Klimatpåverkan

Klimatförändringarna är vår tids stora ödesfråga. Samhället behöver göra allt för att bryta oljeberoendet och ersätta fossila bränslen och material med förnybara alternativ. Här har Billerud en viktig roll att spela.

 

Vi förvaltar en positiv klimateffekt

Billerud, som stimulerar ansvarsfullt skogsbruk och ersätter fossilbaserade produkter, bidrar starkt till omställningen mot ett klimatneutralt samhälle. Billerud europeiska verksamhet förvaltar en klimateffekt som uppskattas till 5,4 miljoner ton. Denna potential förverkligas när våra kunder och konsumenter väljer vårt papper istället för fossila förpackningsmaterial. Detta motsvarar utsläppen från hela stålindustrin i Sverige, eller ungefär en tredjedel av all inhemsk transport i Sverige.

Klimateffekten definieras som summan av tre parametrar: nettoinlagringen av kol i skogen, fossila utsläpp i värdekedjan och reducering av fossila utsläpp när våra produkter ersätter alternativ med ett högre klimatavtryck.

Läs rapporten som kvantifierar vår klimateffekt här: Billerud - a climate-positive corporation.

Nettoinlagring av kol i skogen

Grunden för vår verksamhet är den hållbart växande skogen. Ett aktivt skogsbruk med god tillväxt ger bästa klimatnyttan. Vårt egna skogsinnehav är begränsat, men vi köper stora kvantiteter vedråvara från hållbart brukade skogar i Sverige och andra EU-länder - skogar som på grund av aktiv skötsel utgör stora nettoinlagringar av kol.

Läs mer om vårt arbete med skogen här: Hållbar skogsråvara.

Fossila utsläpp i värdekedjan

Vi är redan idag 97 procent fossilfria i vår europeiska produktion, och vi har ambitiösa mål för att fasa ut de sista 3 procenten fossila bränslen. Vi har långsiktiga klimatmål för 2030 respektive 2050, i enlighet med Science Based Targets och Parisavtalet. Målen gäller både egen produktion och vår värdekedja. I vår värdekedja är inköp av kemikalier och transporter den största källan till koldioxidutsläpp. Senast 2030 siktar vi på att nå en fossilfri produktion och en minskad klimatpåverkan från transporter och inköp. 

Läs om våra hållbarhetsmål och årliga utfall på denna sida.

Våra fiberbaserade produkter ersätter alternativ med högre klimatavtryck

För att bryta fossilberoendet och minska klimatpåverkan krävs att samhället väljer material som är förnybara och återvinningsbara. Billerud förpackningsprodukter reducerar stora mängder fossila utsläpp när de ersätter alternativ gjorda av plast, metall eller glas. 

Läs mer om livscykelanalyser (LCA) och miljövarudeklarationer (EPD), där ett antal produkters miljöprestanda utvärderats närmare och visar på skillnader mellan våra produkter och konventionella förpackningar.

Vi har fått höga betyg på vårt klimatarbete i olika externa utvärderingar, läs mer här: Externa utvärderingar av vårt hållbarhetsarbete.

Se även

Resurseffektiv produktion

Strävan för att bli helt oberoende av fossila bränslen i produktionsprocessen är tydlig. Idag är vår produktion 97% fossilfri.

Hållbarhetsmål

Vårt hållbarhetsarbete drivs av ett antal konkreta och ambitiösa mål som ger riktning i vår strategi och dagliga verksamhet.

Externa utvärderingar av vårt hållbarhetsarbete

Vi är ett av de 10% mest hållbara bolagen i värden enligt Dow Jones Sustainability Index.