Regulatorisk
Pressmeddelande
14 sep 2012, 16:30 CET

Pressmeddelande från extra bolagsstämma i Billerud AB (publ) den 14 september 2012

Beslut vid extra bolagsstämman

Godkännande av förvärv av Korsnäs AB
Som tidigare offentliggjorts, träffade Billerud AB (publ) ("Billerud") den 19 juni 2012 avtal med Investment AB Kinnevik ("Kinnevik") om förvärv av samtliga aktier i Korsnäs AB ("Korsnäs"). Förvärvet av Korsnäs var, enligt avtalet, villkorat av godkännande från Billeruds aktieägare vid en bolagsstämma och godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter. Den extra bolagsstämma som hölls idag beslutade att godkänna styrelsens beslut att förvärva Korsnäs på de villkor som angivits i beslutsförslaget.

Relevanta konkurrensmyndigheter har ännu inte meddelat sitt godkännande av transaktionen. Fullföljande av transaktionen kommer att ske så snart detta villkor för genomförandet är uppfyllt.

Bemyndigande för styrelsen att genomföra en nyemission av aktier att utges som del av köpeskillingen i förvärvet av Korsnäs
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, intill nästa årsstämma i bolaget, besluta om en nyemission av aktier att utges som del av köpeskillingen för förvärvet av Korsnäs. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska nya aktier som representerar 25 procent av utestående aktier i Billerud, före nyemissionen med företrädesrätt för aktieägarna (se nedan), kunna emitteras. Kinnevik är ensamt berättigad att teckna aktier i nyemissionen och ska som betalning för aktierna (s.k. apportegendom) tillskjuta samtliga aktier i Korsnäs till Billerud. Stämmans beslut är villkorat av att transaktionen godkänns av relevanta konkurrensmyndigheter.

Bemyndigande för styrelsen att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna.
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, intill nästa årsstämma i bolaget, besluta om en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna i syfte att använda emissionslikviden för att betala tillbaka delar av BillerudKorsnäs utestående lån. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska styrelsen ha rätt att genomföra emissionen med en total emissionslikvid om cirka 2 miljarder kronor genom att emittera högst det antal aktier som vid varje tidpunkt ryms inom bolagsordningens gränser avseende antalet aktier och därigenom öka aktiekapitalet med högst det belopp som vid varje tidpunkt ryms inom bolagsordningens gränser avseende aktiekapitalet. Stämmans beslut är villkorat av att transaktionen godkänns av relevanta konkurrensmyndigheter.

Uppgift om teckningskurs, teckningstid m.m. kommer att meddelas i samband med att styrelsen fattar beslut om emissionen.

Ändringar av bolagsordningen
Stämman beslutade om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier i syfte att anpassa dessa till beslutade emissionsbemyndiganden. Stämman beslutade också att ändra bolagets firma till BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ). Firmaändringen är villkorad av att transaktionen fullföljs.

Förändringar i styrelsen
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till åtta utan styrelsesuppleanter. Till nya styrelseledamöter valdes Hannu Ryöppönen, Mia Brunell Livfors, Wilhelm Klingspor och Mikael Larsson. De personer som för närvarande ingår i Billeruds styrelse, vid sidan av Jan Homan, Lennart Holm, Gunilla Jönson och Michael M.F. Kaufmann, har förklarat att de kommer att lämna sina styrelseuppdrag i Billerud i samband med att de nya styrelseledamöterna tillträder. Stämman utsåg Hannu Ryöppönen till ordförande för styrelsen. Stämmans beslut om förändringar i styrelsen enligt ovanstående blir gällande först vid den tidpunkt då Billerud tillträtt aktierna i Korsnäs. I enlighet med stämmans beslut kommer styrelsen, från den tidpunkt beslutet blir giltigt intill slutet av nästa årsstämma, bestå av ledamöterna Hannu Ryöppönen (ordförande), Mia Brunell Livfors, Jan Homan, Lennart Holm, Gunilla Jönson, Michael M.F. Kaufmann, Wilhelm Klingspor och Mikael Larsson.

Ändrat styrelsearvode
Stämman beslutade att de styrelsearvoden som årsstämman tidigare fastställt ska justeras i och med samgåendet med Korsnäs, och fastställde att arvode ska utgå till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna med 400 000 kronor och arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 1 000 000 kronor. Arvode för utskottsarbete ska utgå med 150 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 75 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i utskottet samt med 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och med 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i utskottet. Därutöver ska arvode utgå med 50 000 kronor till ledamot i ett för integrationen mellan Billerud och Korsnäs särskilt tillskapat integrationsutskott, vilket utskott ska vara av tillfällig karaktär.

De nya arvodesnivåerna avser arvode på årsbasis och kommer att betalas ut i proportion till mandatperiodens längd. Stämmans beslut om ändrat styrelsearvode enligt ovanstående blir gällande först vid den tidpunkt då Billerud tillträtt aktierna i Korsnäs.

Förfarande för tillsättande av valberedning
Stämman beslutade om ändringar i förfarandet för tillsättande av valberedning som innebär att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter och att valberedningens mandattid ska löpa från den tidpunkt då dess sammansätting offentliggörs fram till dess att nästa valberedning bildas.

Informationen är sådan som Billerud Aktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Avlämnad för offentliggörande kl. 16.30 den 14 september 2012.