar om något så självklart som att ingen ska riskera sin hälsa eller säkerhet på jobbet. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och målsättningen är att säkerhetsarbetet ska leda till en skadefri verksamhet.

Det finns ett starkt samband mellan ett systematiskt säkerhetsarbete och en stabil produktion med produkter av högsta kvalitet. Vi är som mest resurseffektiva när vi har en säker och stabil produktion. Att skapa säkra arbetsplatser är med andra ord både en strategisk och affärskritisk fråga för Billerud.

Läs mer om vårt strategiska arbete för en säker och stabil produktion.

Utveckling av en säker arbetsmiljö

Arbetet med att utveckla en säker arbetsmiljö omfattar all verksamhet. Dels handlar det om att skapa ordning och reda med hjälp av standarder och rutiner som tydligt anger hur varje arbetsuppgift måste utföras och följas upp. Dels handlar det om att säkerställa en säkerhetskultur som i alla delar präglas av attityder och beteenden som värnar en säker arbetsmiljö. Samtliga underentreprenörer ska följa och respektera vår uppförandekod för leverantörer samt regler och beteenden för en säker arbetsplats. I vårt ansvar ligger att tydliggöra förväntningar och de krav som vi ställer, samt följa upp och agera i de fall brister upptäcks.

Våra policyer och riktlinjer finns samlade här.

Se även

Vår hållbarhetsredovisning

Billerud hållbarhetsredovisining innehåller detaljer om vårt hållbarhetsarbete och resultat från året.

Om vår uppförandekod

I uppförandekoden görs en sammanställning av ansvar, värderingar, förhållningssätt och riktlinjer för medarbetarna.

Engagerade arbetsplatser

Medarbetarnas kompetens, erfarenheter och engagemang utgör förutsättningar för vår förmåga att nå vår mission.