Ansvarsfullt företagande

Genom att bedriva ett ansvarsfullt företagande bidrar vi till en bättre och mer hållbar värld, samtidigt som vi skyddar Billerud och våra intressenter från de mycket allvarliga konsekvenser som kan bli följden om vi inte följer lagstiftningen, reglerna och de internationella standarderna inom området.

Vägledande för arbetet är Billerud uppförandekod tillsammans med ett omfattande policyramverk och tillhörande direktiv. Billerud uppförandekod tar sin utgångspunkt i FN:s Global Compacts tio principer. Uppförandekoden anger en absolut nolltolerans mot korruption och ställningstaganden mot penningtvätt, terroristfinansiering och beteenden som strider mot konkurrensrättsliga regler samt en respekt för mänskliga rättigheter. 

Visselblåsarsystem

Om någon misstänker att en allvarlig oegentlighet inträffat ska denne anonymt kunna dela med sig av sina misstankar via Billerud visselblåsarsystem, Speak-Up Line. Speak-Up Line är tillgängligt på både vårt intranät och den externa webbplatsen, och tillhandahålls av en extern tjänsteleverantör.

Höga krav på produktsäkerhet och produktansvar

Kraven på förpackningar och andra material avsedda för livsmedel är höga och att hantera produktsäkerhet är en förutsättning för att leverera material som ska vara i kontakt med livsmedel. Billerud säkerställer på flera sätt att våra produkter är säkra under avsedda användningsförhållanden. Mer information finns i de tekniska databladen om varje produkt, läs mer under Förpackningsmaterial.

Se även

Speak-Up Line

I situationer där det inte är möjligt att vara öppen med sin identitet har Billerud ett konfidentiellt rapporteringssystem. Läs mer

Mänskliga rättigheter

Med vårt deltagande i FN:s Global Compact förbinder vi oss att följa de etiska riktlinjer som föreskrivs för globalt verkande företag och miljö.