Nyhet
27 jan 2023, 9:30 CET

VD har ordet – stabilt resultat avslutar ett lysande 2022

Resultatet för helåret 2022 har varit lysande. Den organiska och valutaneutrala omsättningstillväxten för året uppgick till 16%. EBITDA-marginalen var 19% och resultatet per aktie ökade från SEK 7,2 till SEK 20,1. Styrelsen föreslår cirka 75% ökning av utdelningen till SEK 7,5 per aktie.

Christoph-Michalski-1500x1000.jpg

Resultatet för det fjärde kvartalet fick stöd av ett fortsatt enastående bidrag från vår nyförvärvade nordamerikanska verksamhet. För koncernen slutade den organiska och valutaneutrala omsättningstillväxten på 14% med en EBITDA-marginal på 17%. Lönsamhetsnivån påverkades emellertid av den kraftigt ökade kostnadsinflationen för råvaror, särskilt i Europa. Försäljningsvolymerna under kvartalet blev dessvärre lägre än väntat, främst på grund av svagare efterfrågan och lagerjusteringar hos några av våra kunder. Dessutom hade vi flera produktionsstörningar, oberoende av varandra, som påverkade vår driftstakt under december.

Vår nordamerikanska verksamhet fortsatte att ge ett betydande resultat- och kassaflödesbidrag under det fjärde kvartalet. Resultatet i Nordamerika stärktes genom att kostnader för insatsvaror sjönk samt positiva valutaeffekter. I Europa bibehöll vi priserna, men marginalerna urholkades av den fortsatta kostnadsinflationen.

Efter en period av starka marknadsvillkor med stigande priser och lageruppbyggnad hos kunderna i efterdyningarna efter covid-19-pandemin blev våra marknadsförutsättningar mindre gynnsamma under det fjärde kvartalet. Förändringen av marknadsläget till svagare efterfrågan drevs framför allt av kunders tillfälliga lageravveckling och förväntningar på en ekonomisk avmattning.

Sedan förvärvet i slutet av det första kvartalet, har Verso Corporation integrerats med framgång. Vi har ändrat vårt bolagsnamn till det internationellt gångbara Billerud i alla länder. Vi slutförde vårt kostnads- och effektivitetsprogram under det här året, med totala strukturella besparingar på MSEK 920 sedan det inleddes 2019.

Vi har en tydlig långsiktig tillväxtagenda för förpackningskartong. Vi gör goda framsteg med våra planer på att konvertera tillverkningstillgångar i USA till kartongproduktion. Förstudien kommer att slutföras under det första halvåret 2023, varefter ett potentiellt investeringsbeslut kan fattas. Vi arbetar med alla intressenter för att säkerställa att våra planer blir framgångsrika och vi skalar upp vår kartong-verksamhet i USA med leveranser av våra CrownBoard produkter från Sverige.

Vårt initiativ som syftar till att börja producera blekt kemisk-termomekanisk massa (BCTMP) i Norge stödjer också dessa tillväxtplaner. En del av vårt partnerskap med Viken Skog kommer att innebära ett långsiktigt leveransavtal som ska säkerställa tillgång på kostnadseffektiv massa och massaved. Ett potentiellt investeringsbeslut för det här projektet är planerat till det tredje kvartalet 2023.

För det första kvartalet 2023 förväntar vi oss mer utmanande marknadsvillkor, med svagare efterfrågan på grafiskt papper, säck- och kraftpapper samt kartong. Kundernas lageravveckling och den framtida ekonomiska osäkerheten väntas ha en tillfällig negativ påverkan på försäljningsvolymerna. Marknadsförutsättningarna för vätskekartong förväntas vara fortsatt stabila. Vi förväntar oss stabila volymer för vätskekartong med prisökningar som träder i kraft i början av det första kvartalet.

Kostnadsinflationen förväntas fortsätta i början av 2023. Under det första kvartalet kommer våra kostnader för ved, energi och kemikalier att öka i Europa, medan logistikkostnaderna kommer vara oförändrade. Kostnaderna i Nordamerika förväntas vara stabila. För 2023 har vi säkrat 67% av vår elförbrukning i Europa och vi har avtal med fasta priser för nästan hälften av vår naturgasförbrukning i Nordamerika.

För att mildra marknadsavmattningen och inflationstrycket prioriterar vi behovet av att täcka våra kostnader. Om det behövs kommer vi ta marknadsrelaterade produktionsstopp. Dessutom lanserar vi ett nytt treårigt effektivitetsförbättringsprogram efter det framgångsrika besparingsprogrammet som vi stängde i det fjärde kvartalet. Exempel på förbättringsområden är minskade lager av färdiga produkter och bättre processer för kortare leveranstider och mixhantering. Målet för programmet är ett EBITDA-lyft från slutet av 2025 på SEK 1,5 miljarder. För 2023 uppskattar vi en leverans på MSEK 400.

Billerud är idag diversifierat både i termer av geografiska områden och produktkategorier, och en stor andel av vår försäljning avser efterfrågemotståndskraftiga förpackningsmaterial för nödvändig mat och dryck. Bolagets kassagenerering är god och vår finansiella ställning är stark. Nettoskuld / EBITDA-multipeln var så låg som 0,6 vid årets utgång.

Jag vill tacka våra kunder, medarbetare och alla andra intressenter för ert stöd under 2022, och jag ser fram emot ett framgångsrikt 2023.


Christoph Michalski
VD och koncernchef

Läs mer och ta del av hela rapporten:
Pressmeddelande för Bokslutskommuniké januari–december 2022 
Nedladdningsbar PDF och övrigt material på våra investerar-sidor

Huvudbudskap Q4

 • Organisk* och valutaneutral omsättningstillväxt på 14%
 • Justerad EBITDA-marginal på 17% trots kraftigt ökande kostnadsinflation
 • Stabilt operativt kassaflöde och en stark balansräkning
 • Övergång mot svagare efterfrågan och försämrat marknadsläge
 • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om SEK 5,50 per aktie (4,30) samt en extrautdelning om 2,00 per aktie (–)
   

Kvartalsdata Q4

 • Nettoomsättningen ökade med 79% till MSEK 11 971 (6 688), varav Billerud North America stod för MSEK 4 004
 • Justerat EBITDA** ökade till MSEK 2 092 (1 075), varav Billerud North America stod för MSEK 1 123 (–)
 • Den justerade EBITDA-marginalen var 17% (16%)
 • Rörelseresultatet var MSEK 1 353 (418), inklusive jämförelsestörande poster om MSEK -52 (-177)
 • Periodens resultat var MSEK 940 (320)
 • Resultat per aktie uppgick till SEK 3,79 (1,55)


Utsikter för Q1

 • Mer utmanande marknadsförutsättningar för de flesta produktkategorier, med lägre efterfrågan
 • Råvarukostnaderna förväntas vara stabila i Nordamerika och öka i Europa
 • Billerud ska starta ett treårigt effektivitetsförbättringsprogram i region Europa

För mer information:
Ivar Vatne, CFO, +46 8 553 335 07
Lena Schattauer, Director Investor Relations, +46 8 553 335 10
ir@billerud.com