Regulatorisk
Pressmeddelande
25 okt 2022, 7:00 CET

Delårsrapport januari–september 2022

Ytterligare ett kvartal när vi levererar utmärkta resultat för tillväxt, lönsamhet och kassaflöde

Huvudbudskap Q3

 • Stark organisk* och valutaneutral försäljningstillväxt på 20%
 • Rekordhögt underliggande EBITDA-resultat
 • Pris- och mixstyrning mer än uppvägde kostnadsinflationen
 • Utmärkt kassaflöde och lägsta skuldsättningen någonsin

Kvartalsdata Q3

 • Nettoomsättningen ökade med 82% till MSEK 11 814 (6 494), varav Billerud North America stod för MSEK 3 718
 • Justerat EBITDA** ökade till MSEK 2 196 (1 117), varav Billerud North America stod för MSEK 515
 • Den justerade EBITDA-marginalen var 19% (17%)
 • Rörelseresultatet var MSEK 1 536 (639)
 • Periodens resultat var MSEK 1 347 (477)
 • Resultat per aktie uppgick till SEK 5,42 (2,31)

Utsikter för Q4

 • Fortsatt god efterfrågan på våra produkter, men marknadsläget ändras till mindre gynnsamt i Europa; stabilitet i Nordamerika
 • Ökad kostnadsinflation i Europa med högre kostnader för ved och kemikalier. Oförändrade kostnader i Nordamerika
 • Fortsatt fokus på pris och mixstyrning för att motverka kostnadsinflation

 

VD har ordet

2022 har hittills varit ett lysande år för Billerud och vårt resultat för tredje kvartalet var inget undantag. Vi levererade starka resultat för alla våra nyckeltal. Den organiska och valutaneutrala försäljningen ökade med 20% jämfört med föregående år, med en bred tillväxt inom samtliga kategorier. Redovisad nettoomsättning ökade med 82% jämfört med föregående år med inkluderandet av den förvärvade verksamheten i Nordamerika samt gynnsamma valutaeffekter.
  
Med tanke på att vi utförde ovanligt mycket underhåll under tredje kvartalet var det underliggande EBITDA-resultatet rekordhögt. Vi kunde mer än uppväga högre kostnader inom alla kategorier av insatsvaror genom ett fortsatt fokus på prisstyrning, att driva en lönsam mix och fortsatt leverans av vårt kostnads- och effektivitetsprogram. Trots stopp för underhåll och uppgraderingar vid fyra bruk under kvartalet levererade vi en EBITDA-marginal på 19%. Vi genererade ett enastående kassaflöde och vår skuldsättning har minskat till en rekordlåg nettoskuld/EBITDA-multipel på 0,7. 
  
Vår verksamhet i Nordamerika bidrar avsevärt till såväl resultat som kassaflöde. En mer balanserad kostnadsexponering efter förvärvet av Verso gör oss väl positionerade för att möta mer utmanade marknadsvillkor. Med ett fortsatt bidrag från Nordamerika på nuvarande nivå kommer återbetalningsperioden för förvärvet bli kortare än vi först förväntade oss.
  
Vår orderbok förblir sund och priserna för leveranser i slutet av året håller i sig. Vi börjar se tecken på en mer gradvis förändring mot normaliserade marknadsvillkor. Det finns tecken på en avmattad efterfrågan på vissa av våra kraft- och säckpapper och vissa containerboardprodukter, vilket är en naturlig effekt av det lägre konsumentförtroendet i Europa. Efterfrågan på de flesta av våra produkter kommer dock att vara robust även under lågkonjunkturförhållanden, med en bevisad motståndskraft särskilt för vätskekartong. För våra grafiska papper och specialpapper förväntas priserna få stöd av kapacitetsminskningar i branschen.
  
Inflationsfaser och kostnadsutvecklingar skiljer sig åt mellan Europa och Nordamerika. I Europa har massavedspriserna ökat betydligt, främst drivet av lägre tillgänglighet av lövved sedan importstoppet från Ryssland. De volatila och höga energipriserna i Europa leder till högre kostnader för kemikalier, medan logistikkostnaderna förväntas planas ut eller minska. I Nordamerika är kostnadsinflationen för massaved och andra insatsvaror måttlig och främst driven av högre bränslepriser och generella prisökningar.
  
För det fjärde kvartalet förväntar vi oss en fortsatt god efterfrågan på våra produkter. I Europa förväntas kostnadsinflationen öka med högre kostnader för ved och kemikalier. I Nordamerika väntas kostnadsutvecklingen vara oförändrad.
  
Då geopolitiska och makroekonomiska osäkerheter ligger bortom vår kontroll kommer vi att fokusera på det vi kan styra för att upprätthålla ett bra resultat. Vi fortsätter att styra priser för att balansera vårt behov av kostnadstäckning med våra kunders intressen. Vi utvecklar nya kanaler för vedinköp och vi säkrar vår framtida energikonsumtion, vilket ger förutsägbarhet. Vi planerar även ett program för effektivitetsförbättringar som en fortsättning på vårt befintliga kostnads- och effektivitetsprogram, som avslutas under fjärde kvartalet.
  
För närvarande genomför vi två viktiga förberedande genomförbarhetsstudier: transformationen från grafiskt papper till förpackningskartong i USA, och byggandet av ett bruk för blekt kemisk-termomekanisk massa tillsammans med vår joint venture-partner Viken Skog i Norge. Båda projekten löper enligt plan med potentiella investeringsbeslut under 2023. Dessa projekt kommer både stödja våra tillväxt-ambitioner inom kartong och ha omfattningar som ger betydande hållbarhetsvinster.
   
Den 12 oktober ändrade vi företagsnamnet till Billerud. Jag vill ta tillfället i akt och tacka alla våra medarbetare, kunder och andra intressenter för det fortsatta förtroendet för vårt företag.
  
Namnändringen var ett naturligt steg på vår strategiska resa för att förenkla och att integrera alla våra internationella verksamheter under Ett Billerud. Vår vision förblir densamma – att utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid.
 
Christoph Michalski
VD och koncernchef

  

Tredje kvartalet
  

Försäljning och resultat

Nettoomsättningen för det tredje kvartalet ökade med 82% till MSEK 11 814 (6 494). Nettoomsättningen exklusive valutaeffekter ökade med 75%, främst på grund av förvärvet av Verso, som slutfördes den 31 mars 2022. Billerud North America (tidigare Verso) hade en nettoomsättning på MSEK 3 718 och försäljningsvolymer på 254 kton under det tredje kvartalet. Koncernens totala försäljningsvolymer uppgick till 945 kton (695). Den organiska* och valutaneutrala nettoomsättningstillväxten för koncernen var 20%.
 
Justerat EBITDA ökade till MSEK 2 196 (1 117). Det högre resultatet var främst en följd av förvärvet av Verso, högre priser inom samtliga kategorier samt positiva valutaeffekter. Billerud North America bidrog med ett EBITDA-resultat på MSEK 515. Resultatet för tredje kvartalet påverkades även positivt av en försäkringsersättning om MSEK 75 för skador som uppstod vid bruket i Gävle 2019. Resultatet påverkades negativt av underhållsstopp med en total uppskattad resultatpåverkan om cirka MSEK 890, samt av högre kostnader för fiber, kemikalier, energi och logistik.
 
Jämförelsen med tredje kvartalet 2021 påverkas av förvärvet av Verso 2022, avyttringen av Beetham 2021, det förändrade underhållsschemat och ett oplanerat produktionsstopp i Gävle under 2021.
 
Inga poster klassade som jämförelsestörande poster påverkade resultatet för tredje kvartalet (–).

   

Marknadsutveckling och utsikter

Under det tredje kvartalet 2022 var marknadsförutsättningarna goda för alla produktsegment. Nya prisökningar fick effekt främst för papperssegmenten.
  
Efterfrågan på Billeruds produkter förväntas vara god under det fjärde kvartalet trots den makroekonomiska osäkerheten. Marknadsvillkoren förväntas dock gradvis förändras mot mer normaliserade förutsättningar. Kostnadsinflationen i Europa förväntas öka med högre kostnader för ved och kemikalier. I Nordamerika förväntas kostnadsutvecklingen för insatsvaror vara oförändrad.

   

Händelser under kvartalet

Planerade underhållsstopp genomfördes i Gävle, Karlsborg och Escanaba, och ett planerat stopp för underhåll och en betydande uppgradering genomfördes i Quinnesec. Den totala negativa påverkan från stoppen under det tredje kvartalet uppgick till cirka MSEK 890, varav cirka MEK 705 var hänförligt till produktområde Paper och cirka MSEK 185 till produktområde Board. Påverkan från stoppen blev högre än beräknat främst på grund av högre täckningsbidrag än normalt för volymbortfallet.
  
Det planerade underhållet och uppgraderingen i Quinnesec inkluderade en uppgradering som ska öka massakapaciteten med omkring 30 kton per år samt uppgraderingar som kommer att möjliggöra produktion av mer högvärdiga papperskvaliteter. Dessa förbättringar förväntas ha en positiv årlig resultatpåverkan om cirka MSEK 70–100.
  
Den 1 juli slogs funktionerna för Wood Supply samt för Purchasing ihop till en organisation under ledning av Anna-Maria Tuominen-Reini, EVP Procurement and Wood Supply. Alla inköpsaktiviteter samordnas därmed i en organisation för att leverera leveranssäkerhet och kostnadsbesparingar.
  
Bygget av den nya sodapannan i Frövi fortgick som planerat under det tredje kvartalet. 50% av alla aktiviteter som behöver färdigställas innan projektet är slutfört uppnåddes. Den nya sodapannan planeras vara i drift i slutet av 2023.
   

Händelser efter kvartalets utgång

Den 5 oktober meddelade Billerud att bolaget ska undersöka en omlansering av produkten OptiLabel™ HB tillverkad vid bruket i Quinnesec. Att producera detta specialpapper, som är utformat för högkvalitativa och tryckkänsliga etikettapplikationer, inte bara vid bruket i Escanaba utan även i Quinnesec kommer att ge större tillverkningsflexibilitet för att stödja den amerikanska marknaden.
  
Den 12 oktober förenklade bolaget sitt namn till Billerud för att tillgodose sina internationella kunder. En ny bolagsordning med namnet Billerud Aktiebolag (publ) registrerades hos Bolagsverket i enlighet med ett beslut fattat av årsstämman 2022. Kostnader för varumärkesaktiviteter under tredje kvartalet uppgick till cirka MSEK 15.
  
Den 24 oktober utsåg styrelsen för Billerud Ivar Vatne till vice VD utöver sitt nuvarande ansvar som ekonomi- och finansdirektör (CFO). Vice VD är en nyinrättad befattning som speglar koncernens ökade omfattning.

   

* Exklusive förvärvet av Verso 2022 och avyttringen av Beetham 2021.

** För nyckeltal och en avstämning av alternativa resultatmått inklusive justerat EBITDA, justerat rörelseresultat, justerad EBITDA-marginal, justerad rörelsemarginal, justerad ROCE och räntebärande nettoskuld/justerat EBITDA, se sidorna 16–18.

   

För mer information:
Ivar Vatne, CFO, +46 8 553 335 07
Lena Schattauer, Director Investor Relations, +46 8 553 335 10
ir@billerud.com

  

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som Billerud AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2022 kl. 07.00 via ovanstående kontaktpersoner.