Regulatorisk
Pressmeddelande
5 maj 2022, 7:00 CET

Delårsrapport januari–mars 2022

Fortsatt stark tillväxt och högsta lönsamheten någonsin 

HUVUDBUDSKAP

 • Stark försäljningstillväxt och stabil produktion
 • Högsta EBITDA någonsin 
 • Prispåverkan och mixförbättringar mer än uppvägde kostnadsinflationen
 • Förvärvet av Verso framgångsrikt genomfört
 • Utmärkt resultat för Verso som självständigt bolag  

KVARTALSDATA

 • Nettoomsättningen ökade med 13% till MSEK 7 397 (6 520). Nettoomsättningen exklusive valutaeffekter ökade med 11%
 • Justerat EBITDA* ökade till MSEK 1 664 (1 003), motsvarande en justerad EBITDA-marginal på 22% (15%)
 • Rörelseresultatet var MSEK 1 189 (528) 
 • Periodens resultat var MSEK 884 (377) 
 • Resultat per aktie uppgick till SEK 4,27 (1,82)

UTSIKTER FÖR Q2

 • Starka marknadsförutsättningar inom samtliga produktsegment förväntas bestå
 • Ökad kostnadsinflation för fiber, kemikalier, transporter och energi – som vi förväntar oss att helt kompensera med pris- och mixförbättringar


VD har ordet

Kvartal ett var det första kvartalet helt fokuserat på vår nya strategi. Trots alla makroekonomiska osäkerheter som ytterligare har förstärks av det ryska kriget, tror vi att prioriteringen på kartong och tillväxtmöjligheter i Nordamerika förblir de rätta valen. Vi har gjort framsteg i genomförandet av vår strategi med förvärvet av Verso och dess slutförande under det första kvartalet, och genom undertecknandet av ett icke bindande intentionsavtal om ett joint venture med Viken Skog för att utforska möjligheter för massaproduktion. Organisationen har varit mycket fokuserad på alla viktiga delar av strategin, vilket har resulterat i ett utmärkt resultat för det första kvartalet.

Nettoomsättningen ökade med 13% exklusive valutaeffekter och justerat för avyttringen av Beetham. Det rekordhöga EBITDA-resultatet för kvartalet var ett resultat av genomförda prishöjningar och mixförbättringar, vilket mer än uppvägde högre kostnader för råvaror och transporter.

Vi fördömer kraftfullt Rysslands brutala krig i Ukraina och våra tankar går till alla som lider. Emedan vår försäljningsexponering till Ryssland och Ukraina bara var 1% under 2021, påverkas vår verksamhet främst indirekt. Vedförsörjning och priser har påverkats av att importen av rysk ved har upphört. Priser för kemikalier stiger som en sekundär följd av energiprisökningarna. Dessa effekter har tillkommit utöver den redan ansträngda marknadssituationen på grund av corona och logistikstörningar.

För 2022 förväntar vi oss att de starka marknadsförutsättningarna kommer att bestå. Trots de mer osäkra makroekonomiska utsikterna på våra huvudmarknader är vi övertygade om att de flesta av våra produkter riktar sig till mycket motståndskraftiga slutsegment. Marknadsförutsättningarna förväntas även förbli starka i Nordamerika.
Vi kommer att motverka inflationstrycket genom ett fortsatt fokus på prisstyrning, justeringar av produktmixen samt effektivitetsförbättringar. För det andra kvartalet förväntar vi oss att helt kompensera för kostnadsinflationen.

Förvärvet av Verso genomfördes den 31 mars. Vårt erbjudande omfattar nu en mycket lönsam verksamhet för grafiskt papper och specialpapper i USA utöver den befintliga verksamheten. Vår strategi att transformera den nordamerikanska verksamheten till kartong är fortsatt mycket attraktiv och kommer att addera ett betydande aktieägarvärde. Verso har konsoliderats i vår balansräkning per den 31 mars 2022. Vår räntebärande nettoskuld i förhållande till det justerade EBITDA-resultatet på 2,3 och vår justerade avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) på 11% kommer att förbättras framöver.

Versos finansiella resultat under de senaste sex månaderna har varit imponerande och vi är mycket nöjda med att transaktionen slutfördes tidigare än vi hade väntat oss. Vi välkomnar våra nya kollegor och ser fram emot att arbeta tillsammans. Som en del av integrationen har vi beslutat föreslå för årsstämman att förenkla företagets namn och varumärke till Billerud. Vi har även påbörjat förberedelserna inför den planerade konverteringen för att skapa en kartongproduktion i världsklass i Nordamerika. I detta arbete kommer vi att använda kompetenser från båda organisationerna och lärdomar från tidigare projekt som till exempel våra nyligen genomförda brownfield-projekt i Frövi och Gruvön.

Våra prioriteringar för 2022 är fortsatt att leverera på vår strategi, mixförbättringar, kostnadsbesparingsprogram och från och med nu att integrera de nordamerikanska verksamheterna. Osäkerheterna kommer att förbli höga inom en överskådlig framtid. Vår organisation fortsätter att vara helt engagerad för att minska eventuella risker genom proaktiva förberedelser och agila reaktioner.

Vi hoppas innerligt att kriget mellan Ryssland och Ukraina ska upphöra så snart som möjligt. Under tiden har BillerudKorsnäs bidragit till UNHCR:s arbete för att stödja flyktingarna från Ukraina.

Christoph Michalski
VD och koncernchef

 

Kvartalet i korthet  

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT
Nettoomsättningen för första kvartalet ökade med 13% till MSEK 7 397 (6 520). Exklusive valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 11%, trots lägre volymer till följd av avyttringen av Beetham den 31 oktober 2021 och UPM:s strejk som påverkade produktionen i Jakobstad under första kvartalet. Bruket i Beetham hade en försäljning på MSEK 102 under det första kvartalet 2021.

Justerat EBITDA ökade till MSEK 1 664 (1 003). Förbättringen var ett resultat av genomförda prishöjningar, en förbättrad produktmix, huvudsakligen till följd av upprampningen i Gruvön, och fortsatt fokus på effektivitet. Högre kostnader för kemikalier, logistik och fiber hade en negativ inverkan.

Inga jämförelsestörande poster påverkade resultaten för första kvartalet (–).

Marknadsutveckling OCH UTSIKTER
Under det första kvartalet 2022 fortsatte marknadsförutsättningarna att vara starka för alla produktsegment. Genomförda prishöjningar hade effekt i samtliga segment.

Marknadsutsikterna för det andra kvartalet 2022 är positiva. De starka marknadsförutsättningarna inom samtliga produktsegment förväntas hålla i sig. Betydligt högre kostnader för fiber, kemikalier, energi och transporter förväntas. BillerudKorsnäs förväntar sig att helt kompensera för kostnadsinflationen med ytterligare prishöjningar och mixförbättringar.

händelser under kvartalet
BillerudKorsnäs produktion i Jakobstad har sedan den 1 januari 2022 påverkats av strejken vid UPM:s massafabrik, som förser verksamheten med massa, renat vatten, ånga och tryckluft. Produktionen i Jakobstad har körts med lägre kapacitet och vi har köpt massa från andra leverantörer. Den negativa påverkan av strejken på resultatet för det första kvartalet uppgick till cirka MSEK 15.

Det årliga underhållsstoppet i Gruvön inleddes under den sista veckan i mars. De totala kostnaderna för underhållsstoppet under det första kvartalet uppgick till cirka MSEK 80.

Den 3 mars tillkännagavs att BillerudKorsnäs och den norska skogsägarföreningen Viken Skog bildar ett gemensamt bolag (joint venture) för att undersöka möjligheterna att i partnerskap etablera produktion av blekt kemisk-termomekanisk massa (BCTMP) vid Viken Skogs anläggning Follum i Hønefoss. En förstudie om framtida massaproduktion vid Follum kommer att inledas och beräknas vara klar under det första halvåret 2023. Avsikten är att skapa en produktionslinje för BCTMP i världsklass med en kapacitet på upp till 200 kton per år. Anläggningen i Follum har redan en stor del av den infrastruktur som krävs för att etablera en sådan produk-tionslinje och ligger i ett område med kostnadseffektiv och hållbar vedförsörjning och med goda transporter till BillerudKorsnäs kartongbruk. Om projektet fortsätter efter genomförd förstudie, beräknas investeringen för BillerudKorsnäs uppgå till cirka MNOK 600–800.

Valberedningen meddelade den 10 mars att den kommer att föreslå Magnus Nicolin och Florian Heiserer som nya styrelseledamöter vid årsstämman 2022. Valberedningen föreslår vidare omval av styrelseledamöterna Andrea Gisle Joosen, Bengt Hammar, Jan Svensson, Jan Åström och Victoria Van Camp samt omval av Jan Svensson som styrelsens ordförande. Michael M.F. Kaufmann, Kristina Schauman och Tobias Auchli har avböjt omval vid årsstämman 2022. 

Den 11 mars hölls en särskild bolagsstämma med Versos aktieägare, där innehavare av en nödvändig majoritet av Versos utestående aktier röstade för att anta samgåendeavtalet mellan BillerudKorsnäs och Verso och att godkänna transaktionen. Den 29 mars hade de återstående myndighetsgodkännandena för BillerudKorsnäs förvärv av Verso erhållits.

Den 31 mars slutfördes förvärvet av Verso för en köpeskilling om USD 27,00 per aktie. Förvärvet stärker BillerudKorsnäs strategi att driva en lönsam och hållbar tillväxt och ambitionen att accelerera tillväxten i Nordamerika. BillerudKorsnäs är därefter en av de största leverantörerna av nyfibertillverkade papper och förpackningsmaterial med en kostnads- och kvalitetsfördel. För mer information om förvärvet av Verso och dess finansiella påverkan se sidorna 8–9 och sidan 18.

Den 31 mars meddelades även att Rob Kreizenbeck, Versos SVP Operations, från och med den 1 april 2022 tillträder som President North America och i BillerudKorsnäs koncernledning. Vidare meddelades att BillerudKorsnäs avser att förenkla sitt företagsnamn och varumärke till Billerud. Styrelsen föreslår att årsstämman 2022 beslutar att ändra företagsnamnet till Billerud AB (publ) och förändringen kommer successivt att implementeras därefter.

HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG
I kallelsen till årsstämman 2022, som offentliggjordes den 8 april, föreslår styrelsen att årsstämman ska ge styrelsen bemyndigande att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma besluta om en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna med en total likvid om högst MSEK 3,5. Emissionslikviden ska användas för återbetalning av en del av den skuld som upptagits för att finansiera förvärvet av Verso.

BillerudKorsnäs fyra största aktieägare; AMF Pension and Funds, Frapag Beteiligungsholding, Fjärde AP-fonden och Swedbank Robur Funds, som tillsammans innehar cirka 37,6% av BillerudKorsnäs aktiekapital, har uttryckt sin avsikt att rösta för företrädesemissionen och teckna sina respektive pro-rata andelar. Danske Bank och SEB, som agerar finansiella rådgivare till BillerudKorsnäs i samband med företrädesemissionen, har åtagit sig att, under sedvanliga villkor och under förutsättning att bindande teckningsrätter för minst 25% emissionen erhålls, ingå ett garantiavtal i samband med företrädesemissionen. Genom aktieägarnas åtaganden och emissionsgarantin från bankerna kommer företrädesemissionen att vara helt säkrad.

Den 22 april slutade strejken vid UPM, som har påverkat pappersproduktionen i Jakobstad negativt. BillerudKorsnäs kommer att återgå till full produktion i Jakobstad så snart som möjligt.


För mer information, vänligen kontakta:
Ivar Vatne, CFO, +46 8 553 335 07
Lena Schattauer, Head of Investor Relations, +46 8 553 335 10


Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som BillerudKorsnäs AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2022 kl. 07.00 via ovanstående kontaktpersoner.