Regulatorisk
Pressmeddelande
15 jun 2023, 9:15 CET

Billerud meddelar lägre resultat för andra kvartalet än nuvarande marknadsförväntningar, snabbare leverans av effektivitetsprogram och ny finansiell rapporteringsstruktur

Billerud förväntar sig att EBITDA-resultatet för andra kvartalet 2023 blir MSEK 100-200. Det lägre resultatet beror främst på väsentligt lägre försäljningsvolymer samt omvärdering av färdigvarulager. Billerud tillkännager även en höjd ambition för sitt effektivitetsförbättringsprogram och en förändrad finansiell rapporteringsstruktur. 

Marknadsförutsättningarna är fortsatt svaga med låg efterfrågan och långsammare lageravvecklingar hos kunderna än förväntat. Det är främst två orsaker till det lägre resultatet för det andra kvartalet: 

-    Betydligt lägre försäljningsvolymer till följd av lägre efterfrågan som resulterar i ytterligare produktionsbegränsningar. Volymtappet är främst hänförlig till Nordamerika och resultateffekten uppskattas till MSEK -280. Denna volymförlust är utöver stängningen av bruket Escanaba, som framgångsrikt återupptog verksamheten som planerat den 8 maj. 

-    Omvärdering av färdigvarulager jämfört med vid slutet av det första kvartalet. Denna kostnadseffekt jämfört med det första kvartalet påverkar inte kassaflödet och uppskattas till MSEK -310. 

Ökat mål för effektivitetsförbättringsprogram 
För att förbättra lönsamheten accelererar Billerud leveransen av effektivitetsförbättringsprogrammet som lanserades i januari, med en ökad ambition för dess EBITDA-lyft under 2023 från MSEK 400 till MSEK 600. Effekterna från programmet kommer till största delen under det andra halvåret. 

Effekter av effektivitetsförbättringsprogrammet uppnås över Billeruds leveranskedja, produktion och försäljningsverksamheter. Några initiativ som drivs framåt i snabbare takt är en högre andel fältinköp för ved, ytterligare accelererade effektivitetsvinster från kartongbruksoptimering samt åtgärder för att förbättra kund- och produktmixen.    

Förändrad finansiell rapporteringsstruktur 
Från den 1 april 2023 har Billerud implementerat en förändrad finansiell rapporteringsstruktur enligt vilken verksamheten granskas och styrs (IFRS 8). I delårsrapporten för januari-juni 2023 kommer koncernens pappers- och förpackningsmaterials nettoförsäljning, EBITDA-resultat, rörelseresultat och försäljningsvolymer att redovisas i två rörelsesegment baserat på den region där produkterna tillverkas: Region Europa och Region Nordamerika. Jämförelsesiffror för tidigare perioder kommer att omräknas i delårsrapporten för januari-juni 2023. 

För mer information, kontakta:
Ivar Vatne, CFO, +46 8 553 335 07
Lena Schattauer, Director Investor Relations, +46 8 553 335 10
 

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som Billerud AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2023 kl 9.15 CEST.