Resurseffektiv produktion

I flera decennier har vi arbetat med en utfasning av fossila bränslen och minskad miljöpåverkan vid våra produktionsanläggningar. Trots att vår europeiska produktion idag är 97 procent fossilfri så nöjer vi oss inte där.

Strävan för att bli helt oberoende av fossila bränslen i produktionsprocessen är tydlig. Vi har redan kommit mycket långt med användningen av biobränsle och arbetar ständigt med att utveckla teknik och mer effektiva arbetssätt.

Under 2022 förvärvade vi produktionsanläggningar i Nordamerika genom förvärvet av Verso Corporation. Vi arbetar med att integrera dessa produktionsenheter till vårt sätt att arbeta.

En energiintensiv produktion

Billerud produktion är energiintensiv. Merparten av den energi som används genereras i massaprocessen där stora mängder restvärme frigörs. Detta överskott nyttjas huvudsakligen direkt i produktionen men förser också lokalsamhället med fjärrvärme. Fossila eldningsoljor används övervägande som stödbränsle och vid start och stopp. En av de viktigaste nycklarna till en fossilfri produktion är en stabil och effektiv produktion, vilket inte kan uppnås utan att sätta säkerheten först.

Läs mer om våra målsättningar i hållbarhetsredovisningen.

Samtliga produktionsanläggningar i Europa är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. För de svenska anläggningarna gäller också certifiering enligt energiledningssystemet ISO 50001.

Våra certifikat finns samlade på denna sida.

Se även

Vår produktionsprocess

Undrar du hur träd blir till förpackningar? Läs om produktionsprocessen här.

Klimatpåverkan

Att motverka klimatförändringarna är vår tids stora ödesfråga, och en strategisk prioritering för oss.

Hållbarhetsmål

Vårt hållbarhetsarbete drivs av ett antal konkreta och ambitiösa mål som ger riktning i vår strategi och dagliga verksamhet.