Regulatorisk
Pressmeddelande
27 jan 2023, 7:00 CET

Bokslutskommuniké januari–december 2022

Stabilt resultat med betydande bidrag från Nordamerika avslutar ett lysande 2022


Huvudbudskap Q4

 • Organisk* och valutaneutral omsättningstillväxt på 14%
 • Justerad EBITDA-marginal på 17% trots kraftigt ökande kostnadsinflation
 • Stabilt operativt kassaflöde och en stark balansräkning
 • Övergång mot svagare efterfrågan och försämrat marknadsläge
 • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om SEK 5,50 per aktie (4,30) samt en extrautdelning om 2,00 per aktie (–)
   

Kvartalsdata Q4

 • Nettoomsättningen ökade med 79% till MSEK 11 971 (6 688), varav Billerud North America stod för MSEK 4 004
 • Justerat EBITDA** ökade till MSEK 2 092 (1 075), varav Billerud North America stod för MSEK 1 123 (–)
 • Den justerade EBITDA-marginalen var 17% (16%)
 • Rörelseresultatet var MSEK 1 353 (418), inklusive jämförelsestörande poster om MSEK -52 (-177)
 • Periodens resultat var MSEK 940 (320)
 • Resultat per aktie uppgick till SEK 3,79 (1,55)


Utsikter för Q1

 • Mer utmanande marknadsförutsättningar för de flesta produktkategorier, med lägre efterfrågan
 • Råvarukostnaderna förväntas vara stabila i Nordamerika och öka i Europa
 • Billerud ska starta ett treårigt effektivitetsförbättringsprogram i region Europa

 

VD har ordet

Resultatet för helåret 2022 har varit lysande. Den organiska och valutaneutrala omsättningstillväxten för året uppgick till 16%. EBITDA-marginalen var 19% och resultatet per aktie ökade från SEK 7,2 till SEK 20,1. Styrelsen föreslår cirka 75% ökning av utdelningen till SEK 7,5 per aktie.

Resultatet för det fjärde kvartalet fick stöd av ett fortsatt enastående bidrag från vår nyförvärvade nordamerikanska verksamhet. För koncernen slutade den organiska och valutaneutrala omsättningstillväxten på 14% med en EBITDA-marginal på 17%. Lönsamhetsnivån påverkades emellertid av den kraftigt ökade kostnadsinflationen för råvaror, särskilt i Europa. Försäljningsvolymerna under kvartalet blev dessvärre lägre än väntat, främst på grund av svagare efterfrågan och lagerjusteringar hos några av våra kunder. Dessutom hade vi flera produktionsstörningar, oberoende av varandra, som påverkade vår driftstakt under december.

Vår nordamerikanska verksamhet fortsatte att ge ett betydande resultat- och kassaflödesbidrag under det fjärde kvartalet. Resultatet i Nordamerika stärktes genom att kostnader för insatsvaror sjönk samt positiva valutaeffekter. I Europa bibehöll vi priserna, men marginalerna urholkades av den fortsatta kostnadsinflationen.

Efter en period av starka marknadsvillkor med stigande priser och lageruppbyggnad hos kunderna i efterdyningarna efter covid-19-pandemin blev våra marknadsförutsättningar mindre gynnsamma under det fjärde kvartalet. Förändringen av marknadsläget till svagare efterfrågan drevs framför allt av kunders tillfälliga lageravveckling och förväntningar på en ekonomisk avmattning.

Sedan förvärvet i slutet av det första kvartalet, har Verso Corporation integrerats med framgång. Vi har ändrat vårt bolagsnamn till det internationellt gångbara Billerud i alla länder. Vi slutförde vårt kostnads- och effektivitetsprogram under det här året, med totala strukturella besparingar på MSEK 920 sedan det inleddes 2019.

Vi har en tydlig långsiktig tillväxtagenda för förpackningskartong. Vi gör goda framsteg med våra planer på att konvertera tillverkningstillgångar i USA till kartongproduktion. Förstudien kommer att slutföras under det första halvåret 2023, varefter ett potentiellt investeringsbeslut kan fattas. Vi arbetar med alla intressenter för att säkerställa att våra planer blir framgångsrika och vi skalar upp vår kartong-verksamhet i USA med leveranser av våra CrownBoard produkter från Sverige.

Vårt initiativ som syftar till att börja producera blekt kemisk-termomekanisk massa (BCTMP) i Norge stödjer också dessa tillväxtplaner. En del av vårt partnerskap med Viken Skog kommer att innebära ett långsiktigt leveransavtal som ska säkerställa tillgång på kostnadseffektiv massa och massaved. Ett potentiellt investeringsbeslut för det här projektet är planerat till det tredje kvartalet 2023.

För det första kvartalet 2023 förväntar vi oss mer utmanande marknadsvillkor, med svagare efterfrågan på grafiskt papper, säck- och kraftpapper samt kartong. Kundernas lageravveckling och den framtida ekonomiska osäkerheten väntas ha en tillfällig negativ påverkan på försäljningsvolymerna. Marknadsförutsättningarna för vätskekartong förväntas vara fortsatt stabila. Vi förväntar oss stabila volymer för vätskekartong med prisökningar som träder i kraft i början av det första kvartalet.

Kostnadsinflationen förväntas fortsätta i början av 2023. Under det första kvartalet kommer våra kostnader för ved, energi och kemikalier att öka i Europa, medan logistikkostnaderna kommer vara oförändrade. Kostnaderna i Nordamerika förväntas vara stabila. För 2023 har vi säkrat 67% av vår elförbrukning i Europa och vi har avtal med fasta priser för nästan hälften av vår naturgasförbrukning i Nordamerika.

För att mildra marknadsavmattningen och inflationstrycket prioriterar vi behovet av att täcka våra kostnader. Om det behövs kommer vi ta marknadsrelaterade produktionsstopp. Dessutom lanserar vi ett nytt treårigt effektivitetsförbättringsprogram efter det framgångsrika besparingsprogrammet som vi stängde i det fjärde kvartalet. Exempel på förbättringsområden är minskade lager av färdiga produkter och bättre processer för kortare leveranstider och mixhantering. Målet för programmet är ett EBITDA-lyft från slutet av 2025 på SEK 1,5 miljarder. För 2023 uppskattar vi en leverans på MSEK 400.

Billerud är idag diversifierat både i termer av geografiska områden och produktkategorier, och en stor andel av vår försäljning avser efterfrågemotståndskraftiga förpackningsmaterial för nödvändig mat och dryck. Bolagets kassagenerering är god och vår finansiella ställning är stark. Nettoskuld / EBITDA-multipeln var så låg som 0,6 vid årets utgång.

Jag vill tacka våra kunder, medarbetare och alla andra intressenter för ert stöd under 2022, och jag ser fram emot ett framgångsrikt 2023.


Christoph Michalski
VD och koncernchef

 

Fjärde kvartalet
 

Försäljning och resultat

Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet ökade med 79% till MSEK 11 917 (6 688). Nettoomsättningen exklusive valutaeffekter ökade med 73%, främst på grund av förvärvet av Verso, som slutfördes den 31 mars 2022. Billerud North America (tidigare Verso) hade en nettoomsättning på MSEK 4 004 och försäljningsvolymer på 273 kton. Koncernens totala försäljningsvolym under kvartalet var 940 kton (687), negativt påverkad främst av en svagare efterfrågan och lagerjusteringar hos vissa kunder. Den organiska* och valutaneutrala nettoomsättningstillväxten för koncernen var 14%.

Justerat EBITDA ökade till MSEK 2 092 (1 075). Det högre resultatet var främst en följd av förvärvet av Verso. Billerud North America bidrog med ett EBITDA-resultat på MSEK 1 123, inklusive en reglering av pensionsskulden i USA om MSEK 89. För verksamheterna i Europa räckte inte den positiva prispåverkan för att kompensera den ökade kostnadsinflationen.

Poster klassificerade som jämförelsestörande om MSEK -52 (-177) var resultatet av en omvärdering av biologiska tillgångar i intresseföretaget BSÖ Holding AB koncerrnen. Se mer information på sidan 6.
 

Marknadsutveckling och utsikter

Under det fjärde kvartalet 2022 förändrades marknadsläget till att bli mindre gynnsamt för ett flertal produktkategorier. Tidigare införda prisökningar hade effekt, och prisnivåerna kunde i princip upprätthållas, medan volymen minskade mot slutet av kvartalet.

För det första kvartalet 2023 förväntas marknadsvillkoren bli mer utmanande för alla produktkategorier, utom för vätskekartong och specialpapper, drivet av lagerminskningar hos kunderna och en svagare efterfrågan. Prishöjningar för vätskekartong kommer att motverka en del av kostnadsökningarna, samtidigt som vi förväntar oss volympress för de flesta andra produktkategorier. 
 

Händelser under kvartalet

Planerade underhållsstopp genomfördes i oktober i Frövi och Rockhammar. Den totala negativa påverkan av underhållsstoppen under det fjärde kvartalet uppgick till cirka MSEK 170, vilket var högre än beräknat främst på grund av höga täckningsbidrag för volymbortfallet.

Den 5 oktober meddelade Billerud att bolaget ska undersöka en omlansering av OptiLabel™ HB som tillverkas vid bruket i Quinnesec. Att producera detta specialpapper, utformat för högkvalitativa och tryckkänsliga etikettapplikationer, inte bara vid bruket i Escanaba utan även i Quinnesec kommer att ge större tillverkningsflexibilitet för att stödja den amerikanska marknaden.

Den 12 oktober förenklade bolaget sitt namn till Billerud för att tillgodose sina internationella kunder. En ny bolagsordning med namnet Billerud Aktiebolag (publ) registrerades hos Bolagsverket i enlighet med ett beslut fattat av årsstämman 2022. Kostnader för varumärkes-aktiviteter under det fjärde kvartalet var inte väsentliga.

Den 24 oktober utsåg styrelsen för Billerud Ivar Vatne till vice VD, utöver hans ansvar som CFO. Vice VD är en nyinrättad befattning som speglar koncernens ökade omfattning.

Den 13 december godkände Michigan Strategic Fund en 15-årig Forest Products Processing Renaissance Zone till stöd för Billeruds planerade transformation av bruket i Escanaba. Föreslagna stöd är villkorade av en process för granskning och godkännande av ansökan, och faktiska stödbelopp beror av de bedömda fastighetsvärdena varje år samt projektets förmåga att uppfylla kraven som ställs på programmet.

 

* Exklusive förvärvet av Verso 2022 och avyttringen av Beetham 2021.

** För nyckeltal och en avstämning av alternativa resultatmått inklusive justerat EBITDA, justerat rörelseresultat, justerad EBITDA-marginal, justerad rörelsemarginal, justerad ROCE och räntebärande nettoskuld/justerat EBITDA, se sidorna 15–17.

 

För mer information:
Ivar Vatne, CFO, +46 8 553 335 07
Lena Schattauer, Director Investor Relations, +46 8 553 335 10
ir@billerud.com

 

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som Billerud AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 januari 2023 kl. 7.00 via ovanstående kontaktpersoner.