Pressmeddelande
27 nov 2023, 8:01 CET

EIB tecknar ett lån på 1 300 miljoner kronor med Billerud för uppgradering av kartongbruket i Frövi

  • Lånet stöder miljöuppgradering av en befintlig integrerad pappers- och massaanläggning i Frövi, samt utbyte av en äldre sodapanna byggd 1969.
  • Uppgraderingen kommer att leda till lägre utsläpp, en förbättrad energi- och resurseffektivitet samt en ökad produktion av förnybar energi vid anläggningen.
  • Bioproduktanläggningen i Frövi tillverkar återvinningsbara och komposterbara förpackningsmaterial från förnybara källor och för olika användningsområden, bland annat förpackningar som förlänger hållbarheten på livsmedel och drycker, och ersätter plastförpackningar.

Europeiska investeringsbanken (EIB) har tecknat ett låneavtal om 1 300 miljoner kronor (cirka 110 miljoner euro) med det svenska företaget Billerud, som är en världsledande leverantör av pappers- och förpackningsmaterial. Lånet stöder investeringar i modernisering och uppgradering av en bioproduktanläggning samt utbyte av en sodapanna. Uppgraderingarna är väl förankrade i Billeruds hållbarhetsstrategi och kommer att förbättra anläggningens miljöprestanda genom en ökad energi- och resurseffektivitet.

Material som tillverkas vid Frövianläggningen används för olika förpackningstillämpningar med särskild inriktning på livsmedels- och dryckesförpackningar – ett område som ställer höga krav på hållbarhets- och hygienstandarder.  Fördelen med fiberbaserade förpackningar är att de är fossilfria, återvinningsbara och biologiskt nedbrytbara, vilket skiljer dem från fossilbaserade förpackningstyper. De material som Billerud tillverkar kan återvinnas många gånger och bli till återvunnen kartong, innan de slutligen används för energiproduktion.

På grund av den ökade urbaniseringstrenden finns en stigande efterfrågan på förpackningar som förlänger hållbarheten på livsmedel och drycker. En förpackning producerad på rätt sätt fyller många viktiga hälso- och säkerhetsfunktioner, bland annat att skydda, säkerställa en lång hållbarhet och förhindra matsvinn. Frågan om matsvinn blir allt viktigare på EU:s dagordning eftersom matsvinnet stod för cirka 7 procent av EU:s växthusgasutsläpp 2022, vilket är mer än utsläppen från EU:s luftfartssektor. Dessutom återvinns över 80 procent av pappers- och kartongförpackningar i EU, och återvinningsgraden är mer än dubbelt så hög som för plastförpackningar.

Som biprodukter tillverkar anläggningen värdefull tallolja och terpentin och producerar förnybar energi, vars överskott säljs till lokalsamhällen och intilliggande företag. I närheten av Frövianläggningen är man i färd med att uppföra ett grönsaksodlingsprojekt där överskottsvärme från Frövi kommer att användas.

­‑ Förnyelse och modernisering av produktionsprocesser och industrianläggningar är avgörande för att nå EU:s klimatmål och säkerställa hållbarhet och konkurrenskraft för EU:s tillverkningsindustri”, säger EIB:s vicepresident Thomas Östros. Det här projektet ökar anläggningens energi- och resurseffektivitet och bidrar till övergången från fossilbaserade förpackningsmaterial, såsom plast, till förpackningar som tillverkas av förnybara resurser. Som EU:s klimatbank spelar EIB en viktig roll när det gäller att stödja företag som är banbrytande inom nya och effektiva lösningar för återvinningsbara material och resurseffektiv tillverkning.

- Tack vare den nya sodapannan kan Billerud genomföra energiförbättringsåtgärder för att uppfylla framtida miljökrav och säkerställa en stabil massaproduktion. Det är en långsiktig investering i en effektiv, hållbar och säker produktion som ökar vår konkurrenskraft och gynnar våra kunder. Vi är glada över att EIB stöder projektet, säger Ivar Vatne, tillförordnad VD och koncernchef för Billerud.

Projektet är i linje med EIB:s färdplan för klimatbanken och stöder koldioxidsnål teknik samt produkt-, energi- och resurseffektivitet. Det stöder även EU:s gröna giv med dess klimatmål, liksom de miljömål som ingår i EU:s bioekonomi- och plaststrategier, och EU:s handlingsplan för nollföroreningar.

Bakgrundsinformation:

Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens finansinstitut för långfristig finansiering och ägs av EU:s medlemsstater. Banken tillhandahåller långfristig finansiering till ekonomiskt bärkraftiga investeringar för att bidra till EU:s politiska mål.

Billerud är ett världsledande företag inom pappers- och förpackningsmaterial av premiumkvalitet tillverkade av nyfiber. Företaget har nio produktionsenheter i Sverige, USA och Finland, cirka 6 100 anställda i mer än 13 länder och kunder i mer än 100 länder. Frövianläggningen är en stor regional arbetsgivare med cirka 500 anställda. 

För mer information, vänligen kontakta:
EIB: Anna Charlotta Johansson, ansvarig för mediekontakter Sverige, EIB-gruppen, a.johansson@ext.eib.org, +46 70 356 30 32
Billeruds pressavdelning, press@billerud.com, +46 920 24 04 91