Regulatorisk
Pressmeddelande
10 maj 2022, 17:00 CET

Årsstämma i BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ)

BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ) har idag tisdagen den 10 maj 2022 hållit årsstämma på Norra Latin, Stockholm City Conference Center i Stockholm.

Med stöd av § 10 i BillerudKorsnäs bolagsordning kunde aktieägare utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om företrädesemission
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna om högst 3,5 miljarder kronor i syfte att återbetala del av den skuld som upptogs vid förvärvet av Verso Corporation.

Namnbyte till Billerud Aktiebolag (publ)
Årsstämman beslutade att byta företagsnamn till Billerud Aktiebolag (publ) genom en ändring i bolagsordningen. Fram till dess att den nya bolagsordningen har registrerats av Bolagsverket, vilket kommer att ske senast under 2022, kommer bolaget att använda nuvarande företagsnamn BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ).

Fastställande av årsredovisningen samt beslut om utdelning
Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2021 och beslutade att en utdelning om 4,30 kr per aktie ska lämnas till aktieägarna. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till torsdagen den 12 maj 2021 och utbetalning beräknas ske tisdagen den 17 maj 2022.

Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisor
Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Andrea Gisle Joosen, Bengt Hammar, Jan Svensson, Victoria Van Camp och Jan Åström samt att välja Florian Heiserer och Magnus Nicolin till nya styrelseledamöter. Årsstämman beslutade även att omvälja Jan Svensson till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Hök Olov Forsberg kommer att utses till ny huvudansvarig revisor.

Införande av ett prestationsbaserat långsiktigt aktieprogram och överlåtelse av egna aktier till deltagarna
Årsstämman beslutade om att anta ett prestationsbaserat långsiktigt aktieprogram ("Aktieprogram 2022") för högst 60 deltagare i koncernledningen och nyckelpersoner inom BillerudKorsnäskoncernen.

För att möjliggöra tilldelning av aktier beslutade årsstämman vidare om överlåtelse av högst 200 000 BillerudKorsnäsaktier i eget innehav till deltagarna i Aktieprogram 2022. Tilldelning av aktier ska ske vederlagsfritt till deltagarna i enlighet med villkoren i Aktieprogram 2022.

Övrigt
Vidare beslutade årsstämman bland annat att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning, att fastställa arvode åt styrelsen och ersättning för utskottsarbete, att fastställa arvode åt revisorn samt att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och ersättningsrapport för 2021.

De fullständiga förslagen som årsstämman beslutade enligt finns tillgängliga på företagets hemsida och protokollet från årsstämman kommer snart att publiceras där.


För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Mattsson, Chefsjurist, +46 8 553 335 16