Ersättningsutskott

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott vars huvudsakliga uppgifter är: 

  • bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen 
  • följa och utvärdera pågående och under året avslutade program, både för rörliga ersättningar och för bolagsledningen 
  • följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer och ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag fattar beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer.

Utskottet består av två ledamöter, Jan Svensson (ordförande) och Victoria Van Camp.