Regulatorisk
Pressmeddelande
20 jul 2023, 7:00 CET

Delårsrapport januari–juni 2023

Navigering i utmanande marknadsförhållanden
 

Huvudbudskap Q2

 • Låga volymer till följd av fortsatt lageravveckling hos kunderna och svag efterfrågan på slutmarknaden
 • Stabila försäljningspriser i Nordamerika, prisnedgång i vissa kategorier i Europa från rekordnivåer 2022
 • Lägre insatskostnader uppvägde inte prisnedgången
 • Bruket i Escanaba återupptog verksamheten den 8 maj efter tre veckors stängning för djuprengöring på grund av blastomykosutbrott
 • Omvärdering av lager påverkade EBITDA
 • Positivt kassaflöde för kvartalet med stram lagerkontroll
 • Höjd ambition för effektivitetsförbättringsprogram till MSEK 600 för 2023

Kvartalsdata Q2

 • Nettoomsättningen minskade med 13% till MSEK 9 953 (11 408).
 • Justerat EBITDA* var MSEK 188 (2 267)
 • Den justerade EBITDA-marginalen var 2% (20)
 • Rörelseresultatet var MSEK -496 (1 609)
 • Periodens resultat var MSEK -481 (1 419)
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -1,94 (6,83)

Utsikter för Q3

 • Den svaga efterfrågan förväntas kvarstå
 • Fortsatta produktionsbegränsningar
 • Negativ mixpåverkan och vissa prisminskningar, endast delvis motverkat av lägre insatskostnader
 • Accelererad leverans av effektivitetsförbättrings-programmet
   

VD har ordet

Det andra kvartalet var utmanande med de lägsta försäljningsvolymerna någonsin och med en valutaneutral nedgång av nettoomsättningen på 18% jämfört med samma period föregående år. Den största försäljningsnedgången var i Nordamerika på grund av den fortsatta lageravvecklingen som ledde till produktionsbegränsningar. Detta, i kombination med historiskt höga fiberkostnader i Europa, resulterade i ett svagt resultat.

Av allt att döma ligger blastomykosutbrottet vid bruket i Escanaba bakom oss. Efter en tre veckors stängning och djuprengöring av anläggningen återupptogs verksamheten med framgång den 8 maj. Vi fortsätter att arbeta nära lokala, delstatliga och nationella hälsoexperter när de nu slutför sin analys av testning och insamlade prov från bruket. Den negativa finansiella påverkan av stoppet och saneringen under kvartalet var MSEK 85. 

Från och med den 1 april redovisas våra finansiella resultat enligt en regional struktur. Affärsvillkoren skiljer sig mycket mellan Europa och Nordamerika, även om den nuvarande situationen med höga lagernivåer och lageravveckling gäller för båda regionerna. Region Europas minskade lönsamhet i det andra kvartalet berodde främst på historiskt höga fiberkostnader och svaga volymer. Region Nordamerika levererade å andra sidan en jämförelsevis sund marginal, trots en driftstakt på 50-60%, tack vare vårt kostnadsledarskap och strikt kostnadskontroll.

För det tredje kvartalet förväntar vi oss fortsatt låg efterfrågan för alla produkter utom vätskekartong, där efterfrågan är stabil. Vi kommer fortsätta att anpassa vår produktion till efterfrågan. Våra priser förväntas vara mer stabila, medan mix kommer ha en negativ påverkan. Kostnaderna för insatsvaror förväntas minska, även om fiberkostnaderna i Europa förblir höga.

Vårt effektivitetsförbättringsprogram har fortsatt högsta prioritet. Vi har höjt vår ambition för 2023 till MSEK 600 med en accelererad leverans under det andra halvåret. Exempel på initiativ är en ökad andel fältinköp av ved och samarbete med leverantörer för att gemensamt identifiera insatser för att sänka rörliga kostnader och optimera konsumtionsnivåer av högkostnadskemikalier.

Vårt fokus på konvertering av kassaflödet har effekt. Vi har minskat lagernivåerna och håller en stram kontroll på vårt rörelsekapital och fortsätter att begränsa investeringar.

I linje med vårt fokus på en hållbar lönsam tillväxt inom förpackningsmaterial har vi avtalat om att avyttra Managed Packaging och sålt vårt ägande i företaget Kezzler, verksamt inom spårbarhet för förpackningar. Av samma anledning undersöker vi möjligheterna att sälja andra tillgångar som inte är kärnverksamhet.

Bygget och installationen av den nya sodapannan i Frövi är i sitt slutskede. Den nya sodapannan ska tas i produktion under september före tidplan och till en marginellt lägre än planerad CAPEX. Den här investeringen säkerställer en fortsatt långsiktig och konkurrenskraftig produktion av högkvalitativ förpackningskartong i Frövi. Den nya, fossilfria sodapannan kommer att möjliggöra ökad energieffektivitet, mer effektiv användning av resurser och en förbättrad miljöprestanda. Dess kapacitet kommer möjliggöra en ökad massaproduktion i framtiden.

Under kvartalet gjorde Billerud goda framsteg med det stora och mycket viktiga programmet att konvertera en av våra amerikanska bruk till produktion av förpackningskartong. Detta program omfattar installation av en kartongmaskin, en ny större vedgård och en BCTMP-anläggning. Det inkluderar även betydande uppgraderingar av den befintliga infrastrukturen för att säkerställa en kostnadseffektiv verksamhet, avsevärt förbättrad hållbarhetsprestanda och förutsättningar för att växa i framtiden. Projektets betydelse kräver mer tid för att nå den nödvändiga projektplaneringen innan beställning av utrustning kan ske. Vi räknar med att nå den nivån i slutet av året tillsammans med en optimerad CAPEX-fasning där vårt BCTMP-projekt i Norge tillsammans med Viken Skog ingår.

Vi har gjort goda framsteg med vår strategi som fokuserar på förstklassiga förpackningsmaterial av nyfiber. Även om det här kvartalet har varit särskilt svårt, förblir jag övertygad om att vår långsiktiga strategi kommer att leverera betydande framtida fördelar för Billerud. Jag vill också lyfta fram det hårda arbete som utförs av medarbetare, kunder och leverantörer och tacka dem för deras utmärkta samarbete.


Christoph Michalski
VD och koncernchef
 

Andra kvartalet
 

Försäljning och resultat

Nettoomsättningen för det andra kvartalet minskade med 13% till MSEK 9 953 (11 408). Nettoomsättningen exklusive valutaeffekter minskade med 18%, främst på grund av lägre försäljningsvolymer. Koncernens totala försäljningsvolym för kvartalet uppgick till 831 kton (995), negativt påverkad av låg efterfrågan och lagerjusteringar från kundernas sida, vilket resulterade i ytterligare produktionsbegränsningar.

Justerat EBITDA uppgick till MSEK 188 (2 267), motsvarande en justerad EBITDA-marginal på 2% (20). Det försämrade resultatet berodde främst på låga volymer, högre insatskostnader och omvärdering av färdigvarulager, vilket bara delvis motverkades av ökade försäljningspriser, valutaeffekter och leverans av vårt effektivitetsförbättrings-program.

Inga poster klassade som jämförelsestörande påverkade resultatet för det andra kvartalet (–).
 

Marknadsutveckling och utsikter

Under det andra kvartalet 2023 var marknadsförutsättningarna svaga för alla produktkategorier utom vätske-kartong, där förutsättningarna var stabila. Kundernas lagerjusteringar och en låg efterfrågan resulterade i produktionsbegränsningar vid Billeruds bruk och i hela industrin. Billerud införde prisökningar för vätskekartong och bibehöll priserna för grafiskt papper och specialpapper. För resten av Billeruds produkter minskade priserna.

För det tredje kvartalet 2023 förväntas de svaga marknads-förutsättningarna kvarstå. Billerud kommer fortsätta att begränsa produktionen. En negativ mixpåverkan och vissa prissänkningar förväntas. Insatskostnaderna förväntas minska förutom för vedråvara i Europa. 

Händelser under kvartalet

Per den 1 april 2023 har Billerud infört en ny struktur för den finansiella rapporteringen baserat på regionerna där dess material tillverkas. De tre rörelsesegmenten är: Region Europa, Region Nordamerika samt Solutions & Övrigt. Jämförelsetalen för de senaste åtta kvartalen har i den här rapporten räknats om i enlighet med den nya finansiella redovisningsstrukturen. För mer information om de nya finansiella segmentensredovisningen, se sidorna 8 och 20.

Den 13 april beslutade Billerud i förebyggande syfte att tillfälligt stänga bruket i Escanaba som en säkerhetsåtgärd till följd av ett blastomykosutbrott på bruket sedan i början av mars. Efter att ha genomfört ytterligare rengöring av anläggningen återupptog Billerud verksamheten på bruket i Escanaba den 8 maj. Billeruds högsta prioritet är medarbetares och entreprenörers hälsa och säkerhet, och har ett nära samarbete med och följer rekommendationerna från hälsoexperter under det att de fortsätter att utreda situationen.

Billeruds årsstämma den 24 maj valde Regi Aalstad till ny styrelseledamot och omvalde Jan Svensson, Victoria Van Camp, Jan Åström, Florian Heiserer och Magnus Nicolin till styrelseledamöter. Jan Svensson omvaldes som styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag till utdelning. Protokollet från mötet finns på Billeruds webbplats.

Den 15 juni meddelade Billerud att EBITDA för det andra kvartalet 2023 förväntades bli lägre än marknadens aktuella förväntningar och uppgå till cirka MSEK 100–200. De främsta skälen till det lägre resultatet uppgavs vara två: väsentligt lägre försäljningsvolymer på grund av lägre efterfrågan, främst hänförligt till Nordamerika och resulterade i en negativ påverkan om MSEK 280 jämfört med det första kvartalet, samt en omvärdering av färdigvarulager, resulterande i MSEK 310 högre kostnader än i det första kvartalet. I samma pressmeddelande meddelades en höjd ambition för 2023 års leverans av Billeruds effektivitetsförbättringsprogram. Det nya målet för detta program är ett EBITDA-lyft på MSEK 600 för 2023. Se även sidan 8.

Ulrika Wedberg har utnämnts till Executive Vice President Sustainability & Public Affairs från och med den 14 augusti 2023. Ulrika Wedberg kommer närmast från tjänsten som Vice President Sustainability i Trelleborg och har erfarenhet från ett flertal ledande befattningar i Sandvik. Hon kommer att vara medlem i koncernledningen.
 
Händelser efter kvartalets utgång

Den 5 juli sålde Billerud sitt innehav i Kezzler AS, ett bolag med en digital plattform för spårbarhet av förpackningar, för MSEK 48.

Den 13 juli meddelade Billerud att man hade avtalat med investmentbolaget Mimir Group om en avyttring av Managed Packaging. Avyttringen kommer att minska komplexiteten och ha en positiv påverkan på Billeruds EBITDA-marginal. Transaktionen planeras slutföras i augusti och förväntas resultera i en positiv resultateffekt på cirka MSEK 20, som kommer att redovisas som en jämförelsestörande post under det tredje kvartalet.

 

* För nyckeltal och en avstämning av alternativa resultatmått inklusive justerat EBITDA, justerat rörelseresultat, justerad EBITDA-marginal, justerad rörelsemarginal, justerad ROCE och räntebärande nettoskuld/justerat EBITDA, se sidorna 14–16.

 

För mer information:
Ivar Vatne, CFO, +46 8 553 335 07
Lena Schattauer, Director Investor Relations, +46 8 553 335 10
ir@billerud.com

 

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som Billerud AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 juli 2023 kl. 7.00 via ovanstående kontaktpersoner.