Regulatorisk
Pressmeddelande
16 nov 2021, 20:00 CET

BillerudKorsnäs presenterar ny strategi

I morgon håller BillerudKorsnäs en kapitalmarknadsdag, under vilken företagets nya strategi kommer att presenteras. 

”BillerudKorsnäs har en fantastisk möjlighet med optimal exponering mot trender som stödjer en ökad efterfrågan på våra förnybara och högkvalitativa produkter tillverkade av nyfiber. Vi har tagit fram en strategisk riktning för hur vi ska nå en lönsam och hållbar försäljningstillväxt till 2030,” kommenterar Christoph Michalski, Koncernchef och VD. 

Hållbar tillväxt inom förpackningsmaterial 
BillerudKorsnäs nya strategi fokuserar på attraktiva marknader med goda tillväxtmöjligheter och produktsegment där företaget har en stark konkurrensförmåga. 
•    Europa kommer fortsatt att vara huvudmarknad men nya affärsmöjligheter ska utforskas, specifikt för kartong i Amerika. 
•    För att maximera de organiska tillväxtmöjligheterna kommer hög produktionseffektivitet vara avgörande. Därför förväntas de årliga investeringarna i underhåll och utveckling av bruken nå 1,5-1,7 miljarder SEK fram till 2025.  
•    Möjligheter att öka produktionskapaciteten vid koncernens befintliga anläggningar eller via förvärv kommer att utvärderas. 
•    Transformation mot en professionell inköpsorganisation för vedförsörjning är en integrerad del av strategin, med målet att bygga långsiktiga partnerskap för att säkerställa en konkurrenskraftig fibertillgång. 
•    Ytterligare strukturella besparingar under det nuvarande kostnads- och effektivitetsprogrammet uppskattas uppgå till MSEK 130 under 2022. 

De finansiella målen är i stort sett oförändrade: 
-    Försäljningstillväxt på 3-4% per år (oförändrat) 
-    EBITDA-marginal över 17% (oförändrat) 
-    Räntebärande nettoskuld i relation till EBITDA under 2,5 (oförändrat) 
-    Utdelning minst 50% av årets resultat (tidigare 50%) 
-    Ett mål för avkastning på sysselsatt kapital har upphävts, givet stora investeringsprogram under de senaste åren 

Följ kapitalmarknadsdagen 
BillerudKorsnäs kapitalmarknadsdag 2021 börjar kl 13.00 den 17 november och kan följas här: https://billerudkorsnas.videosync.fi/2021-11-17-cmd2021/register

För mer information, vänligen kontakta:
Lena Schattauer, IR-chef, +46 8 553 335 10 
Louise Wileen Bjarke, Presschef, +46 722 143 510 Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som BillerudKorsnäs AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2021 klockan 20.00 CET.