Christoph Michalski, VD och Koncernchef:

"2020 var ett extraordinärt år då coronapandemin hotade människors hälsa, liv och försörjning världen över. Våra tankar går till alla dem som har påverkats av allvarig sjukdom, nära och käras bortgång eller ekonomiska svårigheter".
23,9
Nettomsättning, SEK Mdr
2,7
EBITDA, SEK Mdr

Nettoomsättning fördelning

Nettoomsättning fördelning Procent
Produktområde Board 57
Produktområde Paper 32
Solutions och Övrigt 11

EBITDA fördelning*

EBITDA fördelning Procent
Produktområde Board 64
Produktområde Paper 36

*Koncernens EBITDA exklusive EBITDA för Solutions & Övrigt samt för valutasäkring mm.

Framtidens förpackningslösningar behöver vara klimatsmarta genom hela värdekedjan – från utvinning av råvara till återvinning. Vi fortsätter arbetet mot vår mission och ser att omvärldens hållbarhetsfokus bidrar till vår konkurrenskraft. Läs mer.

Våra mål

För att stödja Billeruds mål om lönsam tillväxt och en god avkastning till aktieägarna har bolaget fem finansiella mål och lyfter fram tre mål kopplade till hållbar utveckling.

Det långsiktiga tillväxtmålet är 3–4% per år. För 2020 uppnåddes inte målet, främst på grund av utmanande marknadsvillkor. Nettoomsättningen minskade med 2%. Valutakurseffekter hade ingen väsentlig påverkan. 

År Procent
2018: 6% 6
2019: 3% 3
2020: -2% -2
3
Mål 3–4%
-2
Utfall -2%

EBITDA-marginalmålet om 17% har inte uppnåtts under de senaste tre åren. Under denna period har resultatet påverkats negativt av den nya kartongmaskinen i Gruvön. Under 2020 påverkades lönsamheten även av lägre marknadspriser.

År Procent
2018: 12% 12
2019: 12% 12
2020: 11% 11
11
Utfall 11%
17
Mål >17%

Avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) ska överstiga 13%. Målet har inte uppnåtts under de senaste tre åren, främst till följd av stora investeringar i Gruvöns bruk. 

År Procent
2018: 7% 7
2019: 4% 4
2020: 3% 3
3
Utfall 3%
13
Mål >13%

Den räntebärande nettoskulden i relation till EBITDA ska understiga 2,5. Målet uppnåddes 2020. Försäljningen av Bergvik Skog Öst under 2019 stärkte företagets finansiella ställning avsevärt. 

År Räntebärande nettoskuld/EBITDA
2018: 3,2 3,2
2019: 1,9 1,9
2020: 2,0 2,0
2.0
Utfall 2.0
2.5
Mål < 2,5

Utdelningen ska uppgå till 50% av årets resultat. För 2020 föreslås en utdelning som överskrider målet. Den föreslagna utdelningen om SEK4,30 per aktie är samma belopp som utdelningarna för året 2018 och 2019. 

År Procent
2018: 86% 86
2019: 13% 13
2020: 135% 135
135
Utfall 135%
50
Mål 50%

Målet är att minska utsläppen av växthusgaser (Scope 1 och 2) med 59% till 2030. Utsläppen har minskat med 10% sedan basåret 2016.

2020 uppgick antalet olyckor per miljon arbetade timmar för anställda till 6,1 och målet för året uppfylldes inte. Under 2021 fortsätter arbetet med att minska antalet olyckor.

Målet är att över 77% av kunderna ska anse att Billerud hållbarhetsarbete skapar värde. Målet uppfylldes 2019 och undersökningen genomförs vartannat år.

Viktiga händelser

Förenklad organisation

En ny organisationsstruktur infördes för att skapa förutsättningar för ökad effektivitet. Den nya organisationen följer det valda affärsflödet.

Christoph Michalski ny VD och koncernchef

I november tillträdde Christoph Michalski som ny VD och Koncernchef för Billerud.

Betydande framsteg för den nya maskinen i Gruvön

Billerud nya kartongmaskin i Gruvön, med en kapacitet på 550 000 ton per år, började under året producera bestruket material.

Hållbarhetsutmärkelser

Billerud behöll för tredje året i rad sin ledande position i Dow Jones Sustainability Index.

Strategi

Strategi för hållbara lösningar och lönsam tillväxt

Vårt syfte – att utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid - tydliggör varför vi finns och hur vi ser på vår roll i samhället. Vi ser positiva megatrender som är fördelaktiga för oss, och regulatoriska förändringar som skapar ökad efterfrågan på våra produkter och tjänster.

Produkt Områden - Översikt

Produktområde Board

I produktområde Board ingår vätskekartong, förpackningskartong och containerboard, som främst används till förpackningar för flytande livsmedel, konsumentprodukter samt ömtåliga industriprodukter och livsmedel.
57%
Av koncernens nettoomsättning
1 855
EBITDA, MSEK

Produktområde Paper

I produktområde Paper ingår kraft- och säckpapper av premiumkvalitet som främst används till förpackningar för medicinska applikationer, torra livsmedel och varor inom byggindustrin.
32%
Av koncernens nettoomsättning
1 035
EBITDA, MSEK

Innovation

Vår kunskap om funktionella och hållbara förpackningslösningar gör oss väl rustade att skapa värde längre fram i värdekedjan. Därmed kan vi möta varumärkesägares behov av innovativa förpackningslösningar och skräddarsydda helhetslösningar.

Managed Packaging – skräddarsydda lösningar för globala varumärken

Inom Managed Packaging erbjuder Billerud skräddarsydda förpackningslösningar, baserade på våra egna och andras material, och kringtjänster till globala varumärkesägare och detaljhandelskedjor med produktion i Asien. Vår förpackningskompetens kommer väl till pass när vi optimerar lösningar för lägre resursutnyttjande och optimal föpacknings design.

Återvinningsbar flow wrap – ny förpackningsstandard för konfektyr

Billerud bryter ny mark genom lanseringen av en återvinningsbar flow wrap. Det är en förpackningslösning som möjliggör en övergång från plast till barriärbestruket papper vid paketering av konfektyrprodukter. Förpackningslösningen uppfyller medelhöga till höga barriärkrav och möter såväl varumärkesägares som lagstiftares behov av att minska nedskräpningen och öka återvinningen.

Pappersbaserade flaskor

Ett annat investeringsbolag är Paboco®, som samägs av Billerud och flasktillverkaren ALPLA. Paboco ska utveckla och kommersialisera en hållbar och återvinningsbar pappersflaska. Varumärkena Coca-Cola, Absolut, Carlsberg och L’Oréal är med på utvecklingsresan.

Venture - Investeringar i framtida lösningar

Genom Billerud Venture investerar vi i lovande uppstartsbolag inom hållbara förpackningslösningar för att skapa värde och öka kunskapen om lösningar längre fram i värdekedjan. Vi investerar med ett långsiktigt perspektiv och arbetar aktivt med företagens utveckling.

Hållbarhet

Att driva utvecklingen mot ett cirkulärt och hållbart samhälle är kärnan i vår affärsidé. Vägen dit handlar om att utmana konventionella förpackningar med förnybara förpackningslösningar som minimerar koldioxidavtryck och passar in i en cirkulär ekonomi.

Våra fokusområden

De tre fokusområdena säkerheten först, klimatpåverkan och framtidens material, är alla strategiskt avgörande för vår framtida konkurrenskraft och för vår förmåga att göra verklig skillnad. Fokusområdena stöds av ett löpande hållbarhetsarbete som rymmer en mängd fundamentala hållbarhetsfrågor som vi på alla sätt måste hantera, följa upp och rapportera kring.

En hållbar och ansvarsfull värdekedja

Ett cirkulärt och hållbart samhälle är Billerud drivande affärsidé. Med ett proaktivt hållbarhetsarbete genom hela värdekedjan och en tillverkning av förpackningsmaterial och -lösningar som är klimateffektiva och återvinningsbara stärker vi kontinuerligt vår förmåga att utmana konventionella förpackningar.
Billerud årsstämma 2021 hålls den 5 maj. Med anledning av den pågående pandemin genomförs årsstämman enligt ett poströstningsförfarande. Läs mer i länkad text.
Årsstämma 2021