Ersättningsutskott

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott vars huvudsakliga uppgifter är: 

  • bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen 
  • följa och utvärdera pågående och under året avslutade program, både för rörliga ersättningar och för bolagsledningen 
  • följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer och ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag fattar beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer.

Utskottet består av två ledamöter, Jan Svensson (ordförande) och Victoria Van Camp.


Se även

Bolagsstämmor

Bolagsstämman är det högsta beslutsfattande organet för bolaget. Läs om våra kommande och tidigare stämmor här.

Valberedning

Valberedningen utses av de större aktieägarna, i enlighet med en procedur som antagits av årsstämman. Läs mer här.

Revisionsutskott

För att bistå i fullgörandet av styrelsens övervakande roll över revisionsfrågorna har styrelsen inrättat ett särskilt revisionsutskott.

Ersättningsutskott

Läs om vårt Ersättningsutskott och deras huvudsakliga uppgifter.