Regulatorisk
Pressmeddelande
31 mar 2022, 16:10 CET

BillerudKorsnäs har slutfört förvärvet av Verso

BillerudKorsnäs meddelar att förvärvet av Verso har slutförts för en kontant köpeskilling om cirka MUSD 825. Verso är en ledande tillverkare av bestruket papper i Nordamerika, som under 2021 hade en nettoomsättning om MUSD 1 278 och ett justerat EBITDA-resultat på MUSD 223.

Förvärvet av Verso förstärker BillerudKorsnäs strategi för att skapa en lönsam och hållbar tillväxt samt företagets ambition att accelerera tillväxten i Nordamerika. Som ett resultat av förvärvet av Verso är BillerudKorsnäs nu en av de största leverantörerna av nyfibertillverkade papper och förpackningsmaterial med en kostnads- och kvalitetsfördel. Den sammanlagda nettoomsättningen för BillerudKorsnäs och Verso under 2021 uppgick till cirka MSEK 37,2 miljarder.1 

BillerudKorsnäs är fast beslutet att fortsätta betjäna Versos kunder inom alla segment samt att förverkliga sina tidigare kommunicerade planer på att konvertera flera av Versos tillgångar till kartongmaskiner, och samtidigt behålla Versos position som en kvalitets- och kostnadsledare inom specialpapper och bestruket papper. Den 1 april 2022 tillträder Rob Kreizenbeck, Versos SVP Operations, positionen som President North America i BillerudKorsnäs koncernledning. BillerudKorsnäs avser framöver att förenkla sitt företagsnamn och varumärke till ”Billerud”, som företaget kommer att verka under på samtliga marknader, inklusive i USA. Styrelsen kommer att föreslå att årsstämman 2022 beslutar att ändra företagsnamnet till Billerud AB (publ) och förändringen kommer att implementeras successivt därefter.

– Jag är mycket glad att välkomna hela teamet i Verso till BillerudKorsnäs. Våra kombinerade tillgångar och kunskaper inom högkvalitativa och nyfiberbaserade papper och kartongmaterial skapar en utmärkt plattform för en hållbar och lönsam tillväxt. Integrationsarbetet startar omedelbart och vi ser fram emot att arbeta tillsammans, utbyta kunskap, påbörja förberedelser inför konverteringsprojektet och förverkliga en framgångsrik utveckling, kommenterar Christoph Michalski, VD och koncernchef för BillerudKorsnäs.

– Vi är glada att gå samman med BillerudKorsnäs och bli en större och starkare organisation. Tillsammans skapar vi ett företag med ett starkt engagemang för en god säkerhetskultur, hållbarhet, hög kvalitet och att leverera värde till våra kunder, säger Rob Kreizenbeck.

Den negativa kassaflödeseffekten av förvärvet för BillerudKorsnäs uppgår till cirka MSEK 6,0 miljarder. Transaktionen finansierades genom banklån, som BillerudKorsnäs planerar att refinansiera genom utgivande av skuldinstrument och en företrädesemission under 2022.

Verso kommer att konsolideras i BillerudKorsnäs räkenskaper från och med idag och kommer att redovisas i produktområde Paper. BillerudKorsnäs förväntar sig att förvärvet omedelbart kommer att öka vinsten per aktie och över tid skapa betydande aktieägarvärde med en mer lönsam produktmix.

Datumet för publiceringen av BillerudKorsnäs kvartalsrapport för det första kvartalet 2022 har ändrats till den 5 maj 2022.

Som en följd av transaktionen upphörde handeln med Versos aktie på New York Stock Exchange innan handeln öppnande idag.

För mer information, vänligen kontakta:
Christoph Michalski, Koncernchef och VD, +46 703 553 098
Ivar Vatne, CFO, +46 8 553 335 07

1) Rapporterad nettoomsättning för 2021. Beräkning baserad på USD/SEK 8,58 (genomsnitt under 2021).

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som BillerudKorsnäs AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 mars 2022 kl 16.10 CET.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar BillerudKorsnäs aktuella förväntningar och syn på framtida händelser och utvecklingar. De framåtriktade uttalandena bör läsas tillsammans med övriga varningstexter i andra relevanta dokument, inklusive BillerudKorsnäs senaste årsredovisning och kvartalsrapporter som finns tillgängliga på billerudkorsnas.com samt Versos senaste årsredovisning registrerad på Form 10-K, kvartalsrapport på Form 10-Q och rapporter på Form 8-K, samt alla övriga dokument som BillerudKorsnäs eller Verso har offentliggjort eller som Verso har lämnat in till SEC. Dessa varningstexter omfattar alla framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande, och det är inte säkert att förväntade resultat eller utvecklingar kommer att realiseras eller visa sig vara korrekta, och även om de i allt väsentligt realiseras är det inte säkert att de kommer att leda till förväntade resultat eller utvecklingar för oss och vår verksamhet. Utöver vad som är erforderligt enligt tillämplig lag åtar vi oss ingen skyldighet att offentliggöra revideringar eller uppdateringar av de framåtriktade uttalandena på grund av ny information, framtida händelser eller andra omständigheter.