Regulatorisk
Pressmeddelande
26 apr 2023, 7:00 CET

Delårsrapport januari–mars 2023

Utmanande kvartal med svag efterfrågan och rekordhöga kostnader för insatsvaror
 

Huvudbudskap Q1

 • Organisk* och valutaneutral omsättningstillväxt på 6%
 • Marknadsrelaterade produktionsbegränsningar vid flera bruk på grund av kundernas lagerminskningar och förväntningar på svagare marknadsvillkor
 • Priserna ökade för vätskekartong och specialpapper, var stabila för grafiskt papper och förpackningskartong, och minskade för andra produktkategorier
 • Rekordhöga kostnader för insatsvaror

Kvartalsdata Q1

 • Nettoomsättningen ökade med 55% till MSEK 11 495 (7 397), varav Billerud North America stod för MSEK 3 311 (–)
 • Justerat EBITDA** var MSEK 1 484 (1 664), varav Billerud North America stod för MSEK 628 (–)
 • Den justerade EBITDA-marginalen var 13% (22)
 • Rörelseresultatet var MSEK 806 (1 189)
 • Periodens resultat var MSEK 639 (884)
 • Resultat per aktie uppgick till SEK 2,57 (4,27)

Utsikter för Q2

 • Fortsatt svaga marknadsförutsättningar på grund av lagerminskningar hos kunderna och lägre efterfrågan
 • Lägre volymer till följd av produktionsanpassningar och stopp av bruk
 • Merparten av insatskostnadsinflationen förväntas avta
 • Förväntningar på ökad prispress
 • Effekten av att tillfälligt stänga bruket i Escanaba uppskattas till MSEK 100-150 (EBITDA)


VD har ordet

Sedan början av mars har det varit ett utbrott av blastomycosinfektion som har påverkat bruket i Escanaba och vi känner alla en djup sorg över att en person som arbetade som entreprenör vid bruket har avlidit av sjukdomen. Sedan första meddelandet från den lokala hälsomyndigheten samarbetar vi med alla tillgängliga hälsoresurser och har vidtagit deras rekommenderade åtgärder. Den 13 april beslutade vi proaktivt att tillfälligt låta bruket i Escanaba vara stillastående i upp till tre veckor som en försiktighetsåtgärd och för att möjliggöra ytterligare rengöring av anläggningen. Vår högsta prioritet är hälsan och säkerheten för våra medarbetare och entreprenörer.

Det första kvartalets organiska och valutaneutrala nettoomsättning ökade med 6% jämfört med samma period föregående år, främst på grund av högre försäljningspriser. Våra försäljningsvolymer påverkades negativt av lagerminskningar hos kunderna till följd av lageruppbyggnad i värdekedjan nedströms samt lägre efterfrågan på vissa produktkategorier.

Koncernens resultat och EBITDA-marginal för det första kvartalet dämpades av tillfälligt förhöjda kostnader för råvaror i kombination med utmanande marknadsförutsättningar med lägre efterfrågan. Regionerna Europa och Nordamerika fortsatte att uppvisa olika marginalprofiler, främst till följd av historiskt höga vedpriser i Europa.

Från början av 2023 har vi infört prishöjningar på vår vätskekartong, som i det första kvartalet inte kunde kompensera för de ökade vedkostnaderna. Marknadsvillkoren för våra övriga produktkategorier har varit utmanande under de första månaderna 2023. Vi har anpassat oss genom att vidta marknadsrelaterade produktionsbegränsningar vid flera bruk. I det första kvartalet ökade priserna på specialpapper och var motståndskraftiga på grafiskt papper, medan marknadspriserna på kraftliner, säckpapper och massa har minskat under de senaste månaderna.

För det andra kvartalet förväntar vi oss att de utmanande marknadsvillkoren fortsätter. Lageravvecklingen kommer att fortsätta under det andra kvartalet, men vi förväntar oss ett slut på lageravvecklingscykeln under det andra halvåret. Det finns risk för en negativ utveckling av priser och försäljningsmix. På kostnadssidan förväntar vi oss att inflationen kommer börja avta under det andra kvartalet. Kemikaliepriserna är på väg ned till följd av de lägre energipriserna, och från maj har vi nya logistikkontrakt med bättre prisvillkor.

För att försvara vår lönsamhet arbetar vi aktivt med pris- och mixhantering och anpassar vår produktion därefter. Vi har infört en strikt kostnadskontroll i hela organisationen. Vi har också börjat genomföra vårt treåriga effektivitetsförbättringsprogram som lanserades i januari och som innefattar ett antal initiativ som spänner över funktionerna Commercial, Operations och Procurement & Wood Supply i vår europeiska verksamhet. Resultaten från detta program är lovande och under det första kvartalet levererade det en positiv effekt om MSEK 95.

Parallellt med att övervinna kortsiktiga utmaningar fortsätter vi att genomföra vår strategiska tillväxtagenda. Förstudien om konvertering av minst en pappersmaskin i Escanaba till en kartongmaskin är i sitt slutskede, och storleken, fasningen och den förväntade avkastningen av investeringen kommer att meddelas i sinom tid.

Som en del av projektet i Escanaba planerar vi att kraftigt minska brukets fossila koldioxidutsläpp. Vi har satt upp ambitionen att leverera ren energi och göra bruket i Escanaba hållbart inför framtiden. Delstaten Michigan har godkänt ett ansenligt investeringsstöd för transformationen av bruket, att betalas ut i efterhand i proportion till våra investeringar, förutsatt att vissa projektmilstolpar och villkor är uppfyllda. Utöver detta håller vi på att ansöka om federalt investeringsstöd inom ramen för president Bidens plan för ren energi, för denna transformation av verksamheten.

Den nuvarande utmanande marknadssituationen är tillfällig. Vi har en ljusare syn på marknadsvillkor och vår finansiella utveckling för det andra halvåret.

Christoph Michalski
VD och koncernchef

 
Första kvartalet

Försäljning och resultat

Nettoomsättningen för det första kvartalet ökade med 55% till MSEK 11 495 (7 397). Nettoomsättningen exklusive valutaeffekter ökade med 51%, främst på grund av förvärvet av Verso, som slutfördes den 31 mars 2022. Billerud North America (tidigare Verso) hade en nettoomsättning på MSEK 3 311 och försäljningsvolymer på 235 kton. Koncernens totala försäljningsvolym under det första kvartalet var 943 kton (714), negativt påverkad av en svagare efterfrågan och lagerjusteringar från kundernas sida. Den organiska* och valutaneutrala nettoomsättningstillväxten för koncernen var 6%.

Justerat EBITDA uppgick till MSEK 1 484 (1 664), varav Billerud North America bidrog med ett EBITDA på MSEK 628. EBITDA-marginalen minskade till 13% (22) till följd av högre råvarukostnader främst i Europa, och en mer utmanande marknadssituation med lägre efterfrågan, vilket endast delvis kompenserades av högre försäljningspriser.

Inga poster klassade som jämförelsestörande poster påverkade resultatet för det första kvartalet (–).

Marknadsutveckling och utsikter

Under det första kvartalet 2023 var marknadsvillkoren mer utmanande för alla produktkategorier utom vätskekartong. Lägre efterfrågan till följd av kundernas lagerjusteringar och förväntningar om en ekonomisk osäkerhet ledde till lägre försäljningsvolymer. Priserna ökade på vätskekartong och specialpapper, och bibehölls på grafiskt papper och förpackningskartong. Priserna på alla övriga produkter minskade.

För det andra kvartalet 2023 förväntas marknadsvillkoren förbli svaga på grund av fortsatta lagerminskningar bland kunderna och en lägre efterfrågan. Lägre försäljningsvolymer förväntas till följd av produktionsjusteringar efter den aktuella marknadsefterfrågan, underhållsstopp i Gruvön och Skärblacka samt en tillfällig stängning av bruket i Escanaba. Prispress förväntas inom samtliga produktkategorier utom för vätskekartong, där vi väntar oss oförändrade priser. Vad gäller priser på insatsvaror ser vi att inflationen börjar komma ned i vissa kategorier.

Händelser under kvartalet

I början av året startade Billerud ett treårigt effektivitetsförbättringsprogram med fokus på lönsamhetsförbättringar och med aktiviteter som spänner över olika funktioner, företrädesvis i den europeiska verksamheten. Se mer information på sidan 8.

Marknadsrelaterade produktionsbegränsningar vidtogs vid flera bruk under det första kvartalet för att möta den svagare efterfrågan. Vi utvärderar kontinuerligt tidpunkter för investeringar för att försvara kassaflödet och kommer att minska kapitalutgifterna under 2023 med MSEK 200. Restriktioner för rekrytering, interna affärsresor, konferenser och utbildning har också införts.

Den 27 januari meddelade Billerud att de lagstiftande församlingarna i delstaten Michigan hade antagit en lagstiftning som godkänner ett investeringsstöd till Billerud på upp till MUSD 200 i finansiering för att stödja bolagets investeringsplaner för att transformera bruket i Escanaba till kartongproduktion. Kort därefter undertecknade Michigans guvernör lagstiftningen och godkände därmed Michigan Economic Development Corporations anslag av medlen. Investeringsstödet kommer att vara relativt till företagets faktiska investeringar och villkorade av uppfyllandet av de nödvändiga avtalen mellan Michigan Strategic Fund och Billerud U.S. Production Holdings LLC.

I mars 2023 lämnade Robert A. Kreizenbeck sin tjänst som President North America och Kevin Kuznicki utsågs till ny President North America & General Counsel North America. Kevin Kuznicki var tidigare, sedan 2022, Deputy President & General Counsel North America och medlem av koncernledningen. 

Händelser efter kvartalets utgång

Den 13 april beslutade Billerud proaktivt att tillfälligt stänga bruket i Escanaba i upp till tre veckor som en försiktighetsåtgärd för att utföra ytterligare rengöring av anläggningen och ytterligare skydda medarbetares och entreprenörers hälsa och säkerhet till följd av ett utbrott av blastomycosinfektion som har påverkat bruket sedan början av mars. Den 21 april hade 104 fall (bekräftade och sannolika) av blastomycos identifierats. Beklagligt nog har det skett ett dödsfall förknippat med blastomycosinfektion. Under den tillfälliga stängningen av bruket i Escanaba kommer ytterligare rengöring att utföras. Den finansiella påverkan uppskattas till MSEK 100-150.

I kallelsen till årsstämman 2023, som publicerades den 19 april, fanns valberedningens förslag att Regi Aalstad ska väljas som ny styrelseledamot. Bengt Hammar och Andrea Gisle Joosen står inte till förfogande för omval. De nuvarande styrelseledamöterna Florian Heiserer, Magnus Nicolin, Victoria Van Camp, Jan Svensson och Jan Åström föreslås för omval. Jan Svensson föreslås väljas om till styrelsens ordförande.
   

* Exklusive förvärvet av Verso 2022.

** För nyckeltal och en avstämning av alternativa resultatmått inklusive justerat EBITDA, justerat rörelseresultat, justerad EBITDA-marginal, justerad rörelsemarginal, justerad ROCE och räntebärande nettoskuld/justerat EBITDA, se sidorna 13–15.


För mer information:
Ivar Vatne, CFO, +46 8 553 335 07
Lena Schattauer, Director Investor Relations, +46 8 553 335 10
ir@billerud.com
  
Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som Billerud AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2023 kl. 7.00 via ovanstående kontaktpersoner.