Regulatorisk
Pressmeddelande
25 okt 2023, 7:00 CET

Delårsrapport januari–september 2023

Förbättrat resultat och kassaflöde under fortsatt svaga marknadsförhållanden

Huvudbudskap Q3

•    Högre försäljningsvolymer i båda regionerna jämfört med förra kvartalet, motverkat av pris- och mixförsämringar

•    Sekventiellt lägre insatskostnader och lägre fasta kostnader än normal nivå

•    Effektivitetsförbättringsprogram på rätt spår – levererade MSEK 175 i kvartalet

•    Resultat per aktie positivt påverkat av redovisning av skattekrediter i USA

•    Starkt operativt kassaflöde med stram kontroll över rörelsekapitalet

•    Sodapannaprojektet i Frövi slutfört i tid och enligt specifikation och budget

 

Kvartalsdata Q3

•    Nettoomsättningen minskade med 14% till MSEK 10 210 (11 814)

•    Justerat EBITDA* uppgick till MSEK 1 167 (2 196)

•    Den justerade EBITDA-marginalen var 11% (19)

•    Rörelseresultatet uppgick till MSEK 415 (1 536)

•    Periodens resultat var MSEK 656 (1 347)

•    Resultat per aktie uppgick till SEK 2,64 (5,42)
 

Utsikter för Q4

•    Kunders lageravveckling i huvudsak avslutad, men fortsatt svag efterfrågan drivet av dämpad makroekonomisk miljö

•    Negativ mix för de flesta kategorier och lägre försäljningspriser på säck- och kraftpapper, delvis uppvägt av lägre insatskostnader

•    Ytterligare steg tas för att driva effektivitet och långsiktig konkurrenskraft genom reduktion av upp till 350 tjänster

 

VD har ordet

Vi levererade ett klart förbättrat resultat i det tredje kvartalet jämfört med förra kvartalet. Lönsamhet och kassaflöde steg avsevärt, och uppmuntrande nog ser vi framsteg i såväl vår europeiska som vår nordamerikanska region. Den justerade EBITDA-marginalen för kvartalet var 11% med en utmärkt kassaflödeskonvertering. Resultatförbättringen berodde främst på högre volymer i båda regionerna, lägre fasta kostnader än normal nivå, en ökad leverans av vårt effektivitetsförbättringsprogram och ett starkt fokus på att hålla rörelsekapitalet lågt. Vi är särskilt glada över det stora engagemanget vi uppnått för vårt effektivitetsförbättringsprogram i hela organisationen och vi är på väg att leverera vårt mål på MSEK 600 för 2023.

Marknadsförhållandena är dock fortsatt svaga för de flesta av våra produktkategorier. Vi fortsätter att navigera genom en utmanande efterfrågan och lageravveckling hos kunderna genom att anpassa vår produktion. Vi förutser ingen stark återhämtning i närtid, och kommer att fortsätta anpassa oss efter de nya villkoren i syfte att förbättra vår långsiktiga konkurrenskraft. Som en del av vårt effektivitetsförbättringsprogram har vi beslutat att minska antalet tjänster med upp till 350. Det kommer innebära uppsägningar och påverka alla delar av företaget. Fackliga förhandlingar inleds idag. Dessa åtgärder kommer att ge årliga strukturella besparingar om MSEK 300, med majoriteten av de årliga besparingarna under 2024. Omstruktureringskostnader relaterade till detta om MSEK 100 kommer att redovisas i det fjärde kvartalet.

Sedan mitten av augusti har vi en ny verksamhetsmodell på plats, med en tydlig regional organisation för både Europa och Nordamerika. Dessutom är vår globala ledningsgrupp nu lite mindre. Vi ser redan positiva tecken på hur vår nya struktur fungerar, då den ger goda förutsättningar för ett smidigare, tydligare och snabbare beslutsfattande. Jag är övertygad om att en helhetssyn på värdekedjan i varje region kommer möjliggöra ytterligare synergier och värdeskapande.

18 månader efter förvärvet av Verso är vi mycket nöjda med resultatet och utvecklingen, som har överträffat våra förväntningar, drivet av solida marginaler och kassaflöden. De affärsmässiga grunderna och strategiska synergierna för kartongproduktion i Nordamerika fortsätter att vara starka och är fortsatt Billeruds viktigaste tillväxtmöjlighet. Givet de förändrade ekonomiska förutsättningarna tar vi dock mer tid på oss för att utvärdera alternativ för transformationen i USA. Vi kommer därför inte besluta om investeringsprogrammet för transformationen i slutet av året som tidigare meddelats, och vi kommer att återkomma när vi är klara. Under tiden bygger vi upp kartongförsäljningen i USA genom export.

Den nya sodapannan vid bruket i Frövi har tagits i produktion och ska överlämnas från leverantören till linjeorganisationen under november. Vi är stolta över att projektet har levererats i tid och enligt budget trots många externa utmaningar sedan investeringsbeslutet fattades i början av 2021. Den framgångsrika projektledningen skapar förtroende för vår förmåga att genomföra stora och komplexa investeringar i framtiden.  

Vi fortsätter verkställa Billeruds strategi för förpackningsmaterial med fokus på kärnverksamheten och har avyttrat affärsenheten Managed Packaging och de flesta venture-innehav. Det senaste beslutet var försäljningen av vårt ägande i det gemensamma bolaget (joint venture) Paper Bottle Company AS (Paboco) till vår JV-partner Alpla.

För det fjärde kvartalet förväntar vi oss fortsatt svaga marknadsförutsättningar för de flesta produktkategorier. Kundernas lageravveckling förväntas i stort sett vara slutförd, men vi förutser att en lägre konsumtion kommer att dämpa efterfrågan för majoriteten av våra produkter. Vi förväntar oss en fortsatt negativ mix för de flesta kategorier och att försäljningspriserna inom säck och kraftpapper sjunker. Dessa effekter bör delvis uppvägas av lägre insatskostnader, främst inom kemikalier och massaved.

Tittar vi in i 2024 är vi försiktigt optimistiska då en volymåterhämtning kommer inledas efter en i stort sett avslutad lageravvecklingsfas. Dock kommer den geopolitiska och makroekonomiska osäkerheten fortsätta att negativt påverka konsumtionen och därmed efterfrågan på papper och förpackningsmaterial. Vi förväntar oss inte en stark återhämtning, utan snarare stegvisa förbättringar under året drivet av volymtillväxt.

Den strategiska inriktningen för Billerud förblir intakt, men våra prioriteringar uppdateras för att spegla den regionala organisationen och ändrade förutsättningar på flera fronter. Vårt kortsiktiga fokus kommer även fortsatt att ligga på sådant som vi kontrollerar och där vi redan har byggt upp ett bra momentum under 2023. Genom att åstadkomma effektivitetsvinster, kostnadsminskningar och solida business case kommer Billerud vara väl positionerat för att fånga framtida möjligheter.

Ivar Vatne
Tillförordnad VD och koncernchef

 

Tredje kvartalet
 

Försäljning och resultat

Nettoomsättningen för det tredje kvartalet minskade med 14% till MSEK 10 210 (11 814). Den organiska och valutaneutrala nettoomsättningen minskade med 16% på grund av negativa pris- och mixförändringar samt lägre försäljningsvolymer. Den totala försäljningsvolymen uppgick till 890 kton (945), negativt påverkad av låg efterfrågan och produktionsbegränsningar i främst Nordamerika.

Justerat EBITDA uppgick till MSEK 1 167 (2 196), vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 11% (19). Det lägre resultatet berodde på lägre priser, negativa mix- och volymförändringar och högre kostnader för insatsvaror, vilket delvis uppvägdes av lägre fasta kostnader, lägre påverkan av underhållsstopp och effektivitetsförbättringar. Resultatet påverkades positivt av en reducerad avsättning för det kortsiktiga incitamentsprogrammet.

Poster klassade som jämförelsestörande om MSEK -55 (–) påverkade resultatet under tredje kvartalet och innefattade den totala realisationsvinsten från avyttringen av Managed Packaging om MSEK 23, en kostnadspost hänförlig till en nedskrivning av aktier i Paboco om MSEK 52 och en omstruktureringskostnad gällande avgångsvederlag till ledningen om MSEK 26.

 

Marknadsutveckling och utsikter

Under det tredje kvartalet var marknadsförutsättningarna stabilt på en svag nivå för alla produkter. Undantaget var vätskekartong, där marknadsförutsättningarna var stabilt på en normaliserad nivå. Efterfrågan påverkades negativt av kundernas fortsatta lagerminskningar och lägre konsumtion. Priserna minskade för de flesta kategorierna, förutom för vätskekartong och grafiskt papper där priserna var stabila.

För det fjärde kvartalet förväntas marknadsförutsättningarna förbli svaga för de flesta produktkategorierna. Efterfrågan väntas vara svag till följd av den dämpade makroekonomiska miljön, även om lageravvecklingen i huvudsak kommer vara avslutad. En negativ mix förväntas för de flesta kategorier och försäljningspriserna förväntas sjunka för säck- och kraftpapper. De totala insatskostnaderna förväntas minska, främst drivet av lägre kostnader för kemikalier och massaved i Europa.  

 

Händelser under kvartalet

Den 5 juli avyttrade Billerud sitt innehav i Kezzler AS, ett bolag med en digital plattform för spårbarhet av förpackningar.

Den 13 juli avtalade Billerud med investmentbolaget Mimir Group om att avyttra Managed Packaging, en verksamhet inom förpackningslösningar. Avyttringen slutfördes den 31 augusti och en total realisationsvinst om MSEK 23 redovisades som en jämförelsestörande post. Kassaflödet från transaktionen uppgick till MSEK -80 på grund av uppskjutna betalningar av köpeskillingen och kassa i den avyttrade verksamheten. Managed Packaging ingick före försäljningen i segmentet Solutions & Övrigt och hade under 2022 cirka 140 medarbetare, en nettoomsättning på cirka MSEK 770 och ett EBITDA på cirka MSEK 40. 

Den 28 juli utsåg styrelsen Ivar Vatne till tillförordnad VD. Ivar Vatne anställdes i Billerud som CFO i maj 2019 och har även varit vice VD sedan oktober 2022. Före Billerud hade han ledande befattningar i Arla, Fiskars och Procter & Gamble. Christoph Michalski lämnade Billerud med omedelbar verkan och rekryteringen av en ny VD påbörjades.

Den 17 augusti införde Billerud en ny organisation i linje med sin verksamhet i de två regionerna Europa och Nordamerika. Matthew Hirst, tidigare EVP Commercial, utsågs till President för den nybildade europeiska organisationen, och Kevin Kuznicki kvarstod som President för den redan bildade nordamerikanska organisationen. Samtidigt meddelades att Andrei Krés hade utnämnts till tillförordnad CFO och medlem av koncernledningen med omedelbar verkan.

Efter testkörningar av den nya sodapannan vid bruket i Frövi togs den framgångsrikt i drift under september. Den nya, fossilfria sodapannan kommer att möjliggöra ökad energieffektivitet och förbättrad miljöprestanda. Dess kapacitet medger även en högre massaproduktion i framtiden. Projektet med att bygga och installera den nya sodapannan i Frövi slutförs i tid och inom beräknad budget. För mer information om denna investering, se sidan 7.

I september beslutade Billerud att avyttra sitt ägande i samägandebolaget (joint venture) Paboco samt tillhörande immateriella rättigheter till sin samägandepartner Alpla. En nedskrivning av aktierna i Paboco om MSEK 52 har redovisats som en jämförelsestörande post i det tredje kvartalet. Försäljningen genomfördes den 9 oktober och kommer att få en positiv kassaflödeseffekt på cirka MSEK 80 i det fjärde kvartalet.

Billerud fick en utmärkelse för sitt hållbarhetsarbete när bolaget för fjärde året i rad fick betyget ”Platinum” i Ecovadis årliga utvärdering. Detta innebär en placering bland den översta 1 procenten i vår bransch när det gäller hur väl hållbarhetsprinciper har integrerats i verksamheten.

 

* För nyckeltal och en avstämning av alternativa resultatmått inklusive justerat EBITDA, justerat rörelseresultat, justerad EBITDA-marginal, justerad rörelsemarginal, justerad ROCE och räntebärande nettoskuld/justerat EBITDA, se sidorna 16–18.

 

För mer information:
Andrei Krés, Acting CFO, +46 8 553 335 72
Lena Schattauer, Director Investor Relations, +46 8 553 335 10
ir@billerud.com

 

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som Billerud AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2023 kl. 7.00 via ovanstående kontaktpersoner.