Regulatorisk
Pressmeddelande
25 jan 2024, 7:00 CET

Bokslutskommuniké januari–december 2023

Starkt kassaflöde och effektivitetsvinster avslutar ett 2023 kraftigt påverkat av marknadsmotvind
  
Huvudbudskap 

 • Svaga volymer i Nordamerika samt negativ pris- och mixpåverkan i båda regionerna 
 • På kvartalsbasis lägre insatskostnader, främst relaterat till massaved i Europa 
 • Ännu en stark leverans av vårt effektivitetsförbättringsprogram
 • Utmärkt kassaflöde genom fokus på rörelsekapitalet
 • Negativ resultatpåverkan från omvärdering av biologiska tillgångar i intresseföretaget BSÖ
 • Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 2,00 per aktie (7,50)

Kvartalsdata Q4

 • Nettoomsättningen minskade med 20% till MSEK 9 566 (11 971)
 • Justerat EBITDA* MSEK 774 (2 092)
 • Justerad EBITDA-marginal 8% (17)
 • Rörelseresultat MSEK -191 (1 353) inklusive jämförelsestörande poster om MSEK -244 (-52)
 • Periodens resultat MSEK -330 (940)
 • Resultat per aktie SEK -1,33 (3,79)

Utsikter för Q1

 • Marknadsförutsättningarna förväntas förbättras något från svaga nivåer
 • Förbättrade prispositioner i vätskekartong mer än uppväger prispress i övriga kategorier
 • Ökade totala insatskostnader
 • Positiv påverkan från effektivitetsförbättringsprogrammet

 

VD har ordet

2023 har varit ett extremt utmanande år. Tidigt under året stod vi inför ovanligt höga lagernivåer i hela värdekedjan. Hela branschen har behövt ha tålamod och vänta på att lageravecklingen ska fasas ut. I den meningen var det fjärde kvartalet inget undantag och i stort sett i linje med våra förväntningar. Försäljningsvolymerna kom in något svagare på grund av att kunderna skyddade sitt rörelsekapital inför årsskiftet samt logistiska utmaningar. Den goda nyheten är att vi in i 2024 ser tydliga tecken på att kundernas lager återgår till normaliserade nivåer.
 
Den organiska och valutaneutrala nettoomsättningen under det fjärde kvartalet minskade med 21% jämfört med samma period föregående år. Våra insatskostnader fortsatte att minska på kvartalsbasis, främst som ett resultat av lägre vedkostnader i Europa. Låga försäljningsvolymer i Nordamerika samt försämrade priser och ogynnsam kategorimix i båda regionerna ledde dock till en justerad EBITDA-marginal på 8%, ett resultat vi inte är nöjda med.
 
Vi har behållit ett starkt fokus på sådant vi kan påverka i en ogynnsam marknadsmiljö. I det sammanhanget är jag stolt över resultaten som vi har levererat under 2023. Vårt treåriga effektivitetsförbättringsprogram har ett mycket bra driv, och vi levererade över målet för 2023. Jag är också nöjd med kassaflödesgenereringen för året på 99%, främst driven av en framgångsrik lagerminskning. Det gjorde det möjligt för oss att avsluta året med en fortsatt stark balansräkning. Styrelsen föreslår en utdelning för 2023 om SEK 2,00 per aktie, 65% av det justerade nettoresultatet.
 
För det första kvartalet 2024 väntas marknadsförhållandena förbättras något från svaga nivåer för de flesta av våra produktkategorier. Vi kommer fortsätta vara proaktiva vad gäller prishantering eftersom de totala insatskostnaderna förväntas öka. För vätskekartong har vi säkrat förbättrade prispositioner för betydande volymer, vilket kommer mer än uppväga prispressen i övriga kategorier.
 
Inför 2024 har vi tre huvudprioriteringar: 1) Fortsätta med förberedelserna för våra strategiska investeringsprojekt, 2) Genomföra en selektiv strategiuppgradering för Region Europa och 3) Fortsätta att leverera EBITDA-lyft från vårt effektivitetsförbättringsprogram.
 
Vi är fortfarande övertygade om möjligheterna att konvertera vissa av våra papperstillgångar till kartongproduktion i USA, men transformationen måste ge ett starkt aktieägarvärde. Vi fortsätter att trimma projektets omfattning och fasning i nära dialoger med leverantörer. Samtidigt förstärker vi vår marknadsposition inom kartong i Nordamerika genom export från Europa. Våra planer på att starta BCTMP-produktion (blekt kemisk-termomekanisk massa) i Norge tillsammans med Viken Skog framskrider också. Vi har genomfört förstudien och lämnat in ansökan om erforderligt miljötillstånd.
 
Vi måste vara agila eftersom Region Europa står inför en ny verklighet med strukturellt högre priser på insatsvaror. Vårt tydliga mål är att förbättra lönsamheten och upprätthålla en positiv kassagenerering över alla produktionsenheter. Vi är fast beslutna att göra djärva drag för att säkra konkurrenskraftiga fiberinköp genom att ingå nya partnerskap, tillämpa tekniska förbättringar för att minska förbrukningen och öka våra fältinköp av ved. Vi ser även en betydande effektivitets-potential i hur vi arbetar och driver våra högkvalitativa bruk.
 
Vi har flera stora beståndsdelar för 2024 i vårt effektivitetsförbättringsprogram. Till exempel kommer vi att lägga om och optimera vår struktur för utgående logistik i Europa. Processen att minska personalstyrkan med 350 tjänster pågår och kommer att ge strukturella besparingar redan i år. Effektivitetsförbättringsprogrammet förväntas totalt ge ett ytterligare EBITDA-lyft om MSEK 700 i slutet av 2024. 
 
För 2024 är vi fortsatt optimistiska om att volymerna kommer att börja återhämta sig. Kundernas lageravveckling är i stort sett över, vilket bör ge oss ett tydligt lyft. Konsumtionen inom vissa kategorier kommer dock sannolikt påverkas negativt av ökade geopolitiska och makroekonomiska osäkerheter. Vi förblir fokuserade på saker och områden vi kan kontrollera och kommer att genomföra planer för att uppnå effektivitet. Vi är också förväntansfulla över de strategiska investeringsmöjligheterna som kommer att vara avgörande för Billeruds framtida inriktning.
  

Ivar Vatne
VD och koncernchef

 

Fjärde kvartalet
 
Försäljning och resultat

Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet minskade med 20% till MSEK 9 566 (11 971). Den organiska och valutaneutrala nettoomsättningen minskade med 21% på grund av lägre försäljningsvolymer i Region Nordamerika samt negativa pris- och mixförändringar i båda regionerna. Koncernens totala försäljningsvolymer uppgick till 872 kton (940), negativt påverkade av den låga efterfrågan, vilket ledde till produktionsbegränsningar i främst i Nordamerika, samt av logistikutmaningar.
 
Justerat EBITDA uppgick till MSEK 774 (2 092), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 8% (17). Det lägre resultatet berodde på försämrade priser, lägre försäljningsvolymer och negativa mixförändringar. Lägre kostnader för kemikalier, logistik och energi samt effekter från effektivitets-förbättringsprogrammet hade en positiv påverkan. 
 
Jämförelsestörande poster uppgick till MSEK -244 (-52) och inkluderade omstruktureringskostnader hänförliga till personalminskningar om MSEK 80 och ett negativt resultat från omvärdering av biologiska tillgångar i intresseföretaget BSÖ Holding AB Group om MSEK 164.

  

Marknadsutveckling och utsikter

Under det fjärde kvartalet förblev marknadsförutsättningarna svaga för alla produkter utom för vätskekartong, där villkoren var stabila på en normaliserad nivå. Billerud bedömer att kundernas lagerminskningar i huvudsak var avslutade vid periodens slut. Priserna minskade för säck-, kraft- och specialpapper, containerboard och förpackningskartong, och var i stort sett oförändrade för grafiskt papper. Priserna på avsalumassa steg.
 
För det första kvartalet 2024 förväntas marknadsförutsättningarna förbättras något från svaga nivåer. Volymerna förväntas öka sekventiellt. Förbättrade prispositioner i vätskekartong kommer sannolikt mer än uppväga prispress i övriga kategorier. Ökade kostnader för insatsvaror förväntas, främst drivet av energi och logistik.

 

Händelser under kvartalet

Försäljningen av Billeruds ägande i samägandebolagets (Joint Venture) Paboco samt tillhörande immateriella rättigheter till samägandepartnern Alpla slutfördes den 9 oktober. Transaktionen resulterade i en positiv kassaflödeseffekt om MSEK 81 i det fjärde kvartalet.
 
Den 25 oktober meddelades att ytterligare kostnadsåtgärder som innefattar personalminskningar kommer att genomföras för att förbättra Billeruds effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft. Antalet tjänster kommer att minskas med upp till 350 i hela organisationen. Dessa åtgärder beräknas generera årliga strukturella besparingar på MSEK 300 med huvuddelen av besparingarna under 2024. Omstruktureringskostnader relaterade till dessa åtgärder om MSEK 80 redovisades som en jämförelsestörande post i det fjärde kvartalet.
 
Styrelsen utsåg Ivar Vatne till VD och koncernchef för Billerud den 1 december. Ivar Vatne hade varit tillförordnad VD och koncernchef sedan juli 2023 och tillträdde den permanenta positionen med omedelbar verkan. Ivar Vatne började som CFO på Billerud i maj 2019 och utsågs till vice VD i oktober 2022. Han har en yrkesmässig bakgrund från ledande befattningar i Arla, Fiskars och P&G.
 
Den 20 december meddelades att Andrei Krés hade utsetts till CFO för Billerud. Andrei Krés hade varit tillförordnad CFO sedan augusti 2023 och tillträdde den permanenta tjänsten med omedelbar verkan. Andrei Krés började på Billerud 2011 och har innehaft ett flertal befattningar, bland annat Head of Group Treasury och Vice President Group Finance.  
 
Billerud Viken AS, det 50/50 joint venture som har bildats av Billerud och Viken Skog AS för att utforska möjligheterna att etablera produktion av BCTMP i Follum i Norge, fick ett positivt svar på sin ansökan om investeringsstöd från Enova, det statliga norska bolag som arbetar för att främja projekt som bidrar till att Norge uppfyller sina klimatåtaganden och omställningen till ett samhälle med låga utsläpp. Enova har beviljat Billerud Viken AS investeringsstöd om MNOK 87 för ett delprojekt med huvudmålet att snabbt kunna minska elförbrukningen och förskjuta den i tid vid behov, med hjälp av innovativa lösningar med stor flexibilitet.
 
Billeruds hållbarhetsarbete fick ett erkännande då bolaget behöll sin ställning i Dow Jones Sustainability Index. Billerud var bland de bästa 10% i branschen enligt Standard & Poor’s 2023 Global Corporate Sustainability Assessment.
 

Händelser under kvartalet

Från den 1 januari 2024 har Billerud bytt namn på rörelsesegmentet ”Solutions och Övrigt” till ”Övrigt” som en konsekvens av avyttringen av Managed Packaging och andra förpackningslösningsverksamheter under 2023.

 

* För nyckeltal och en avstämning av alternativa resultatmått inklusive justerat EBITDA, justerat rörelseresultat, justerad EBITDA-marginal, justerad rörelsemarginal, justerad ROCE och räntebärande nettoskuld/justerat EBITDA, se sidorna 15-17.

 

För mer information:
Andrei Krés, CFO, +46 8 553 335 72
Lena Schattauer, Director Investor Relations, +46 8 553 335 10
ir@billerud.com

 

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som Billerud AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 januari 2024 kl. 7.00 via ovanstående kontaktpersoner.