Regulatorisk
Pressmeddelande
20 jul 2022, 7:00 CET

Delårsrapport januari–juni 2022

Finansiellt rekordresultat i ett banbrytande kvartal 


HUVUDBUDSKAP

 • Högsta försäljningen, EBITDA och operativa kassaflödet någonsin
 • Första kvartalet där Verso var inkluderat – nettoomsättningstillväxt 75% 
 • Hög organisk tillväxt, både i Europa 17% och i Nordamerika 19%
 • Pris- och mixförbättringar mer än uppvägde kostnadsinflationen 
 • Utmärkt kassaflöde och stark balansräkning

 
KVARTALSDATA

 • Nettoomsättningen ökade med 75% till MSEK 11 408 (6 504), varav Billerud North America stod för MSEK 3 738
 • Justerat EBITDA* ökade till MSEK 2 267 (883), varav Billerud North America stod för MSEK 704. Den justerade EBITDA-marginalen var 20% (14%)
 • Rörelseresultatet var MSEK 1 609 (404) 
 • Periodens resultat var MSEK 1 419 (311) 
 • Resultat per aktie uppgick till SEK 6,83 (1,50)

 

UTSIKTER FÖR Q3

 • Trots makroekonomisk osäkerhet förväntas verksamheten vara fortsatt stark under det tredje kvartalet
 • Fortsatt kostnadsinflation på insatsvaror, särskilt för massaved i Europa 
 • Positiv prispåverkan och mixförbättringar förväntas kompensera för högre kostnader 

 
 

VD har ordet
 
BillerudKorsnäs är nu ett betydligt större företag, där Billerud North Americas (tidigare Versos) resultat ingår från och med den 1 april 2022. Resultatet för det andra kvartalet var enastående i alla geografier, med en total nettoomsättning på cirka SEK 11,4 miljarder. Detta var också det första kvartalet med en betydligt bredare produktportfölj, tillverkning på två kontinenter och hela 5 900 medarbetare. Detta skapar en plattform för hållbar och lönsam tillväxt.
 
Det finansiella resultatet för det andra kvartalet var utmärkt. Jämfört med förra året ökade nettoomsättningen exklusive valutaeffekter, förvärvet av Verso samt avyttringen av Beetham med 17%. Samtidigt var den förvärvade verksamhetens valutaneutrala försäljningstillväxt 19%. EBITDA-marginalen var fortsatt stark, drivet av produktionsstabilitet samt pris- och mixförbättringar, vilket resulterade i ett rekordhögt operativt kassaflöde.
 
Trots hotet om en recession är verksamheten fortsatt stark både i Europa och i Nordamerika. Under det andra kvartalet har vi sett en stor efterfrågan på alla våra produkter och priserna har varit fortsatt starka. Vår mix fortsätter att förbättras, hand i hand med produktionsoptimering och stabilitet på samtliga anläggningar. De flesta av våra produkter används för nödvändiga basvaror och vi kommer att fortsätta att proaktivt balansera kostnadsökningar med priser och mix. Efterfrågan på våra produkter fortsätter att vara stabil.
 
Kriget i Ukraina fortsätter att ha en påverkan på råvarupriserna och osäkerheten i Europa. Vi ser en betydande ökning av vedkostnaderna, medan priserna på andra råvaror stabiliseras på en hög nivå. Logistik inom Europa och över haven fortsätter att vara en stor utmaning, både vad gäller tillgänglighet och tillförlitlighet. Situationen i Nordamerika förbättras sakta med stabila vedkostnader, stabiliserande kostnader för andra råvaror och en förbättring av logistiksituationen. 
 
Sedan Versoförvärvet slutfördes har vi påbörjat en systematisk integrationsprocess som omfattar alla viktiga verksamhets- och ledningsområden. Samtidigt som vi ska driva verksamheten i linje med lokala behov, ska vi säkerställa att viktiga processer och riktlinjer är enhetliga. Årsstämman godkände vårt förslag att förenkla vårt namn till Billerud och vi kommer att ändra företagsnamnet juridiskt i oktober. Vi har också förenklat vår organisation ytterligare med fokus på de viktigaste affärsområdena. Vi har påbörjat förberedelserna för konverteringen av tillverkningstillgångar i USA till kartongproduktion under ledning av vår chef för transformationsprogrammet, som rapporterar till mig. 
  
Under tredje kvartalet kommer vi ha planerade underhållsstopp i Gävle, Karlsborg och Escanaba, samt en större uppgradering av bruket i Quinnesec. Ombyggnaden i Quinnesec kommer att öka massakapaciteten och möjliggöra kvalitetsförbättringar som skapar möjlighet till ökade värden och prissättning. 
  
Den företrädesemission som genomfördes under det andra kvartalet tecknades med över 200%, och gjorde det möjligt att avbetala lånen som togs upp för att finansiera Versoförvärvet. Vi har nu en stark balansräkning för att finansiera investeringen i transformationen och vår potentiella investering inom blekt kemisk-termomekanisk massa i Norge. Nettoskulden i relation till EBITDA kommer fortsätta ligga väl under vårt mål på under 2,5. 
  
Vår strategiska inriktning är tydlig och medarbetarna är engagerade. Jag tror att BillerudKorsnäs kommer bidra med betydande värden för våra kunder, medarbetare och aktieägare.
 
  
Christoph Michalski

VD och koncernchef
  
  
Kvartalet i korthet 
   

Försäljning och resultat 
  
Nettoomsättningen för det andra kvartalet ökade med 75% till MSEK 11 408 (6 504). Nettoomsättningen exklusive valutaeffekter ökade med 72%, främst på grund av förvärvet av Verso, som slutfördes den 31 mars 2022. Verso, som har bytt namn till Billerud North America, hade en nettoomsättning på MSEK 3 738 och försäljnings-volymer på 307 kton under det andra kvartalet 2022. Nettoomsättningen exklusive valutaeffekter, förvärvet av Verso och avyttringen av Beetham växte med 17%. 
 
Justerat EBITDA ökade till MSEK 2 267 (883). Det högre resultatet berodde främst på förvärvet av Verso, men var också ett resultat av prisökningar och en förbättrad mix. Billerud North America bidrog med ett EBITDA på MSEK 704, negativt påverkat av en engångseffekt om cirka MSEK 170 hänförlig till försäljning av lager som värderats till verkligt värde vid tidpunkten för förvärvet. Högre kostnader för kemikalier, fiber och logistik hade en negativ inverkan. 
 
Jämförelsen med andra kvartalet 2021 påverkas av ett ändrat underhållsschema, produktionsstörningen i Gävle under det andra kvartalet 2021 och UPM:s strejk som har påverkat produktionen i Jakobstad under 2022. 
  
Inga jämförelsestörande poster påverkade resultaten för andra kvartalet (–).
 
 
Marknadsutveckling och utsikter
   
Under det andra kvartalet 2022 var marknadsförutsättningarna fortsatt starka för alla produktsegment. Genomförda prishöjningar hade effekt i samtliga segment. 
 
Trots den makroekonomiska osäkerheten förväntas BillerudKorsnäs verksamhet vara fortsatt stark i det tredje kvartalet. Kostnadsinflationen i hela verksamheten väntas fortsätta, eller att priserna planar ut på en hög nivå. Kostnader för massaved i Europa kommer att öka betydligt. Positiv prispåverkan och mixförbättringar väntas kompensera för de högre kostnaderna.
 
 
Händelser under kvartalet
 

Årligt underhåll utfördes i april i Gruvön och i maj i Skärblacka och Jakobstad. Den totala negativa påverkan av underhållsstoppen under det andra kvartalet uppgick till cirka MSEK 345, vilket var högre än normalt på grund av längre stopp i Skärblacka och Gruvön. 
  
Produktionen i Jakobstad kördes med lägre kapacitet under den första hälften av det andra kvartalet på grund av strejken på UPM. Den negativa påverkan av strejken på resultatet för det andra kvartalet uppgick till cirka MSEK 15.
  
Den 10 maj bemyndigade årsstämman styrelsen att besluta om en företrädes-emission om högst SEK 3,5 miljarder. Årsstämman beslutade också att förenkla företagets namn till Billerud Aktiebolag (publ) genom en ändring av bolagsordningen. Namnbytet till ”Billerud” kommer att genomföras från och med oktober, när den nya bolagsordningen registreras hos Bolagsverket. Stämman den 10 maj valde vidare Florian Heiserer och Magnus Nicolin till nya styrelseledamöter och omvalde styrelseledamöterna Andrea Gisle Joosen, Bengt Hammar, Jan Svensson, Victoria Van Camp och Jan Åström. Jan Svensson omvaldes som styrelseordförande. 
  
Den 25 maj beslutade styrelsen om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka SEK 3,5 miljarder, och villkoren för emissionen tillkännagavs. Emissionsprospektet publicerades på BillerudKorsnäs webbplats den 30 maj 2022.   
   
Den 21 juni publicerades det preliminära resultatet av BillerudKorsnäs företrädes-emission och den 27 juni meddelades det slutliga resultatet. Företrädesemissionen var kraftigt övertecknad. Nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter registrerades hos Bolagsverket den 29 juni 2022. Likviden från emissionen erhölls i slutet av juni och användes för att återbetala lån (term loans). Läs mer på sidorna 7 och 8.
   
BillerudKorsnäs har introducerat Performance White Barrier, ett nytt bestruket säckpapper, som ersätter plastbarriären som vanligtvis finns i papperssäckar. Det nya materialet kan återvinnas som papper, har en tryckbar yta, samma höga kvalitet som vårt tidigare säckpapper, samt ett mer miljövänligt fotavtryck. Det kan användas för paketering av en mängd olika pulvervaror, såsom djurfoder, byggmaterial, mineraler och torra livsmedel. 
 
 
För mer information, vänligen kontakta:
Ivar Vatne, CFO, +46 8 553 335 07
Lena Schattauer, Head of Investor Relations, +46 8 553 335 10
  
 
Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som BillerudKorsnäs AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 juli 2022 kl. 07.00 via ovanstående kontaktpersoner