Regulatorisk
Pressmeddelande
29 mar 2022, 22:05 CET

Samtliga villkor för BillerudKorsnäs förvärv av Verso uppfyllda

Samtliga myndighetsgodkännanden som krävs för BillerudKorsnäs förvärv av Verso, som har kommunicerats tidigare, har nu erhållits. BillerudKorsnäs och Verso är därmed överens om att alla villkor för transaktionens genomförande är uppfyllda. Transaktionen förväntas slutföras den 31 mars 2022. Verso kommer att konsolideras i BillerudKorsnäs räkenskaper från den dagen.

För mer information, vänligen kontakta:
Ivar Vatne, CFO, +46 8 553 335 07
Lena Schattauer, IR-chef, +46 8 553 335 10


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 mars 2022 klockan 22.05 CET.


Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar BillerudKorsnäs aktuella förväntningar och syn på framtida händelser och utvecklingar, inklusive uttalanden relaterade till den förväntade tidpunkten för slutförande av den föreslagna transaktionen. De framåtriktade uttalandena bör läsas tillsammans med övriga varningstexter i andra relevanta dokument, inklusive BillerudKorsnäs senaste årsredovisning och kvartalsrapporter som finns tillgängliga på billerudkorsnas.com samt Versos senaste årsredovisning registrerad på Form 10-K, kvartalsrapport på Form 10-Q och rapporter på Form 8-K, samt alla övriga dokument som BillerudKorsnäs eller Verso har offentliggjort eller som Verso har lämnat in till SEC. Dessa varningstexter omfattar alla framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande, och det är inte säkert att förväntade resultat eller utvecklingar kommer att realiseras eller visa sig vara korrekta, och även om de i allt väsentligt realiseras är det inte säkert att de kommer att leda till förväntade resultat eller utvecklingar för oss och vår verksamhet. Utöver vad som är erforderligt enligt tillämplig lag åtar vi oss ingen skyldighet att offentliggöra revideringar eller uppdateringar av de framåtriktade uttalandena på grund av ny information, framtida händelser eller andra omständigheter.