Nyhet
25 jul 2018, 10:12 CET

BillerudKorsnäs anpassar skogsbruket efter den torra väderleken

Det pågår i dagsläget många bränder i skogarna runtom i landet som en följd av en långvarig och svår torka vilket ger mycket hög risk för skogsbrand. Våra tankar går till dem som drabbats, och vi vill rikta ett stort tack till alla de som på olika sätt arbetar med att bekämpa bränderna, däribland våra egna anställda och entreprenörer som arbetar på uppdrag av oss.

På BillerudKorsnäs sätter vi säkerheten först vid arbete i torr väderlek. Vi anpassar verksamheten till det rådande väderläget, iakttar stor försiktighet och bistår räddningstjänsten.

Samlad information angående de omfattande skogsbränderna som nu härjar i stora delar av landet, finns att tillgå på Skogsstyrelsen webbplats

Åtgärder för säkert skogsbruk

Ända sedan den torra perioden inleddes i maj har vi vidtagit en rad åtgärder för att kunna bedriva skogsbruk på ett säkert sätt. BillerudKorsnäs Skogs arbetsledning följer dagligen utvecklingen och informerar hur arbetet ska bedrivas. De lokala förutsättningarna skiljer sig stort vilket gör att bedömningarna görs lokalt och i samråd med aktuella entreprenörer och markägare. De anpassningar vi genomför för att bedriva verksamheten med största möjliga brandsäkerhet, inkluderar att:

  • stoppa all maskinell verksamhet (avverkning, skotning och markberedning) i områden med extrem brandfara. Verksamheten upptas igen då brandrisken minskar.
  • styra om avverkning och skotning till skogar med fuktigare och blötare mark med låg brandrisk.
  • avverka nattetid då luftfuktigheten är högre och med brandvakt, det vill säga att personer är kvar på trakten flera timmar efter att arbetet är genomfört för att kontrollera och säkerställa att ingen gnistbildning antänt marken.

Generellt följer vi de branschgemensamma riktlinjerna Riskhantering avseende brand vid skogsarbete.

Kortsiktigt berörs inte industriverksamheten

Vi är väl förberedda och arbetar aktivt med att hantera konsekvenserna av vinterns, vårens och sommarens utmanande väderförhållanden. Vår bedömning är att situationen kortsiktigt inte berör industriverksamheten. Långsiktigt dock, om torkan fortsätter, kommer detta att kunna påverka tillgången på skogsråvara.