Regulatorisk
Pressmeddelande
3 mar 2022, 11:00 CET

BillerudKorsnäs och Viken Skog ska utreda möjligheter att skapa gemensam tillverkning av pappersmassa

BillerudKorsnäs och norska skogsägarkoncernen Viken Skog bildar ett gemensamt bolag (joint venture) för att undersöka möjligheterna att i partnerskap etablera produktion av blekt kemisk-termomekanisk massa vid Viken Skogs anläggning Follum i Hønefoss.

BillerudKorsnäs och Viken Skog planerar att inleda en förstudie om framtida massatillverkning vid Follum. Förstudien beräknas vara klar under det första halvåret 2023. Avsikten är att etablera en produktionslinje i världsklass för blekt kemisk-termomekanisk (BTCM) massa vid Follums bruk med en uppskattad kapacitet om 200 kilotons/år. Anläggningen i Follum har redan mycket av infrastrukturen som krävs för att etablera en sådan produktionslinje och ligger i ett område med kostnadseffektiv vedförsörjning och goda transporter till BillerudKorsnäs kartongbruk.

Om projektet fortsätter efter genomförd förstudie, beräknas investeringen för BillerudKorsnäs vara i intervallet 600-800 MNOK.

 – Detta initiativ är ett led i BillerudKorsnäs strategi för en hållbar och lönsam tillväxt och stödjer vår ambition att växa inom kartong. För att täcka det ökande behovet av BTCM-massa för vår växande kartongverksamhet vill vi utreda möjligheterna att tillverka denna massakvalitet i Follum tillsammans med Viken Skog. Som en del av partnerskapet avser vi ingå ett långsiktigt försörjningsavtal med Viken Skog. Vi ser initialt goda förutsättningar för att skapa en effektiv försörjningskedja och konkurrenskraftig tillgång till råmaterialet som behövs för att tillverka framtidens förpackningsmaterial, kommenterar Christoph Michalski, VD och koncernchef för BillerudKorsnäs.

– Med BillerudKorsnäs har vi funnit en solid partner som liksom vi vill sörja för en effektiv försörjningskedja och utforska möjligheter för hållbara produkter som skapas av skogsråvaran. Den befintliga infrastrukturen i Follum utgör en lovande grund för massatillverkning till en relativt låg investeringskostnad. Vi ska i förstudien även att utreda möjligheterna att producera biogas och senare även lösningar för kolavskiljning i Follum. Vi är mycket nöjda med partnerskapet och ser fram emot att komma i gång med förstudien, kommenterar Olav Breivik, styrelseordförande i Viken Skog.

För mer information, vänligen kontakta:  
Ivar Vatne, CFO, +46 70 373 35 07
Louise Wileen Bjarke, Presschef,  +46 722 143 510

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som BillerudKorsnäs AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 mars 2022 klockan 11.00 CET.