Regulatorisk
Pressmeddelande
7 dec 2011, 8:30 CET

Billerud genomför miljö- och energiförbättringar i Skärblacka

Styrelsen för Billerud AB har beslutat att gå vidare med en miljö- och energiinvestering vid Skärblacka bruk utanför Norrköping. Syftet är att stärka bruket inför framtiden genom att förbättra miljöprestanda och energieffektivitet samt möjliggöra framtida expansion. Investeringen bedöms uppgå till MSEK 900.

Investeringen omfattar uppgradering av sodapannan och dess rökgasrening till bästa tillgängliga teknik. Dessutom byggs en ny indunstning för att öka energieffektiviteten vid bruket. Detta medför att förbrukning av fossil olja och externa biobränslen kraftigt kommer att reduceras. Billerud har sökt tillstånd hos Mark- och Miljödomstolen i Växjö att genomföra dessa förändringar och erhöll den 29 november 2011 positivt besked. Hela projektet bedöms vara genomfört till slutet av 2013.

Investeringen bedöms uppgå till MSEK 900, fördelat på cirka 15 procent under 2011, cirka 50 procent under 2012 och cirka 35 procent under 2013. I och med denna investering i Skärblacka bedöms Billerud koncernens totala investeringar i anläggningstillgångar för 2012 uppgå till cirka MSEK 800. Avskrivningarna uppgår till cirka MSEK 600 per år.

”Att Billerud storsatsar på modernisering av bruket i Skärblacka ser jag som ett gott tecken för framtiden. Miljöförbättringar görs kontinuerligt vid bruket och sänkta energikostnader kommer att stärka vår konkurrenskraft. Vårt ansvar är nu att förvalta detta på bästa möjliga sätt”, säger Skärblackas platschef Tor Lundqvist.