Regulatorisk
Pressmeddelande
24 maj 2023, 17:30 CET

Årsstämma i Billerud Aktiebolag (publ)

Billerud Aktiebolag (publ) ("Billerud") har idag onsdagen den 24 maj 2023 hållit årsstämma på 7A Posthuset i Stockholm. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Fastställande av årsredovisningen samt beslut om utdelning
Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2022 och beslutade att en utdelning om 5,50 kr per aktie samt en extra utdelning om 2,00 kr per aktie (totalt 7,50 kr per aktie) ska lämnas till aktieägarna. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till fredagen den 26 maj 2023 och utbetalning beräknas ske onsdagen den 31 maj 2023.

Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisor
Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Florian Heiserer, Jan Svensson, Jan Åström, Magnus Nicolin och Victoria Van Camp samt att välja Regi Aalstad till ny styrelseledamot. Årsstämman beslutade även att omvälja Jan Svensson till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Hök Olov Forsberg kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Införande av ett prestationsbaserat långsiktigt aktieprogram för 2023, innefattande beslut om överlåtelse av egna aktier till deltagarna
Årsstämman beslutade om att anta ett prestationsbaserat långsiktigt aktieprogram ("Aktieprogram 2023"). För att möjliggöra tilldelning av aktier beslutade årsstämman vidare om överlåtelse av Billerudaktier i eget innehav till deltagarna, i enlighet med villkoren i Aktieprogram 2023. Sådan överlåtelse kommer genomföras under 2026.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av bolagets egna aktier
Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier. Högst så många egna aktier får återköpas att bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst tio (10) procent av samtliga aktier i Billerud. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, dvs intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Övrigt
Vidare beslutade årsstämman bland annat att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning, att fastställa arvode åt styrelsen och ersättning för utskottsarbete, att fastställa arvode åt revisorn samt att godkänna ersättningsrapporten för 2022.

De av årsstämman antagna förslagen finns tillgängliga på Billeruds webbplats och där kommer även protokoll från stämman att publiceras inom kort

För mer information, kontakta:
Lena Schattauer, Director Investor Relations, +46 8 553 335 10