Regulatorisk
Pressmeddelande
24 jun 2019, 18:00 CET

BillerudKorsnäs säljer en majoritetsandel av Bergvik Skog Öst

BillerudKorsnäs har idag ingått avtal om försäljning av en majoritetsandel av Bergvik Skog Öst till AMF Pensionsförsäkringar AB.

BillerudKorsnäs säljer 89,9% av Bergvik Skog Öst AB för ett pris som motsvarar ett bolagsvärde om SEK 12,2 miljarder på skuldfri basis. Värderingen innebär ett pris om cirka SEK 38 500 per hektar skogsmark.

I samband med transaktionen har Bergvik Skog Öst och BillerudKorsnäs ingått ett 15-årigt avtal avseende försäljning av virke, varigenom BillerudKorsnäs blir ensam köpare av virkesvolymerna från Bergvik Skog Östs marker, vilket motsvarar ungefär en tiondel av BillerudKorsnäs totala virkesförsörjning. BillerudKorsnäs har vid utgången av virkesavtalet rätt att återköpa Bergvik Skog Öst om inte BillerudKorsnäs erbjuds en förlängning av virkesavtalet till nuvarande villkor.

Transaktionen är villkorad av godkännande från Konkurrensverket och förväntas slutföras under det tredje kvartalet 2019.

Nettoskulden i Bergvik Skog Öst kommer vid försäljningstillfället att uppgå till SEK 3,5 miljarder och försäljningen kommer att resultera i en kassaflödeseffekt på cirka SEK 7,9 miljarder kronor. BillerudKorsnäs kommer därefter ha en nettoskuld/EBITDA* på cirka 1,8, vilket är bättre än skuldsättningsmålet på < 2,5. 

– Med försäljningen av Bergvik Skog Öst och det överenskomna virkesavtalet från denna skogsmark skapas goda förutsättningar för en konkurrenskraftig och stabil virkesförsörjning på såväl kort som lång sikt. Vi behåller en minoritetspost och kommer ha ett långsiktigt samarbete med AMF. Samtidigt frigörs med försäljningen ett betydande kapital som möjliggör investeringar och förvärv. BillerudKorsnäs är väl positionerat för att fånga den ökade efterfrågan på hållbara förpackningslösningar, säger Petra Einarsson, VD och koncernchef för BillerudKorsnäs.

*EBITDA april-mars 2018-2019 och nettoskuld per den 31 maj 2019.


Om Bergvik Skog Öst
Bergvik Skog Öst kommer vid försäljningstillfället att äga cirka 317 000 hektar skogsmark (295 000 hektar klassade som produktiv skogsmark). De östra delarna av beståndet ligger nära BillerudKorsnäs bruk i Gävle och de västra delarna ligger nära sågverk samt järnvägsterminaler i Dalarna och Hälsingland. BillerudKorsnäs kommer tillsvidare att behålla cirka 36 000 hektar mark från det ursprungliga Bergvik Skog Öst.


För mer information, vänligen kontakta:
Petra Einarsson, VD och koncernchef, genom
Lena Schattauer, IR-chef, 08-553 335 10
Anna Helsén, Presschef, 070-698 48 58


Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som BillerudKorsnäs AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juni 2019 klockan 18:00 CET.