Regulatorisk
Pressmeddelande
9 maj 2022, 18:30 CET

Ytterligare teckningsåtaganden inför kommande företrädesemission

Som tidigare offentliggjorts har BillerudKorsnäs slutfört förvärvet av Verso Corporation (Verso). Transaktionen finansierades delvis genom banklån som BillerudKorsnäs planerar att delvis refinansiera genom en företrädesemission.

Bolagets styrelse har till årsstämman den 10 maj 2022 föreslagit att styrelsen ska bemyndigas att besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna om högst 3 500 MSEK i syfte att återbetala del av den skuld som upptogs vid förvärvet av Verso.

Bolagets tre största aktieägare, AMF Pension & Fonder (genom AMF Tjänstepension), dock med undantag för vissa fonder (se nedan), FRAPAG Beteiligungsholding och Fjärde AP-fonden har åtagit sig att rösta för företrädesemissionen vid årsstämman och teckna sina respektive pro rata-andelar.

Därutöver har Swedbank Robur fonder och AMF Pension & Fonder (för vissa fonder under AMF:s förvaltning) uttryckt att de har för avsikt att teckna sina respektive pro rata-andelar i företrädesemissionen.

AMF Pension & Fonder (genom AMF Tjänstepension) och Fjärde AP-fonden har även ingått garantiåtaganden att teckna ytterligare aktier i företrädesemissionen utöver sina pro rata-andelar upp till ett sammanlagt belopp om maximalt 500 MSEK respektive 400 MSEK.

Totalt har aktieägare i BillerudKorsnäs därmed lämnat åtaganden, garantier och avsiktsförklaringar som täcker cirka 64% av företrädesemissionen.


För mer information, vänligen kontakta:
Christoph Michalski, Koncernchef och VD, +46 703 553 098
Ivar Vatne, CFO, +46 8 553 335 07


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 maj 2022 kl 18.30 CET.