Regulatorisk
Pressmeddelande
8 apr 2022, 13:00 CET

Kallelse till BillerudKorsnäs årsstämma 2022

Aktieägarna i BillerudKorsnäs Aktiebolag kallas till årsstämma tisdagen den 10 maj 2022 klockan 15.00 på Norra Latin – Stockholm City Conference Center, Aulan, vid Norra Bantorget (med bil är adressen Barnhusgatan 7A och till fots är adressen Drottninggatan 71) i Stockholm. Inregistrering sker från klockan 14.30.

Styrelsen har med stöd av § 10 i BillerudKorsnäs bolagsordning, beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning.

Anmälan till stämman ska göras senast onsdagen den 4 maj 2022 genom att anmäla sitt deltagande eller poströsta, se nedan. 

Material från stämman, såsom VD Christoph Michalskis anförande och vid stämman tillgängligt presentationsmaterial kommer att läggas ut på bolagets hemsida, www.billerudkorsnas.se/om-billerudkorsnas/bolagsstyrning/bolagsstammor/arsstamma-2022, dagen efter stämman.

Beslutspunkter i sammandrag

Styrelsens förslag till dagordning för årsstämman samt de fullständiga förslagen till årsstämman framgår av detta dokument. Beslutsförslagen i korthet är följande.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om företrädesemission

 • Stämman ska ta ställning till styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna om högst 3,5 miljarder kronor i syfte att återbetala del av den skuld som upptogs vid förvärvet av Verso Corporation.

Namnbyte till Billerud Aktiebolag (publ)

 • Stämman ska ta ställning till styrelsens förslag att byta företagsnamn till Billerud Aktiebolag (publ) genom en ändring i bolagsordningen.

Årsredovisning, utdelning och ansvarsfrihet

 • Stämman ska besluta om att fastställa årsredovisningen för 2021. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida,  www.billerudkorsnas.se/investerare/finansiella-rapporter.
 • Stämman ska besluta om disposition av årets resultat. Styrelsen föreslår en utdelning om 4,30 kronor per aktie. Utdelningen förväntas utbetalas till aktieägarna tisdagen den 17 maj 2022.
 • Stämman ska ta ställning till ansvarsfrihet åt styrelse och VD för 2021.

Val av styrelse och revisor samt arvoden till styrelse och revisor

 • Stämman ska välja en styrelse för bolaget. Till omval föreslås styrelseledamöterna Andrea Gisle Joosen, Bengt Hammar, Victoria van Camp, Jan Svensson (tillika ordförande) och Jan Åström. Florian Heiserer och Magnus Nicolin föreslås till nya styrelseledamöter.
 • Stämman ska fastställa arvoden åt styrelse och revisor. Valberedningen föreslår höjda arvoden för arbetet i styrelsen och att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
 • Stämman ska välja revisor. Valberedningen föreslår att KPMG omväljs som revisor ytterligare ett år. KPMG kommer att utse Hök Olov Forsberg som ny huvudansvarig revisor.

Ersättningsriktlinjer, ersättningsrapport och prestationsbaserat långsiktigt aktieprogram för 2022

 • Stämman ska besluta om godkännande av ersättningsrapporten för 2021.
 • Stämman ska ta ställning till uppdateringar i riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare med anledning av förvärvet av Verso Corporation att gälla från årsstämman 2022 och framåt.
 • Stämman ska ta ställning till styrelsens förslag att införa ett prestationsbaserat långsiktigt aktieprogram för 2022 för VD, övriga medlemmar i koncernledningen och andra nyckelpersoner inom BillerudKorsnäs. Det föreslagna programmet har samma struktur som 2021 års aktiebaserade incitamentsprogram och beskrivs i detalj nedan.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman på plats måste anmäla sitt deltagande senast onsdagen den 4 maj 2022 till bolaget och vara införd i aktieboken (som förs av Euroclear Sweden) måndagen den 2 maj 2022 (den s.k. ”avstämningsdagen”). Anmälan kan ske:

 • med brev till BillerudKorsnäs AB (publ), "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller
 • på telefon 08-402 90 62, eller
 • på www.billerudkorsnas.se/anmalan/

I anmälan ska uppges namn och därutöver bör person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal biträden (högst två) uppges. Aktieägare som deltar via ombud bör skicka fullmakt, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar till bolaget under adress BillerudKorsnäs AB (publ), "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.billerudkorsnas.se/om-billerudkorsnas/bolagsstyrning/bolagsstammor/arsstamma-2022. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning på förhand ska göra detta enligt instruktionerna under rubriken "Poströstning" nedan.

Förvaltarregistrerade aktier (rösträttsregistrering)

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per måndagen den 2 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren i enlighet med förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 4 maj 2022 beaktas vid framställningen av stämmoaktieboken.

Poströstning

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på BillerudKorsnäs hemsida, www.billerudkorsnas.se/om-billerudkorsnas/bolagsstyrning/bolagsstammor/arsstamma-2022. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret. 

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Euroclear Sweden (som administrerar formulären för BillerudKorsnäs) tillhanda senast onsdagen den 4 maj 2022. Ifyllt formulär ska skickas elektroniskt antingen genom signering med BankID enligt instruktioner på anmalan.vpc.se/euroclearproxy eller genom att det ifyllda och undertecknade formuläret skickas med e-post till generalmeetingservice@euroclear.com. Ifyllt och undertecknat formulär kan även skickas med post till BillerudKorsnäs Aktiebolag, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt och behörighetshandlingar biläggas formuläret.

Förslag till dagordning för årsstämman 2021

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2021.
 8. Beslut om
  a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2021,
  b) disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen för 2021 samt fastställande av avstämningsdag för vinstutdelning, och
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören för 2021 års förvaltning.
 9. Framläggande av ersättningsrapport för godkännande.
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman.
 11. Fastställande av arvode åt styrelsen och ersättning för utskottsarbete samt fastställande av revisorsarvode.
 12. Val av styrelseledamöter:
  a) Andrea Gisle Joosen (omval, valberedningens förslag)
  b) Bengt Hammar (omval, valberedningens förslag),
  c) Jan Svensson (omval, valberedningens förslag),
  d) Victoria van Camp (omval, valberedningens förslag),
  e) Jan Åström (omval, valberedningens förslag),
  f) Florian Heiserer (nyval, valberedningens förslag),
  g) Magnus Nicolin (nyval, valberedningens förslag). 
 13. Val av styrelseordförande.
 14. Val av revisor.
 15. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 16. Styrelsens förslag till beslut om ett prestationsbaserat långsiktigt aktieprogram för 2022, innefattande beslut att
  a) anta ett prestationsbaserat långsiktigt aktieprogram för 2022 och
  b) överlåta egna aktier till deltagarna.
 17. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
 18. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna.
 19. Stämmans avslutande.


För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Mattsson, Chefsjurist, +46 553 335 16