Regulatorisk
Pressmeddelande
29 jul 2022, 12:00 CET

Ökat antal aktier och röster i BillerudKorsnäs

Antalet aktier och röster i BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ) har under juli ökat med 41 391 588 till följd av den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 25 maj 2022 med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 10 maj 2022.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 249 611 422 aktier och röster i bolaget. BillerudKorsnäs innehar 1 261 891 aktier i eget förvar.

För mer information, vänligen kontakta:
Ivar Vatne, CFO, +46 8 553 335 07

 

 
Denna information är sådan som BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 juli 2022, kl. 12:00 CEST.